Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ przypomina, iż zgodnie z treścią pkt. 9 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014‑2020 (dalej: Wytyczne) kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym: (…) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne (…).

Jednocześnie w przypadku stosowania kryterium doświadczenia wykonawcy w przypadku usług społecznych lub doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w pozostałych przypadkach Beneficjent przy doborze kryteriów zobowiązany jest dokonać analizy jaki będą one miały wpływ na wynik postępowania. W tym celu należy unikać sytuacji w której doświadczenie stanowi kryterium kluczowe i warunkuje wybór oferty.

Kryteria oceny ofert służą wyborowi najkorzystniejszej oferty, w tym m.in. zagwarantowaniu jak najlepszej jakości wykonania przedmiotu zamówienia. Wiąże się to z możliwością punktowania przez zamawiającego spełnienia wymagań wyższych niż minimalne określone w warunkach udziału w postępowaniu, np. posiadanie przez personel wykonawcy wyższych kwalifikacji/większego doświadczenia niż niezbędne minimum określone w ramach warunków udziału w postępowaniu. Przy czym możliwe jest punktowanie pozacenowego kryterium oceny ofert za pomocą odpowiednio zdefiniowanych przedziałów, ale również na podstawie wzorów takich jakie stosowane są na przykład przy kryterium „cena” poprzez proporcjonalne porównanie oferty badanej z ofertą najkorzystniejszą.

W opinii IZ, aby stosowanie kryterium doświadczenia miało charakter efektywny, a więc przyczyniało się do wyboru oferty najkorzystniejszej, a jednocześnie pozwalało na dochowanie zasady efektywnego ponoszenia wydatków, należy definiować je w sposób zrównoważony, tj. wskazywać maksymalny poziom doświadczenia jaki w postępowaniu będzie punktowany. Przykładowo dla zamówienia dot. zrealizowania 100 godz. szkoleniowych uzasadnione wydaje się przyznawanie punktacji do pewnej wielokrotności tej wartości, np. do 300 godz., co spowoduje, że wykazanie większego doświadczenia nie będzie wiązało się z otrzymaniem wyższej punktacji. Z kolei niewprowadzenie górnego limitu godzin podlegających punktacji przy jednoczesnym określeniu wysokiej wagi punktowej tego kryterium (np. 40%, a nawet 50-60%, co przy zasadzie konkurencyjności nie jest zakazane) spowodować może wybór oferty, która de facto nie będzie najkorzystniejsza. Trudno określić jakie doświadczenie wykazywać będą wykonawcy ubiegający się o zamówienie, z doświadczenia IZ wynika jednak, że w tym samym postępowaniu wpływają oferty z bardzo rozbieżnym doświadczeniem, np. 600 godzin i 15 000 godzin. Przy tak dużej rozbieżności oferta z wyższym doświadczeniem otrzymuje maksimum punktacji, np. 40 pkt. a druga oferta – 1,6 pkt (przy punktowaniu za pomocą wzoru i wadze kryterium doświadczenia równej 40%). Taka sytuacja powoduje, że wykonawca z bardzo wysokim doświadczeniem jest w stanie wygrać postępowanie nawet w sytuacji zaproponowania dużo droższej oferty co może rodzić podejrzenia, że procedura wyboru wykonawcy nie została przeprowadzona rzetelnie. Pamiętać należy, że celem prowadzenia zasady konkurencyjności jest umożliwienie skorzystania z zamówienia jak najszerszemu kręgowi potencjalnych wykonawców. Dlatego też, w opinii IZ, zasadnym wydaje się rozważenie zasadności tak określonego kryterium dot. doświadczenia i określenie w dokumentacji dotyczącej konkurencyjności jaki maksymalny poziom doświadczenia będzie dla zamawiającego zadowalający. Zdaniem IZ nie powinno to być więcej niż 2-3 krotność zamówienia.

Zgodnie z pkt 9c) Wytycznych wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, źle (niezasadnie) dobrana waga kryterium „doświadczenie” (w wymiarze bezwzględnym liczby godzin przepracowanych szkoleń bez odniesienia miary wystarczającej do oceny w kontekście określonego przedmiotu zamówienia) daje wykonawcom o dużej liczbie godzin pozycję uprzywilejowaną, nie dając jednocześnie gwarancji jakości, co z kolei powoduje, że oferta najkorzystniejsza (relacja jakości oraz ceny) nie ma szansy zostać wybraną. IZ WRPO 2014+ informuje, iż stwierdzenie przypadku, gdy kryterium „doświadczenia” nie zostanie sformułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, może w konsekwencji prowadzić do nałożenia na Zamawiającego korekty finansowej/pomniejszenia.

Pobierz jako PDF