Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż od 1 kwietnia br. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania z każdym wnioskiem o płatność - oprócz dokumentów wskazanych  dotychczas w umowie  - dodatkowo następujące oświadczenia:

- Oświadczenie o nie finansowaniu wydatków z innych źródeł publicznych,

- Oświadczenie o poniesieniu kosztów w Polsce,

- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Dodatkowo każdorazowo do złożonego za pośrednictwem aplikacji SL2014 Harmonogramu płatności, należy złożyć w formie załącznika:

Ponadto w celu zapewnienia prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków, w trakcie weryfikacji wniosku o płatność dokonywana będzie pogłębiona analiza, polegająca na weryfikacji dokumentów źródłowych. W tym celu w terminie do 5 dni roboczych (termin może ulec przesunięciu jednakże procedura oceny musi zakończyć się w odpowiednich terminach przeznaczonych na weryfikację wniosku o płatność) od dnia wpływu wniosku
o płatność Beneficjent otrzyma wiadomość za pomocą aplikacji SL2014 z informacją
o wydatkach, które zostały uwzględnione w ramach analizy ryzyka oraz terminem, w jakim zobowiązany będzie do przedłożenia właściwych dokumentów. Beneficjent przesyła wówczas za pomocą aplikacji SL2014 dokumenty finansowo-księgowe wraz z pozostałą dokumentacją źródłową, która jest  niezbędna do ustalenia kwalifikowalności wydatku. Czas oczekiwania na dokumenty przesłane przez Beneficjenta wstrzymuje bieg terminu oceny wniosku o płatność.

IZ WRPO 2014+ informuje również, iż w przypadku rozliczania wydatku poniesionego
w ramach zamówienia o wartości przekraczającej 20 000,00 PLN netto należy we wniosku
o płatność w polu Nazwa towaru lub usługi stosować następujący zapis:

zakup >= 20 tys. PLN.

IZ WRPO 2014+ informuje także o obowiązku przesyłania w SL2014 informacji
o zamówieniach publicznych o wartości wyższej niż  30 000 EUR (zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Pzp).

Wzory wymaganych dokumentów umieszczono na stronie internetowej Programu: www.wrpo.wielkopolskie.pl, w zakładce Rozliczaj projekt.

Pobierz jako PDF