1 Złóż harmonogram składania wniosków o płatność

Wnioski o płatność należy składać zgodnie z Harmonogramem płatności. Pierwszy z nich jest jednym z załączników do umowy o dofinansowanie, kolejne przesyłane są w SL2014. Szczegóły dotyczące składania Harmonogramów określa umowa o dofinansowanie.

W ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9, jednym z załączników do Umowy o dofinansowanie jest Harmonogram płatności zawierający informacje o przewidywanych ramach czasowych składania przez Beneficjenta wniosków o płatność.

Zawarte w nim informacje należy umieścić w Harmonogramie płatności znajdującym się w SL2014 i przesłać go w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ uprawnień do ww. systemu (Kolejne Harmonogramy płatności należy przesyłać wraz z wnioskiem o płatność). Powyższe uprawnienia będą nadawane niezwłocznie po podpisaniu Umowy o dofinansowanie.

Harmonogram płatności - informacje na temat wypełniania - Osie Priorytetowe 1-5 i 9.xls (151 KB)

2 Wybierz właściwy rodzaj wniosku o płatność

Istnieją różne rodzaje wniosków:

​Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o płatność zawiera Podręcznik Beneficjenta SL2014.

3 Wypełnij elektroniczny wniosek o płatność

Szczegółowe informacje na temat przygotowania wniosku o płatność z załącznikami zawierają: Podręcznik Beneficjenta SL2014 oraz umowa o dofinansowanie dostepny poniżej w plikach do pobrania.

4 Złóż wniosek o płatność

Szczegóły dotyczące terminów i sposobu składania wniosku o płatność określa umowa o dofinansowanie.

5 Pliki do pobrania

Podręcznik Beneficjenta SL2014 znajdziesz tutaj

EFRR: 

Harmonogram płatności informacje na temat wypełniania Osie Priorytetowe 1-5, 9 i 11 (151 KB)

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach OP 1,2,3,4,5 i 9 - od 1 lutego 2017r. (1.1 MB)

Komunikat o zmianie od 1 lutego 2017 r. wytycznych programowych WRPO 2014 (473 KB)

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS (191.5 KB)

Wzór harmonogramu płatności w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR (111 KB)

Karta informacyjna aktywa trwałego (508 KB)

Wynagrodzenia (475 KB)

Informacje wybrane elementy opisu faktur (464.5 KB)

szablon do importu danych w zakresie Czasu pracy w Bazie personelu.xls (74.5 KB)


EFS:

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS (192.5 KB)

 

Zał. 4a Szczegółowy harmonogram płatności (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych) (55.2 KB)

Zał. 4b Szczegółowy harmonogram płatnosci (dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych) (54.4 KB)

 

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (50.2 KB)

Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł publicznych.docx (49.7 KB)

Oświadczenie poniesienia kosztów w Polsce.docx (50 KB)

Oświadczenie_o_rozliczeniu_kwoty_dofinansowania (80.6 KB)

Plik pomocniczy-dotyczy odbioru prac osób zaangażowanych w projekcie.xls (74.5 KB)

Dokumentowanie wydatków w ramach WRPO 2014+ EFS (515.1 KB)

Załącznik nr 8 do Umowy_Wzór oświadczenia uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych (58.4 KB)

Załącznik nr 9 do Umowy_Wzór oświadczenia osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie (58.4 KB)

Jak mierzyć efektywność społeczno - zatrudnieniową w projektach EFS 2014-2020 (548.7 KB)

Wzór formularza rekrutacyjnego dla uczestników projektu (511.5 KB) (Stosowanie wzoru nie jest obligatoryjne.)

Oświadczenie dotyczące dodatku do wynagrodzeń (51.7 KB)

ADU_EFS_2.5 (916.5 KB)

Oświadczenie o niezaliczeniu wartości odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w koszty uzyskania przychodów (51.9 KB)

Oświadczenie o niezaliczeniu wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w koszty uzyskania przychodów (51.6 KB)

Oświadczenie wynagrodzenia (52.2 KB)

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania wydatków (54.1 KB) (Obowiązuje dla wniosków o płatność składanych od 1.03.2021 r.)

Pobierz jako PDF