Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z wejściem w życie 1.09.2018 r. artykułu 10a Ustawy Karta Nauczyciela, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia interpretację powyższego artykułu, przekazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidują w szczególności możliwość sfinansowania różnorodnych zajęć dla uczniów. Co do zasady, zajęcia te nie zastępują standardowej oferty przedszkola, szkoły czy placówki, lecz wykraczają poza nią, stanowiąc wartość dodaną w stosunku do tego, co ww. jednostki obowiązane są zapewnić uczniom i wychowankom. Dlatego też w opinii Ministerstwa, zajęcia te powinny być traktowane jako oferta dodatkowa w stosunku do podstawowej działalności przedszkoli, szkół i placówek.

Odpowiednio do odmiennego charakteru tych zajęć obowiązujące przepisy odrębnie regulują sposób zatrudniania nauczycieli do realizacji ww. zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – zastosowanie będzie mieć art. 35a ustawy – Karta Nauczyciela i art. 16 ustawy – Prawo oświatowe (wcześniej art. 7e ustawy o systemie oświaty). Art. 10a ustawy – Karta Nauczyciela nie zmienia dotychczas przyjętego sposobu postępowania przy zatrudnianiu nauczycieli w ww. placówkach oraz angażowaniu przez nich ewentualnych wykonawców zewnętrznych do realizacji projektów finansowanych z EFS.

Natomiast w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do dnia 1 września 2018 r. przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie regulowały kwestii zatrudniania nauczycieli. Z dniem 1 września 2018 r. wszedł w życie przepis art. 10a ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym w ww. jednostkach nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą – Kodeks pracy.

W opinii Ministerstwa, przepis ten nie ma zastosowania w przypadku realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w sytuacji gdy stanowią dodatkową ofertę w stosunku do oferty przedszkoli, szkół i placówek. do realizacji ww. zajęć beneficjent projektu (organ prowadzący) może zatem angażować nauczycieli na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, pod warunkiem zachowania warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020 (w szczególności zakazu zatrudniania własnych pracowników na umowy zlecenie). W przypadku gdy beneficjent przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zajęć edukacyjnych, robi to zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Jednakże przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku projektów zakładających tworzenie nowych (dodatkowych) miejsc przedszkolnych, w których w ramach kosztów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności ma miejsce zatrudnianie personelu przedszkola lub innej placówki wychowania przedszkolnego. W takim przypadku nauczyciele zatrudniani powinni być zgodnie z art. 10a ustawy - Karta Nauczyciela. Ponieważ przepis wszedł w życie 1.09.2018 r., będzie on miał zastosowanie do wszystkich nauczycieli w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, bez względu na to, czy współpracowali oni przed 1.09.2018 r. z tą placówką czy nie. Przepis wprowadził obowiązek ich zatrudnienia od 1.09.2018 r. na podstawie ustawy – Kodeks pracy. nie ma znaczenia w tym przypadku fakt, czy zawarta została umowa o dofinansowanie projektu EFS czy nie.

Pobierz jako PDF