Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Komunikat

Informujemy, że w załączonym poniżej pliku Tabela zmian w punkcie 1 błędnie wskazano numer i nazwę Poddziałania, z którego dokonywana jest realokacja środków w ramach inicjatywy Jessica 2. Zgodnie ze zmianą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, uzgodnioną z Komisją Europejską, realokacja dokonywana jest z Poddziałania 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe, tak jak wskazano w punkcie 5 tego dokumentu. Dane finansowe w tekście jednolitym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych wersja 4.2 z dnia 27 lutego 2020 roku są prawidłowe.


Opublikowano: 03.03.2020 r.


W dniu 27 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.1 wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 27 lutego 2020 r.
Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.2 z dnia 27 lutego 2020 (5.2 MB)

Tabela zmian (395.3 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (649.8 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 3. Kryteria wyboru projektów EFRR (5.3 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (630.9 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 6 Rynek Pracy (407.9 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 7 Włączenie społeczne (759.2 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 8 Edukacja (342.3 KB)

Opublikowano: 28.02.2020 r.

Pobierz jako PDF