Za zarządzanie Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 odpowiada Zarząd Województwa. W praktyce to w Urzędzie Marszałkowskim umiejscowiona jest jednostka, której powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

 

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą obejmuje:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;

 2. Wybór projektów do dofinansowania;

 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;

 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;

 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;

 6. Pełnienie funkcji instytucji certyfikującej;

 7. Prowadzenie kontroli realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;

 8. Nakładanie korekt finansowych;

 9. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);

 10. Ewaluacja programu;

 11. Monitorowanie postępów realizacji programu;

 12. Zapewnienie informacji o programie i jego promocja.

Instytucja Zarządzająca może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucjom Pośredniczącym, a te dalej Instytucjom Wdrażającym. Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4).

Kontakt do Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Al. Niepodległości 34; 61-713 Poznań, tel. 61 62 66 300, fax 61 62 66 301, e-mail: dpr.sekretariat@umww.pl

Pobierz jako PDF