Poznaj zasady promowania projektu dla umów podpisanych
w programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

 

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

1. Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w projekcie?

Jako beneficjent musisz oznaczać działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów. Z wyjątkiem dokumentów, w których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe, certyfikaty etc.).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

 

 1.1. Jakie znaki graficzne należy umieścić?

Jeśli realizujesz projekt finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021-2027),  oznaczenie projektu musi zawierać następujące znaki:

 

Znak Funduszy Europejskich

Znak barw RP

Znak Unii Europejskiej
(znak UE)

Znak Województwa Wielkopolskiego

Logo_FE_dla_Wielkopolski_RGB-1

Logo_RP_Poziom_Linia_Zamykająca_RGB

Logo_UE_RGB_Logo_EU_RGB-1

herb_poziom_sww_kolor

złożony z symbolu graficznego, nazwy programu:
„Fundusze Europejskie dla Wielkopolski”

złożone z barw RP
oraz nazwy „Rzeczpospolita
Polska”

złożony z flagi UE,
napisu
„Dofinansowane przez Unię Europejską”

lub „Finansowane przez Unię Europejską”

herb województwa

 

1.2 Liczba znaków w zestawieniu

Liczba znaków w zestawieniu (tzn. w jednej linii) nie może przekraczać czterech[1], czyli poza znakami FE, znakiem barw RP i znakiem UE oraz herbu województwa nie może występować inny znak/logo.

 

Podstawowe zestawienie znaków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

poziom:

Zestawienie FE+RP+UE+HERB

 

pion:

PION_Zestawienie FE+RP+UE+HERB

 

Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem – linią znaków: FE, barw RP, UE oraz herbu województwa (z wyjątkiem tablic, plakatów i naklejek, których wzory nie mogą być modyfikowane).

Nie ma obowiązku zamieszczania dodatkowej informacji słownej o programie oraz o funduszu współfinansującym projekt. Zestaw znaków zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Uwaga! Nie można w zestawieniu umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami.

2. Jak oznaczać miejsce projektu? Tablice i plakaty.

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz całkowitego kosztu projektu. Zarówno tablice, jak i plakaty, muszą znajdować się w miejscu dobrze widocznym.

 

2.1. Tablice informacyjne

Tablicę informacyjną umieszczasz, gdy projekt obejmuje inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu oraz:

a) jest wspierany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności (FS) i jego całkowity koszt[2] przekracza 500 tys. euro,

lub

b) jest wspierany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) lub Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji FST), i jego całkowity koszt[3] przekracza 100 tys. euro.

 

2.1.1 Jak powinna wyglądać tablica informacyjna?

Tablica musi zawierać:

Wzór tablicy dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027:

tablica_80x40cm-prew_page-0001

Projekty tablic są przygotowane w trzech wymiarach: 80/40, 120/60 i 240/120 cm.

UWAGA! Wzór tablic informacyjnych jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.

 

2.1.2 Gdzie umieścić tablicę informacyjną?

Tablicę informacyjną umieść w miejscu realizacji projektu, np. tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne.

Jeżeli realizujesz projekt, ale nie przewidujesz w nim prac budowlanych lub infrastrukturalnych, a planujesz inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, to tablica powinna znajdować się na lub przed siedzibą beneficjenta.

Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy.

Jeśli prowadzisz prace w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla projektu miejscach.

W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) umieść przynajmniej dwie tablice informacyjne: na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej, w zależności od potrzeb.

Powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio duża tak, aby była dobrze widoczna.

 

2.1.3 Kiedy umieścić tablicę informacyjną i na jak długo?

Tablicę informacyjną musisz umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy lub uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Okres trwałości projektu jest określony w umowie o dofinansowanie. Musi zatem być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić.

 

2.1.4 Co zrobić, jeśli realizuję kilka projektów w tym samym miejscu?

Jeśli w tym samym miejscu realizujesz kilka projektów, które musisz oznaczyć tablicami lub jeśli w późniejszym terminie otrzymasz dalsze finansowanie na ten sam projekt, możesz umieścić jedną, wspólną tablicę informacyjną. Wygląd wspólnej tablicy musi być zgodny z zasadami określonymi w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027.

 

2.2 Plakaty informujące o projekcie

Jeśli projekt nie wymaga umieszczenia tablicy informacyjnej należy w miejscu realizacji projektu umieścić przynajmniej jeden trwały plakat o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz.

 

2.2.1 Jak powinien wyglądać plakat?

Wzór plakatu dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027:

Plakat_420x297mm+5mm-DRUK1

UWAGA! Wzór plakatu jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków poza uzupełnieniem treści we wskazanych polach.

 

2.2.2 Gdzie umieścić plakat?

Plakat umieść w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musisz zawiesić przynajmniej jeden plakat w formacie A3, a jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich.

 

2.2.3. Kiedy umieścić plakat i na jak długo?

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Trzeba go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania.

3. Jak oznaczyć sprzęt i wyposażenie zakupione/powstałe w projekcie?

Jako beneficjent jesteś zobowiązany do umieszczenia naklejek na zakupionym wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu.

Naklejka musi zawierać:

Wzór naklejki:

Naklejka_UE_120,7x65mm wersja 2 bez herbu

 

Naklejka_UE_120,7x65mm wersja 3 bez herbu

UWAGA! Wzór naklejki jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków.

Naklejki należy umieścić na:

4. Jakie informacje musisz umieścić na oficjalnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych?

Jeśli posiadasz oficjalną stronę internetową, musisz zamieścić na niej opis projektu, który zawiera:

  1. tytuł projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków),
  2. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i herbu województwa,
  3. zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
  4. grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
  5. cel lub cele projektu,
  6. efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
  7. wartość projektu (całkowity koszt projektu),
  8. wysokość wkładu Funduszy Europejskich.

 

Jest to minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu.

Dodatkowo muszą znaleźć się hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie w przypadku wszelkich informacji o projekcie. Rekomendujemy też  zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu, prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

Powyższe informacje i oznaczenia (pkt 1-8) musisz także umieścić na profilu w mediach społecznościowych. Pamiętaj także o hasztagach.

Jeżeli nie posiadasz profilu w mediach społecznościowych, musisz go założyć.

Zarówno profil w mediach społecznościowych, jak i oficjalna strona internetowa, na której zamieszczasz powyższe informacje, powinny być utrzymywane do końca realizacji projektu.

Pamiętaj, że oznaczenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych występują zawsze w wariancie pełnokolorowym. Nie można tu zastosować wersji achromatycznych.

 

UWAGA! Jeżeli tworzysz nową stronę internetowąktórą finansujesz w ramach projektu, oznaczenia graficzne muszą znaleźć się na samej górze strony internetowej (szczegóły znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)). Taką stronę musisz utrzymywać do końca okresu trwałości projektu.

Przykładowy opis projektu znajdziesz w Podręczniku (3.8 MB).

5. Kontrola

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz także możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi. Szczegółowe informacje na temat obowiązków informacyjno-promocyjnych znajdziesz w Podręczniku.

UWAGA! Za niewypełnienie obowiązków informacyjno-promocyjnych będą stosowane pomniejszenia maksymalnej kwoty dofinansowania o wartość nie większą niż 3%, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

6. Dokumenty i materiały do pobrania

Znaki: 

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (9.4 MB)

BARWY RP - polski(13 MB)

BARWY RP - angielski (16 MB)

Znak UE (46.5 MB)

Herb województwa - poziom (3.6 MB)

Herb województwa - pion(3.6 MB)

Na urządzenia mobilne (1.2 MB)

Zestawienia znaków: 

Zestawienie logotypów kolor - pion (10.4 MB)

Zestawienie logotypów kolor - poziom (10.5 MB)

Zestawienie logotypów achromatyczna - pion (9.2 MB)

Zestawienie logotypów achromatyczna - poziom (8.4 MB)

Plakat (3.2 MB)

Tablica (5 MB)

Tablice wspólne dla kilku projektów realizowanych z Funduszy Europejskich (10.7 MB) (Uwaga: tablice wspólne mogą być w rozmiarach 120/60 cm i 240/120 cm. Nie stawiamy tablic prezentujących wiele projektów w rozmiarze 80x40 cm)

Naklejki (3 MB)

 

Wersje archiwalne:


[1] Nie dotyczy tablic, plakatów, naklejek, których wzory nie mogą być zmieniane

[2] Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.

[3] Zob. przypis 2.

Pobierz jako PDF