Opis projektu:

Celem projektu jest zintegrowanie różnych form komunikacji publicznej na terenie miasta Luboń oraz zachęcenie mieszkańców do zmiany indywidualnego środka transportu na publiczną komunikację zbiorową. Rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście. Aby osiągnąć zamierzony cel Miasto Luboń w ramach projektu realizuje szereg działań. Zakupionych zostało 5 sztuk autobusów niskoemisyjnych (w tym 3 autobusy hybrydowe) i wybudowana zostanie automatyczna myjnia do obsługi taboru autobusowego. Autobusy obsługiwać będą linie autobusowe dowożące pasażerów do lubońskiego węzła przesiadkowego. Najważniejszym elementem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu z parkingiem P&R, B&R, K&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odwodnieniem (kanalizacją deszczowa w ul. Dworcowej – długość ok. 900 m), w tym: budowa drogi rowerowej (dł. 370 m), zjazdów i oświetlenia (11 latarni typu LED), budowa i przebudowa chodników, przebudowa zatoki autobusowej, rozbiórka obiektu kubaturowego i zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury. Wybudowany zostanie również fragment ulicy Wschodniej o dł. ok. 400 m wraz z chodnikiem i drogą rowerową, który stanowić będzie drogę dojścia i dojazdu z dużego osiedla mieszkaniowego do ZWP. Kolejnym, integralnym elementem inwestycji będzie uruchomienie systemu roweru miejskiego, który obsługiwany będzie przez 3 stacje, wyposażone w 30 rowerów miejskich.

Realizacja kompleksowych działań przyczyni się do upowszechnienia bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego, a tym samym zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych. Koncentracja systemu transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu kolejowego, uznawanego za najbardziej przyjazny środowisku, przyniesie również pozytywne efekty środowiskowe.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Miasto Luboń

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

18.792.586,63 PLN

Wkład UE:

13.017.904,15 PLN

Pobierz jako PDF