Opis projektu:

Muzeum Stanisława Staszica  jest instytucją kultury, która gromadzi, opracowuje i przechowuje dobra kultury związane bezpośrednio lub tylko pośrednio z osobą Staszica i staszicowską tradycją, prowadzi badania naukowe, działalność wystawienniczą i edukacyjną. Obiekt wpisany jest do Rejestru zabytków województwa wielkopolskiego.
Celem niniejszego projektu była ochrona, zachowanie, zabezpieczenie oraz zwiększenie atrakcyjności i poprawa warunków funkcjonowania zabytkowego budynku, likwidacja jak największej liczby mankamentów funkcjonalnych Muzeum, przy równoczesnym założeniu jak najmniejszej ingerencji w historyczną bryłę obiektu.

Zakres projektu obejmował następujące zadania:

- Prace przygotowawcze: wykonanie ekspertyz, demontaż zbędnych ścian lub ich części, skuwanie tynków, demontaż urządzeń sanitarnych i technicznych.

- Roboty budowlane: obniżenie posadzek w piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej, wykonanie posadzek betonowych, osuszenie ścian sutereny, wymiana stolarki okiennej (okna drewniane, skrzynkowe) i drzwiowej, wykonanie podłogi technicznej na strychu, zmiana włazu na strych na model z wysuwaną drabiną, demontaż podłóg parteru i poddasza, wypełnienie akustyczne stropu nad parterem, wykonanie nowych podłóg parteru i poddasza, wykonanie nowych schodów zewnętrznych, wraz z wykuciem nowego wejścia zewnętrznego, w strefie nowego wejścia, montaż zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych.

- Instalacje: likwidacja istniejącej kotłowni gazowej i wykonanie przyłącza do Miejskiej Energetyki Cieplnej, wykonanie, w oparciu o nowe przyłącze, instalacji grzewczej i montaż wymiennika kasetonowego, wykonanie w przestrzeni po kotłowni toalety przystosowanej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, oraz wnęki na kasetonowy węzeł cieplny, wykonanie nowych instalacji wod.-kan, udrożnienie istniejących przewodów kominowych, zabezpieczenie p.poż. i ewentualna naprawa odkrytej konstrukcji dachowej i stropowej, założenie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w dachu, oraz na stropie pomiędzy strychem a poddaszem, wymiana grzejników, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej wraz z centralą (lokalizacja na strychu), uzupełnienia wentylacji grawitacyjnej, montaż instalacji chłodzenia, modernizacja instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej, niskoprądowych (system detekcji dymu, alarmowy, teletechnika, monitoring), naprawa bądź wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej, wymiana oświetlenia.

- Prace konserwatorskie: konserwacja i wzmocnienie drewnianych belek stropowych nad parterem, naprawa tynków wewnętrznych, roboty malarskie całości wnętrz, renowacja istniejących okiennic drewnianych, renowacja tynków zewnętrznych i atrap konstrukcji szachulcowej, renowacja schodów wewnętrznych relacji suterena-parter (w przypadku pogłębienia sutereny, dodanie brakującego stopnia), renowacja/wykonanie nowych schodów na poddasze oraz schodów zewnętrznych partii wejściowej.

W zasadniczej części projekt był realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Beneficjent:

MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE

Program: WRPO 2014+

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 1 663 490,00 PLN

Wkład UE: 1 326 586,50 PLN

Pobierz jako PDF