Opis projektu:

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja pawilonów wystawienniczych i znajdujących się w nich stałych ekspozycji muzealnych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Projekt obejmował:

- prace przygotowawcze do opracowania projektów (w tym m.in. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie kompletu projektów modernizacji pawilonów i magazynów oraz opracowanie kompletu projektów modernizowanych wystaw),

- ekspertyzy, opracowania i usługi doradcze (w tym m.in. opracowanie SIWZ, doradztwo w zakresie postępowania publicznego, studium wykonalności),

– modernizację 9 obiektów pełniących funkcje muzealnicze,

– dostosowanie 8 obiektów pełniących funkcje muzealnicze do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami,

– modernizację 10 wystaw stałych,

– zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i zwiększenie ruchu turystycznego,

– poprawę warunków przechowywania zbiorów (zakup mierników warunków środowiskowych oraz nawilżaczy).

W wyniku realizacji projektu 8 obiektów zostało dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a zakupionych/wytworzonych zostało 26 środków trwałych (w tym 10 wystaw stałych).

W ramach projektu, we własnym zakresie, przeprowadzona została dodatkowo konserwacja części obiektów muzealnych, które będą eksponowane na modernizowanych wystawach (wybór obiektów do konserwacji nastąpił w trakcie realizacji przedsięwzięcia, po opracowaniu projektów modernizowanych wystaw i podjęciu ostatecznych decyzji co do wyboru obiektów muzealnych, które będą eksponowane na danej wystawie).

Beneficjent: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Program: WRPO 2014+

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 13 422 786,76 PLN

Wkład UE: 9 179 709,95 PLN

Pobierz jako PDF