Opis projektu:

Projekt umożliwił zakup aparatury badawczej i przeprowadzenie badań przemysłowych w zakresie opracowania w warunkach laboratoryjnych prototypu bioreaktora służącego do zużycia produktów ubocznych i odpadów warzywno-owocowych z przemysłu rolno-spożywczego na potrzeby hodowli larw owadów. Larwy są przerabiane w wysoko przyswajalne białko i tłuszcz z przeznaczeniem do żywienia zwierząt hodowlanych oraz nawóz organiczny. Bioreaktor składa się z trzech modułów: w pierwszym module następuje przygotowanie roślinnej paszy dla larw owadów poprzez wykorzystanie fermentacji mikrobiologicznej, z użyciem bakterii mlekowych. W drugim module następuje wzrost biomasy larw owadów przy użyciu regulacji temperatury i odzysku wody wydzielanej jako produkt metabolizmu i uwalnianej z biomasy. W trzecim module następuje zautomatyzowane oddzielenie i frakcjonowanie larw owadów od odchodów i resztek paszy oraz pozyskanie odtłuszczonej mączki białkowej poprzez separację tłuszczu i wody. W HiProMine są hodowane larwy trzech gatunków: mączniaka młynarka, drewnojada i egzotycznej, pochodzącej z tropików muchówki Hermetia illu-cens. Larwy owadów, by dorosnąć do postaci, w której mogą stanowić paszę w zależności od gatunku i warunków potrzebują od dwóch do ośmiu tygodni.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

HiProMine S.A., Robakowo, Gmina Kórnik

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

6 900 551,66 PLN   

Wkład UE:

4 551 288,22 PLN 

Pobierz jako PDF