Opis projektu:

Projekt polegał na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej. Długość projektowanego odcinka rozbudowy wynosi 2,860 km. Planowana inwestycja obejmuje: rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, budowę nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 444 i krzyżujących się dróg, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę przepustów, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i na drogi wewnętrzne, budowę chodników (na wybranych odcinkach), budowę poboczy gruntowych, budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą i/lub umocnieniem narzutem kamiennym, budowę przydrożnych rowów odwadniających, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogowego, budowę oświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, budowę przepustów pod zjazdami, nasadzenia kompensacyjne. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju regionu: zapewnia dogodne połączenie wewnątrzregionalne stworzy korzystne połączenie regionu z siecią dróg wyższej kategorii, ułatwia turystyczny i gospodarczy ruch drogowy.

Beneficjent:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

19.340.885,01 PLN

Wkład UE:

15.666.189,66 PLN

Pobierz jako PDF