Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

6. Rynek Pracy – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Wsparcie w ramach 6. Osi priorytetowej jest skierowane w głównej mierze do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym zwłaszcza znajdujących się trudnej sytuacji na rynku pracy. Należy podkreślić, iż działaniami aktywizacyjnymi mogą być obejmowane wyłącznie osoby po 29 roku życia. Osoby poniżej tego wieku stanowią grupę obejmowaną wsparciem w ramach krajowego programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Nowością w odniesieniu do poprzedniej perspektywy finansowej będzie możliwość finansowania działań z zakresu tworzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, itp.) oraz programów profilaktycznych między innymi w zakresie chorób układu krążenia czy onkologicznych.

Należy podkreślić, iż w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej, wsparcie na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników będzie miało charakter popytowy. Przedsiębiorca będzie mógł korzystać z Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). RUR jest w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jednym z istotnych elementów systemu zapewnienia jakości wsparcia na rzecz przedsiębiorcy. W ramach ogólnopolskiego portalu dostępne będą usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw i ich pracowników takie jak np.: szkolenia i kursy, usługi doradcze. Dofinansowanie na ich realizację zainteresowany podmiot otrzyma bez pośredników, stosownie do własnych potrzeb czyli na zasadzie popytowej. Rejestr Usług Rozwojowych to nowe rozwiązanie, które zarządzane będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), natomiast dofinansowanie dla przedsiębiorstw i ich pracowników udzielane będzie w ramach WRPO 2014+.

 

7. Włączenie społeczne – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

W ramach Włączenia społecznego kluczowe będą działania związane z aktywizacją społeczno - zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których sytuacja życiowa i problemy powodują, że wymagają kompleksowego i długofalowego wsparcia. W celu pełniejszego wykorzystania potencjałów poszczególnych osób i grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stosowane będą zindywidualizowane usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, dopasowane do potrzeb. Szczególny nacisk zostanie położony na wsparcie w zdobyciu umiejętności życiowych, społecznych, doświadczenia zawodowego oraz w zakresie  podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Istotnym instrumentem aktywizacji społeczno- zawodowej będą usługi rehabilitacji społeczno - zawodowej, w szczególności prowadzone przez takie podmioty, jak centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej. Dla zwiększenia skuteczności interwencji – w stosownych sytuacjach przewiduje się możliwość wspierania całych rodzin/grup/środowisk doświadczających trudności ekonomicznych i społecznych, borykających się z: ubóstwem, alkoholizmem, chorobą, bezrobociem, dyskryminacją, itp. Istotne będzie również wsparcie w zakresie sieciowania podejmowanych w regionie działań w obszarze integracji społeczno – zawodowej.

Wsparcie skoncentrowane będzie ponadto na działaniach służących poprawie dostępu do usług zdrowotnych i społecznych, w tym opiekuńczych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, usług społecznych i opieki zdrowotnej sprzyjających  wyrównywaniu szans. Wsparcie ukierunkowane będzie na deinstytucjonalizację usług i rozwój środowiskowych form wsparcia. Z realizacją działań związany będzie m.in. wzrost dostępu  do usług wsparcia dziennego, poradnictwa specjalistycznego, środowiskowych form wsparcia wykorzystujących nowe technologie, usług asystenckich. Ponadto przewiduje się tworzenie nowych miejsc w placówkach całodobowych (np. ośrodkach interwencji kryzysowej) wzrost dostępu do usług służących integracji ze społeczeństwem i usamodzielnieniu jak mieszkalnictwo wspierane (tj. usługi w mieszkaniach treningowych i w  mieszkaniach wspomaganych).

W ramach Włączenia społecznego realizowane będą ponadto projekty służące poprawie dostępu do usług zdrowotnych tj. programy wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci, w tym szczepienia przeciwko HPV, polepszenie warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie i hematologicznie. Planowane jest również prowadzenie działań polegających na identyfikacji obszarów, na których istnieją deficyty w zakresie dostępności do poszczególnych rodzajów usług społecznych i zdrowotnych ogólnego interesu i likwidowaniu tych deficytów, a także dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom.

Działania w ramach Osi 7 przewidują także wsparcie usług rozwoju ekonomii społecznej zmierzających do inicjowania tworzenia nowych podmiotów i przedsiębiorstw społecznych, usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych, a także usług animacji lokalnej.

 

8. Edukacja – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

W ramach Osi Priorytetowej 8 realizowane będą m. in. działania skierowane do przedszkoli (oraz innych form wychowania przedszkolnego), ich pracowników oraz nauczycieli, a także dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów. Wsparcie tej grupy docelowej ma na celu zwiększenie miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lata, podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz nauczycieli/pedagogów systemu oświaty. Dofinansowanie można otrzymać przede wszystkim na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dodatkowo środki finansowe przeznaczyć można na rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej poprzez np. szkolenia/ warsztaty dla rodziców/ opiekunów dzieci oraz na kursy i studia podyplomowe służące podwyższeniu kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

Wsparcie skierowane będzie również do szkół i placówek systemu oświaty (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, w tym szkoły specjalne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych), a także ich organów prowadzących, nauczycieli oraz uczniów. Realizowane będą projekty służące poniesieniu wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji oraz nauczycieli/ pedagogów systemu oświaty. Dofinansowanie będzie można otrzymać na przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych szkół dla dzieci i młodzieży w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz matematyki i języków obcych. Środki finansowe posłużą również wsparciu uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy w zakresie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, a także realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Wsparciem objęte zostaną także osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach, starsze w wieku 50+, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji,.  Osoby te będą mogły wziąć udział w szkoleniach podnoszących kompetencje językowe i/lub z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Inną formą wsparcia tej grupy docelowej jest możliwość uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.), a także możliwość skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego czy formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny.

Realizowane będą również projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Otrzymane dofinansowanie służyć będzie również wyposażeniu/doposażeniu szkół i placówek systemu oświaty w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zwodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy, zapewnieniu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży oraz doskonaleniu kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu., tego typu szkoły i placówki oraz ich organy prowadzące.

 

+ Opis pozostałych Osi od 1-5

Pobierz jako PDF