Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny


Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu dla województwa wielkopolskiego,  jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

 

Sposób finansowania programu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa.  W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty. 

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa wielkopolskiego przedstawia się następująco:

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne  dziedziny wymagające wsparcia

 

Oś priorytetowa

Wsparcie UE (EUR)

Fundusz

%WRPO

1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

417 225 066

EFRR

17,03

2. Społeczeństwo informacyjne

62 681 105

EFRR

2,56

3. Energia

368 475 177

EFRR

15,04

4. Środowisko

169 267 620

EFRR

6,91

5. Transport

411 681 105

EFRR

16,80

6. Rynek pracy

257 143 303

EFS

10,49

7. Włączenie społeczne

214 125 380

EFS

8,74

8. Edukacja

139 262 557

EFS

5,68

9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

331 645 104

EFRR

13,54

10. Pomoc techniczna

78 700 000

EFS

3,21

Ogółem:

2 450 206 417

EFRR + EFS

100

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.
Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych. 

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej. Więcej o zasadach udzielania pomocy publicznej przeczytasz w zakładce pomoc publiczna dla województwa wielkopolskiego.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

 

Pobierz jako PDF