Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
Nabór: RPWP.01.01.00‑IZ‑00‑30‑001/17 ( od 2017-09-29 do 2018-01-05 )

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001/17 wsparcie jest możliwe wyłącznie dla inwestycji w infrastrukturę B+R wynegocjowanych w ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym, w tym projektów ujętych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, ocenionych przez przedstawicieli ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego ds. nauki. Projekty, które nie zostały ujęte w Kontrakcie Terytorialnym nie spełniają podstawowego założenia Konkursu, a co za tym idzie zostaną ocenione negatywnie.

Konsorcjantem w projekcie może być zarówno podmiot polski, jak i zagraniczny. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Kryterium Oceny Formalnej nr 6 Projekt jest realizowany na trenie Województwa Wielkopolskiego Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu w granicach administracyjnych Wielkopolski.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa stanowią dwa odrębne źródła dofinansowania projektów. W celu otrzymania dofinansowania na realizację projektu Wnioskodawca składa do IZ WRPO 2014+ wniosek, w którym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 78% kosztów kwalifikowalnych, w tym maksymalny poziom dofinansowania dla części gospodarczej wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, a dla części niegospodarczej 85% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku gdy w projekcie zakłada się wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014 Wnioskodawca może wystąpić do ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego o wydanie zgody na udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego części niegospodarczej w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych w tej części. W takim przypadku maksymalny poziom dofinansowania dla części niegospodarczej wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych (85% z EFRR, a 15% z BP).

Ze względu na różnorodność finansowanej infrastruktury badawczej, sposób określania wskaźnika wydajności infrastruktury badawczej wykorzystywanej do działalności gospodarczej nie został doprecyzowany przez Komisję Europejską. Metoda podziału infrastruktury na część gospodarczą i niegospodarczą powinna zostać dopasowana do specyfiki danej infrastruktury – możliwe jest wykorzystanie jako wskaźników wydajności infrastruktury badawczej np. jej powierzchni, czasu jej użytkowania lub wartości nakładów absorbowanych przez infrastrukturę, itp. Wnioskodawca powinien dobrać wskaźniki (jeden lub kilka) wydajności infrastruktury badawczej, które najlepiej oddają charakter i sposób wykorzystania infrastruktury badawczej, i które będą podstawą monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej. Jednak, przedmiotowe wskaźniki nie mogą być dobierane w sposób uznaniowy – mają w jak najpełniejszy, zobiektywizowany sposób odpowiadać wykorzystaniu infrastruktury. Mechanizm monitorowania nie może być oparty na przychodach lub dochodach osiąganych z działalności gospodarczej i niegospodarczej.

Ostateczne wskaźniki wybrane do monitorowania infrastruktury badawczej są ustalane w umowie o dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu za działalność o charakterze gospodarczym należy uznać, m. in. wynajem wyposażenia lub laboratoriów przedsiębiorcom, świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw lub realizację badań kontraktowych, które odbywają się na zasadach rynkowych.

IZ WRPO 2014+ nie określiła minimalnych i maksymalnych wartości kosztów ponoszonych na prace budowlane w ramach realizacji projektu. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Konkursu nowa infrastruktura B+R (będąca przedmiotem projektu) powinna stanowić element dopełniający istniejące zasoby, w tym obiekty wybudowane/zmodernizowane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Ponadto, zakupiona, wybudowana/zmodernizowana infrastruktura B+R musi służyć realizacji wskazanych w projekcie badań.

Wnioskodawca może wykorzystać posiadany Regulamin udostępniania infrastruktury jednak należy rozszerzyć zawarte w nim zapisy o informacje dotyczące infrastruktury B+R, będącej przedmiotem projektu, w tym informacje dotyczące preferencyjnego dostępu dla przedsiębiorców, których wkład w koszty kwalifikowalne wynosi nie mniej niż 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (część III F, pkt 2) dofinansowanie może być przekazane w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację projektu i/lub jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych.