Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
Nabór: RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-09-23 do 2019-12-13 )

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: jednostki naukowe i ich konsorcja; uczelnie wyższe oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa). W związku z powyższym jednostka naukowa może złożyć wniosek samodzielnie. Jednak, należy pamiętać, że realizacja projektu w Konsorcjum będzie premiowana na etapie oceny merytorycznej projektu.

Przedsiębiorca – Konsorcjant nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego do projektu. Jednak należy pamiętać, że inwestycje powinien charakteryzować możliwie wysoki stopień współfinansowania ze źródeł prywatnych. Poziom współfinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu przez przedsiębiorcę będzie premiowany na etapie oceny merytorycznej projektu.

Zgodnie z dokumentem pomocniczym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznychmonitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury odbywa się co najmniej przez cały okres jej amortyzacji. Oznacza to, że mechanizm monitorowania i wycofania jest niezależny od okresu trwałości. Jeżeli poszczególne elementy/składniki infrastruktury są w różnym zakresie wykorzystywane do działalności gospodarczej i na tej podstawie objęte różnymi poziomami dofinansowania (montaż na projekcie jest wypadkową montaży na poszczególnych elementach/składnikach infrastruktury) – przedmiotem monitorowania powinien być każdy z elementów/składników tej infrastruktury (odrębnie dla każdego elementu).

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych oraz Regulaminem Konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 1.1 wsparcie jest możliwe wyłącznie dla inwestycji w infrastrukturę B+R uzgodnionych w ramach negocjacji Kontraktu Terytorialnego i ujętych w Załączniku 5b do przedmiotowego Kontraktu. W związku z powyższym projekty, które nie zostaną wpisane w ww. Załącznik nie spełnią podstawowego założenia konkursu, co skutkować będzie ich negatywną oceną formalną.

IZ WRPO 2014+ nie określiła minimalnych i maksymalnych wartości kosztów kwalifikowalnych ani minimalnej i maksymalnej całkowitej wartości projektu.

Celem szczegółowym Działania 1.1. jest urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej poprzez wsparcie infrastruktury B+R wraz z urządzeniami i materiałami badawczymi w jednostkach naukowych, skoncentrowanej na realizacji kluczowych potrzeb w zakresie działalności B+R w regionie wchodzących w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji. Działanie 1.1 jest dedykowane projektom służącym wykorzystaniu infrastruktury B+R do działalności gospodarczej oraz działalności gospodarczej i niegospodarczej. W związku z powyższym każdy projekt musi zawierać część przeznaczoną do wykorzystania gospodarczego. Minimalny poziom działalności gospodarczej musi zawsze przekraczać 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.