Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
Nabór: RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-29 do 2018-02-02 )

Zgodnie z Regulaminem Konkursu za koszt kwalifikowalny można uznać m. in. „koszt wynajmu powierzchni laboratoryjnej” (maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowalnych). W przypadku gdy przedmiotowa powierzchnia jest wyposażona w odpowiedni sprzęt laboratoryjny jej wynajem nadal stanowi jeden koszt kwalifikowalny – „wynajem powierzchni laboratoryjnej”. nie ma możliwości wyodrębnienia i uznania za koszt kwalifikowalny wynajmu samego sprzętu laboratoryjnego.

W przypadku, gdy przedmiotem prowadzonych prac B+R w ramach realizacji projektu, jest opracowanie prototypów i linii pilotażowych, które de facto są rezultatem projektu, a z uwagi na ich koszt niezasadne jest aby służyły wyłącznie do demonstracji IZ WRPO 2014+ umożliwia Wnioskodawcy wykorzystywanie ich do działalności komercyjnej już w okresie trwałości projektu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu przez zakup środków trwałych w ramach przedmiotowego konkursu należy rozumieć zakup aparatury naukowo-badawczej: zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rządów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), która w okresie trwałości projektu będzie wykorzystywana wyłącznie w celach badawczych. Jedynie w przypadku budowy nowego obiektu (laboratorium, centrum B+R) za koszt kwalifikowalny można uznać zakup środków trwałych innych niż aparatura naukowo-badawcza, które są niezbędne do prowadzenia prac B+R.

W związku z powyższym środki trwałe zakupione w ramach realizacji projektu muszę być zaewidencjonowane w KŚT jako aparatura naukowo badawcza.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu aparatura naukowo-badawcza, nabyta w ramach realizacji projektu, w okresie trwałości może być wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia prac B+R. W przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z prowadzeniem prac B+R (np. laboratorium) może realizować zlecenia dotyczące prowadzenia prac badawczych na aparaturze zakupionej w ramach realizacji projektu. Jednocześnie, podkreślamy, że zakres rzeczowy projektu powinien być bezpośrednio związany z jego rezultatem, tzn. musi być dostosowany do charakteru prac B+R świadczonych przez Wnioskodawcę.

Co do zasady, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Wnioskodawca może zlecić wykonanie prototypu lub linii pilotażowej podmiotowi zewnętrznemu. Należy jednak pamiętać, że „budowa prototypu” nie może polegać wyłącznie na zleceniu wykonania linii o indywidualnych parametrach/skonkretyzowanej specyfikacji, która będzie służyła wyłącznie do produkcji. Przedmiotowe zamówienie nie spełniałoby przesłanek pozwalających na realizację projektu w ramach Działania 1.2. Wszystkie elementy projektu powinny być związane z odpowiednimi etapami prowadzenia prac B+R. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie 3.4. wniosku „(…) każde zadanie należy przyporządkować do odpowiedniej kategorii prac B+R (badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe) oraz odpowiedniego poziomu gotowości technologii”.

W przypadku gdy projekt polega wyłącznie na zleceniu wykonania prac podmiotom zewnętrznym wątpliwa jest rola Wnioskodawcy w projekcie B+R oraz sam charakter projektu. Potencjalny Wnioskodawca, realizując projekt polegający na prowadzeniu badań w przedsiębiorstwie, w tym badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej, jak sama nazwa wskazuje, powinien samodzielnie przeprowadzić prace B+R, w wyniku których zostanie stworzony prototyp linii pilotażow

Zgodnie z Regulaminem Konkursu za koszt kwalifikowalny w ramach przedmiotowej kategorii kosztów można ująć wyłącznie zakup materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, podzespołów itp., niezbędnych do stworzenia prototypu lub linii pilotażowej, które nie stanowią samodzielnych środków trwałych.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R, który obejmuje wszystkie działania ujęte w projekcie. Przedmiotowy dokument powinien zawierać, m. in. opis prac B+R (z podziałem na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe) prowadzonych w okresie realizacji projektu oraz okresie trwałości projektu.

Zgodnie z punktem nr 2.15 Załącznika do umowy o dofinansowanie projektu „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” – zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych.

Zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia 1303/2013, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

W związku z powyższym w przypadku gdy Wnioskodawca nie planuje realizacji projektu inwestycyjnego oraz projektu, z którego wynika wymóg utrzymania miejsc pracy nie jest zobowiązany do zachowania okresu trwałości zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013.

Jednak, należy pamiętać, że każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do osiągnięcia założeń projektu przedstawionych w dokumentacji projektowej, w tym m. in. w Planie w zakresie prac B+R oraz osiągnięcia wybranych wskaźników produktu i rezultatu, co będzie weryfikowane na etapie kontroli.

Zgodnie z definicją przedstawioną w Załączniku do umowy o dofinansowanie projektu „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” „Personel projektu” oznacza osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują je osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej. W związku z powyższym koszt zatrudnienia personelu B+R na podstawie umów cywilno-prawnych można uznać za koszt kwalifikowalny w ramach realizacji projektu.

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej uzależniony jest od jej statusu, rodzaju prowadzonych badań oraz wybranego typu projektu.

W przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum podmiotów o różnym statusie (mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa), a konsorcjant ponosi koszty w projekcie, zgodnie z Regulaminem Konkursu należy ujednolicić poziom dofinansowania oraz przyjąć niższe wartości procentowe odpowiadające statusowi największego podmiotu występującego w ramach konsorcjum.

Umowa o utworzeniu konsorcjum stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z częścią IIIA, pkt 3 Regulaminu Konkursu, w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum, Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia umowy konsorcjum. W związku z powyższym przedmiotowy dokument, obejmujący zakres danych wskazany w Regulaminie Konkursu, należy dołączyć do dokumentacji aplikacyjnej najpóźniej na etapie składania jednorazowej korekty dokumentacji aplikacyjnej.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu część VA, pkt 2, lit. b Wnioskodawca wzywany jest w formie pisemnej do przesłania w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania, informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym m. in. dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych. Zabezpieczeniem ww. środków może być umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa, z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia.

W związku z powyższym, na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie, jedynie wskazuje źródła finansowania projektu do czasu uzyskania refundacji, a dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych dostarcza przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W dokumentacji konkursowej nie zostały określone maksymalne i minimalne kwoty dofinansowania projektów. Regulamin Konkursu definiuje minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych, tj. 100 000 PLN. Ponadto, należy mieć na uwadze, że maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.