Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
Nabór: RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-06-10 do 2016-06-23 )

Zgodnie z zapisem zawartym w części III regulaminów konkursów dla Działania 1.2, w przypadku zawiązania grupy przedsiębiorstw lub konsorcjum status Beneficjenta pomocy otrzymuje wyłącznie partner wiodący (lider), który jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Przedmiotowy zapis jednoznacznie wskazuje, iż w ramach projektów realizowanych  w Działaniu 1.2 nie istnieje możliwość uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie wydatków ponoszonych przez innego niż Beneficjent członka grupy bądź konsorcjanta.

We wniosku o dofinansowanie można wskazać i opisać jednostki, z którymi Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę w celu prowadzenia wspólnych prac B+R, w tym na planowanych do zakupu środkach trwałych. Potwierdzenie nawiązania współpracy może stanowić umowa, list intencyjny lub inny dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie, lub wyrażenie woli podjęcia takiej współpracy. 

W niniejszym przypadku należy odróżnić aparaturę naukowo-badawczą od linii pilotażowej. Linia pilotażowa rozumiana jest jako instalacja pilotażowa / demonstracyjna, która jest wynikiem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych w projekcie oraz może być wykorzystywana komercyjnie w okresie trwałości.

Natomiast aparatura naukowo - badawcza została zdefiniowana we wskaźniku kluczowym produktu „Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej” jako zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej do celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). W związku z powyższym aparatura naukowo-badawcza nie może być wykorzystywana w produkcji.

W przypadku braku wdrożenia wyników projektu zrealizowanego Instytucja Zarządzająca każdorazowo dokona weryfikacji przesłanek, które zadecydowały o niepowodzeniu przedsięwzięcia.

Natomiast jeżeli w trakcie realizacji projektu sam wnioskodawca zadecyduje o przerwaniu prac i tym samym nie zostanie osiągnięty kolejny etap projektu, wówczas wystąpi konieczność zwrotu uzyskanego dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca nie określiła warunków na jakich mogą zostać zaangażowani stażyści w realizację projektu. Należy mieć jednak na uwadze, iż w ramach projektu nie istnieje możliwość refundacji  kosztów wynagrodzenia stażysty (natomiast wnioskodawca może z własnych środków sfinansować staż).

Należy zauważyć, że staże i stypendia, które są wymienione w kryterium nr 20 oceny merytorycznej, nie są warunkiem obligatoryjnym w konkursie. Kryterium oceniane jest  na podstawie opisu projektu i na podstawie Planu prac B+R. Wnioskodawca może wskazać na formę zwiększenia potencjału kadrowego sektora B+R w formie i na zasadach wybranych przez siebie.

Zgodnie z celem Działania 1.2 i zapisem kryterium merytorycznego nr 17 – efektem projektu powinno być wdrożenie wyników prac B+R (wiedzy) do działalności komercyjnej przedsiębiorstw (gospodarki). Transfer aktywny dotyczy sytuacji, kiedy Wnioskodawca umożliwi korzystanie z praw własności przemysłowej (uzyskanych dzięki realizacji projektu) przez innych przedsiębiorców.  

Wnioskodawcy uzyskujący finansowanie realizacji badań naukowych w ramach Działania 1.2, nie są zobowiązani, aby w każdym przypadku dokonywać wyboru wykonawców naukowych tych badań w trybach konkurencyjnych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatki na ponoszenie kosztów w ramach projektu przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do stosowania tej ustawy następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50.000 PLN netto, tj. bez podatku VAT.

Równocześnie zgodnie z zapisami Wytycznych wyłączeniu z zasady konkurencyjności podlegają zamówienia publiczne, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem art. 4 pkt. 8 PZP).

Należy zauważyć, że:

- w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności,

- w art. 4 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.