Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa
Nabór: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 ( od 2018-09-27 do 2018-10-12 )

W przypadku realizacji projektu na obszarze całego województwa wielkopolskiego, w celu spełnienia kryterium premiującego dotyczącego skierowania projektu w co najmniej 20% do osób zamieszkujących miasta średnie, zaleca się odznaczenie w punkcie 3.3 wniosku check-box na „TAK” w pozycji „Projekt realizowany na terenie województwa wielkopolskiego”. Powyższe zaznaczenie w kontekście oceny spełnienia kryterium premiującego nr 2 rozumiane będzie jako zaznaczenie wszystkich gmin, w tym także miast średnich. Odpowiednia informacja dotycząca spełnienia kryterium powinna być także zawarta w pkt. 3.6 wniosku. Należy także zaznaczyć, iż kryteria premiujące będą weryfikowane w oparciu o cały wniosek o dofinansowanie.

W przypadku minimalnego poziomu kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 wskazany poziom 42% należy wyliczyć dla ogólnej liczby osób pozostających bez pracy będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które zamierza się objąć wsparciem w projekcie. Osoby mogą stanowić więcej niż jedną grupę będącą w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, dlatego przy takim założeniu nie należy sumować osób z poszczególnych podgrup. Ponadto nie ma konieczności osiągania poziomu 42% dla każdej podgrupy, a jedynie 42% dla łącznej grupy wymienionych wyżej podgrup. W przedstawionym przykładzie, przy założeniu, że 240 uczestników projektu to osoby pozostające bez pracy w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 minimalna wartość wskaźnika powinna wynosić 101 osób.

Możliwe jest skierowanie projektu w 100% do osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo. Wymienione w pytaniu osoby ubogie pracujące i osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych nie są obligatoryjnymi grupami do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Jednocześnie należy pamiętać, że we wniosku Wnioskodawca uzasadnia wybór konkretnej grupy docelowej i przedstawia diagnozę sytuacji problemowej, na którą odpowiedź będzie stanowiła realizacja projektu.

W odniesieniu do grupy docelowej Instytucja Pośrednicząca precyzuje, iż wskazana w Regulaminie konkursu grupa docelowa wynika z zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz Szczegółowego Opisu osi Priorytetowych WRPO 2014+. Zapisy Regulaminu jednak wskazują, iż należy stosować definicje pojęć zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 oraz realizować projekt zgodnie z zasadami określonymi w ww. Wytycznych. W związku z powyższym grupę docelową stanowią osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, które należy rozpatrywać w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020. W przypadku nie zawarcia powyższej informacji w treści wniosku, wnioski nie zostaną odrzucone ani niżej ocenione z tego powodu, a zapisy będą mogły zostać doprecyzowane na etapie negocjacji.