Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa
Nabór: RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 ( od 2017-08-31 do 2017-09-15 )

Zalecenie Instytucji Pośredniczącej w zakresie założenia odpowiedniego poziomu wskaźników wynika z zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+). Załącznik nr 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań określa dla Działania 6.2 szacowane wartości docelowe poszczególnych wskaźników na okres programowania 2014-2020, które IP przez odpowiednie planowanie stara się osiągnąć.
Wartości procentowe umieszczone przy wskaźnikach w Regulaminie konkursu są zalecanym poziomem osiągnięcia ich wartości. Przy planowaniu projektu zaleca się, by wartości docelowe wskaźników były w miarę możliwości zbliżone do wskazanych przez IP w Regulaminie konkursu. Sugeruje to dążenie Wnioskodawcy do osiągnięcia zbliżonej wartości wskaźników, jednak takich, jakie będą możliwe do osiągnięcia w trakcie realizacji projektu. Należy każdy projekt zaplanować indywidualnie, biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym ryku pracy. Ponieważ zalecone wartości procentowe nie są bezwzględne do założenia przez Wnioskodawców, możliwe jest założenie osiągnięcia zaplanowanych wskaźników tak, aby projekt mógł zostać zrealizowany w sposób prawidłowy. Jednakże konstruując wniosek należy mieć na uwadze zalecenia IP i w miarę możliwości dążyć do osiągnięcia zalecanych wartości wskaźników.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 31.08.2017 roku od godziny 00.00 do dnia 15.09.2017 roku do godziny 15.30. Ponadto Wnioskodawca składa jeden egzemplarz wniosku do Punktu Informacyjnego WUP w Poznaniu w tożsamej z wersją elektroniczną wersji papierowej (wraz z załącznikami) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku. Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

W przypadku wysłania wersji elektronicznej wniosku dnia 15 września 2017 ostateczny termin dostarczenia wersji papierowej wniosku wypada w dniu 22 września 2017.

Maksymalna cena wskazana w Załączniku nr 8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dotyczy wyłącznie wynagrodzenia doradcy zawodowego. W przypadku zlecania ww. usługi (wyłącznie wynagrodzenia doradcy) możliwe jest kwalifikowanie dodatkowo kosztów sal, które mogą stanowić wkład własny.

Średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika dotyczy całkowitej wartości projektu łącznie z wkładem własnym oraz kosztami pośrednimi.

Możliwa jest sytuacja, gdzie wydatki Lidera w projekcie są znacznie większe, aniżeli jego obrót, w przypadku gdy suma obrotu Lidera i Partnera spełnia wymóg wskazany w zapisach Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020. Sytuacja taka nie ma wpływu na ocenę merytoryczną, gdyż Wnioskodawca ma możliwość wykazania środków finansowych będących w dyspozycji zarówno Wnioskodawcy, jak i partnerów oraz istnieje możliwość korzystania z doświadczenia i zasobów wszystkich podmiotów tworzących dane partnerstwo. Wniosek realizowany w partnerstwie oceniany jest pod kątem zawartego partnerstwa i wspólnej realizacji projektu.

Dana LGD tworząc wniosek nie może rozszerzyć obszaru działania na inne LGD, gdyż projekt ma wynikać ze strategii LGD dotyczącej obszaru realizacji projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie określi dokładnie tematykę zaproponowanych szkoleń, wówczas w opisie zadań w pkt. 3.5.5 wniosku o dofinansowanie należy koniecznie i konkretnie wskazać czy dane szkolenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji czy nabycia kompetencji. Ponadto jeśli szkolenie będzie prowadziło do nabycia kompetencji należy wskazać 4 etapy pozyskiwania kompetencji. Jeśli szkolenie będzie prowadzić do uzyskania kwalifikacji należy wskazać sposób walidacji i certyfikacji.

Badanie Barometr zawodów dostępne jest na stronie internetowej pod adresem: https://barometrzawodow.pl/.

Ponieważ ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie, zgodnie z budżetem projektu, jako wydatki należy rozumieć koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz wkład własny, gdyż wszystkie te wydatki zakłada budżet projektu. Na tej podstawie dokonywana jest ocena zdolności do płynnej obsługi finansowej projektu oraz efektywnej jego realizacji. Sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca/partnerzy posiada/posiadają potencjał pozwalający realizować projekt w ramach założonego budżetu oraz bezproblemowe rozliczanie projektu.

Regulamin konkursu nie nakłada na Projektodawców minimalnej liczby godzin wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy w projekcie. Powyższe powinno wynikać z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy sytuacji na rynku pracy, potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz doświadczenia projektodawcy. Jednocześnie założona w projekcie liczba godzin wsparcia powinna być uzasadniona, tak, by możliwa była weryfikacja ich racjonalności i efektywności.

Kryterium kompleksowości wsparcia nakłada na Wnioskodawcę obowiązek objęcia uczestnika kompleksowym wsparciem wynikającym z IPD, co oznacza, że IPD powinno być pierwszą i obligatoryjną formą wsparcia, a kolejne formy powinny z niego wynikać. Instytucja Pośrednicząca nie nakłada na Projektodawcę obowiązku obejmowania uczestników projektu określoną liczbą różnych typów wsparcia. Kryterium ma zagwarantować odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób objętych wsparciem. Jednocześnie należy pamiętać, iż niezbędne jest zamieszczenie we wniosku informacji, iż każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu określonych w Indywidualnym Planie Działania (IPD) w celu spełnienia kryterium kompleksowości wsparcia.

Zgodnie z kryterium dostępu dotyczącym typu beneficjenta projekt jest realizowany wyłącznie przez Lokalne Grupy Działania lub w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania oraz wynika ze strategii LGD dotyczącej obszaru realizacji projektu. LGD w partnerstwie może wystąpić tylko raz. W związku z powyższym LGD może wystąpić z wnioskiem w partnerstwie z inną LGD i tym samym objąć działaniem dwa obszary działania tych LGD.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 8.11 jednostkowe stawki dotyczą zakupu zewnętrznej usługi szkoleniowej/ kursu i obejmują organizację całości danej formy wsparcia, w związku z powyższym dodatkowy koszt w postaci cateringu jest niezasadny. Natomiast jeżeli Beneficjent częściowo zleca wykonanie szkolenia np. samą usługę szkoleniową, a sam organizuje sale, materiały szkoleniowe itp. wówczas możliwe jest uwzględnienie kosztów cateringu pod warunkiem zagwarantowania minimalnej liczby godzin szkoleniowych wskazanych w Złączniku 8.11.

Kryterium kompleksowości wsparcia nakłada na Wnioskodawcę obowiązek objęcia uczestnika kompleksowym wsparciem wynikającym z IPD. Instytucja Pośrednicząca nie nakłada na Projektodawcę obowiązku obejmowania uczestników projektu określoną liczbą różnych typów wsparcia, ale kryterium ma zagwarantować odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową uczestników. Zaproponowane przez Projektodawcę we wniosku o dofinansowanie działania projektowe powinny wynikać z przeprowadzenia rzetelnej analizy sytuacji na rynku pracy i potrzeb potencjalnych uczestników projektu. Należy jednak pamiętać, iż projekt zakładający niewielką liczbę form wsparcia może zostać niżej oceniony przez Komisję Oceny Projektów, ze względu na ograniczanie uczestnikom dostępu do efektywnych, pod względem zatrudnieniowym, form wsparcia np. staży zawodowych.

Dodatkowo informuję, iż określony w regulaminie konkursu koszt przypadający na jednego uczestnika jest kosztem uśrednionym. Należy pamiętać, iż w przypadku projektów oferujących szeroki wachlarz wsparcia, który powinien wynikać z wnikliwej analizy sytuacji na obszarze realizacji projektu, średni koszt przypadający na uczestnika projektu może być wyższy. Każdy projekt jest rozpatrywany indywidualnie a koszt przypadający na uczestnika projektu powinien odzwierciedlać założenia projektu w tym zaplanowane rezultaty.

Wsparcie w postaci zapewnienia trenera pracy realizującego zadania w zakresie zatrudnienia wspomaganego udzielane jest wyłącznie w przypadku zdiagnozowania takiej potrzeby u uczestnika projektu – osoby z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym zawarcie przedmiotowego kosztu w budżecie projektu na etapie składania wniosku na konkurs powinno zostać szczegółowo uzasadnione, zwłaszcza w przypadku gdy projekt nie jest skierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie nakłada na Projektodawcę obowiązku opisywania grup, do których nie jest kierowany projekt.

Zawarte w Regulaminie zalecenie, iż średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika nie powinna przekraczać 8 488,90 zł, nie wynika z kryteriów wyboru projektów, dlatego niespełnienie powyższego wymogu, nie oznacza negatywnej oceny projektu. Określony w regulaminie konkursu koszt przypadający na jednego uczestnika jest kosztem uśrednionym. Należy pamiętać, iż w przypadku projektów oferujących szeroki wachlarz wsparcia, który powinien wynikać z wnikliwej analizy sytuacji na obszarze realizacji projektu, średni koszt przypadający na uczestnika projektu może być wyższy. Każdy projekt jest rozpatrywany indywidualnie, a koszt przypadający na uczestnika projektu powinien odzwierciedlać założenia projektu w tym zaplanowane rezultaty.