Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
Nabór: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/21 ( od 2021-10-18 do 2021-10-31 )

W ppkt. 3.3.3 Regulaminu konkursu nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/21 nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowy zapis ww. punktu powinien brzmieć Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na
II kwartał 2022 roku

Tak, ale dotyczy to monitorowania uczestnika projektu w zakresie statusu prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 24 i 36 miesięcy od faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej - czyli po upływie 12 miesięcy. Kontrola i monitorowanie uczestnika w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEiDG albo KRS jest konieczna w trakcie trwania projektu do prawidłowego rozliczenia i kwalifikowalności stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050 zł. Zatem okres realizacji projektu powinien być tak zaplanowany przez Beneficjenta, by uwzględniał okres wsparcia szkoleniowego oraz obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej (działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020, koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby należy ujmować w kosztach pośrednich.

Kwestie dotyczące zorganizowania rekrutacji leżą po stronie Beneficjenta, należy jednak pamiętać, że celem niepowielania wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego (w przypadku kierowania osoby do wsparcia w zakresie przedsiębiorczości) należy dostosować zakres doradztwa już w momencie kwalifikowania uczestnika do projektu i wyboru odpowiedniej formy wsparcia. Ponadto Beneficjent powinien zapewnić uczestnikom projektu jak najszerszą ofertę wsparcia, tak aby mogli oni zrealizować co do zasady wszystkie zidentyfikowane w IPD formy pomocy, a w szczególności osiągnęli cel tj.: poprawili swoją sytuację na rynku pracy lub znaleźli zatrudnienie.

Wsparcie w postaci szkoleń i staży musi być realizowane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020. W przedmiotowych Wytycznych nie przewidziano wsparcia w takiej postaci skierowanego do osób będących jeszcze pracownikami danego przedsiębiorstwa. Zatem niemożliwa jest wypłata stypendiów szkoleniowych/stażowych osobom przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem.

Zgodnie z kryterium dostępu dotyczącym kompleksowości wsparcia uczestników - Projekt musi być kompleksowy, tj. w ramach projektu każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy możliwe do realizacji w ramach projektu, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub utrzymania/uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu (w tym obowiązkowo doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję). Każda forma wsparcia zaproponowana uczestnikowi powinna wynikach z powyższego.

Może jednak zaistnieć sytuacja kiedy uczestnik biorący udział we wsparciu szkoleniowym z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej ostatecznie nie otrzyma dotacji na jej otwarcie i wówczas zakończy udział w projekcie. W takim przypadku kompleksowość wsparcia zostanie zachowana o ile udzielone wsparcie będzie zgodne ze zidentyfikowanymi w ramach IPD potrzebami uczestnika projektu.