Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
Nabór: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 ( od 2019-01-31 do 2019-02-28 )

W rozdziale 7.1.5 lit. f) Regulaminu konkursu omyłkowo nie uwzględniono pierwszej części zdania. Tym samym pełen zapis w niniejszym podpunkcie Regulaminu konkursu powinien brzmieć:

„7.1.5. Poziom dofinansowania zostanie zróżnicowany w oparciu o następujące założenia:

(…)

f) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą - zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania.

Powyższy zapis wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014‑2020 oraz założonych dla Działania 6.5 kryteriów dostępu.

W ramach przedmiotowego kryterium są trzy warunki, które Wnioskodawca musi spełnić by otrzymać premię punktową. Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli Wnioskodawca wykaże:

  1. zrealizowane (tj.: zakończone) usługi doradczo-szkoleniowe dla MŚP
    i (oznacza łącznie)
  2. zrealizowane (tj.: zakończone) projekty grantowe/dotacyjne dla MŚP (czyli wnioskodawca był realizatorem projektów grantowych/dotacyjnych kierowanych do MŚP)
  3. zrealizowany co najmniej jeden projekt współfinansowany ze środków UE na rzecz MŚP, w ramach którego osiągnięte zostały wszystkie założone cele i rezultaty (wskaźniki)

Łączna wartość zrealizowanych usług i projektów, o których mowa w pkt 1) i 2) musi być co najmniej równa wartości planowanego do złożenia projektu (wniosku o dofinasowanie) w ramach Działania 6.5.

Powyższe kryterium dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy. Doświadczenie partnera/-ów nie jest brane pod uwagę przy jego ocenie.

Do kryterium należy wypełnić załącznik nr 8.22 do Regulaminu konkursu pn.: Wzór tabeli potwierdzającej wymagane doświadczenie zgodnie z kryterium premiującym.

W sytuacji gdy wniosek o dofinansowanie wpłynie do IOK dnia 28.02.2019 r., 5-letnie doświadczenie powinno być liczone począwszy od dnia 01.03.2014 r. W tym przedziale czasowym Wnioskodawca musi wykazać się doświadczeniem w zrealizowaniu usług doradczo-szkoleniowych oraz projektów grantowych o wartości sumarycznej co najmniej równej wartości planowanego do złożenia projektu. Należy tu wskazać w formie tabelarycznej (załącznik nr 8.22 do Regulaminu konkursu) wartość zrealizowanych usług szkoleniowych, a nie wartość całego projektu (jeśli projekt obejmował też inne działania nie związane z usługami doradczo-szkoleniowymi). Gdy jakikolwiek projekt obejmował okres przed 01.03.2014 r. – do wyliczenia wartości zrealizowanych usług należy wydzielić jedynie tą część, która odpowiada 5-letniemu przedziałowi czasowemu

Co do zasady wartość każdego zrealizowanego projektu należy wykazywać jednokrotnie, tak aby nie dochodziło do sytuacji podwójnego wpisywania tych samych wartości w wierszach 1 i 2 tabeli - załącznika nr 8.22 do Regulaminu konkursu, dotyczących realizacji usług doradczo-szkoleniowych i projektów grantowych. Najwłaściwsze byłoby wykazywanie jedynie wartości jaka dotyczy każdego z rodzaju usług.

Do spełnienia niniejszych warunków można wykazywać projekty, w których Wnioskodawca był Partnerem lecz wyłącznie w zakresie przypisanym Partnerowi w budżecie projektu. To oznacza, że istnieje możliwość wykazania wartości usług doradczych/szkoleniowych ale tylko w sytuacji gdy Partner był za nie w całości odpowiedzialny przy realizacji projektów. Nie można natomiast wykazywać całych projektów, za które odpowiedzialność ponosił Lider.

Wszystkie projekty grantowe lub dotacyjne skierowane do MSP mogą być wykazane i będą brane pod uwagę przy ocenie doświadczenia. Dotyczy to również Działania 6.3 oraz inicjatywy JEREMIE.

Zadaniem informacji zawartych w niniejszym załączniku jest weryfikacja spełnienia kryterium premiującego tj. świadczenia usług/realizacji projektów na rzecz MSP. Stąd w zamyśle IOK było wskazywanie w tabeli danych dotyczących firm/instytucji, które mogą potwierdzić fakt realizacji ww. przedsięwzięć albo stron internetowych lub innych odnośników umożliwiających weryfikację spełniania kryterium.

W odpowiedzi na poniższe pytanie informuje, iż zgodnie z kryterium nr 1 liczby składanych wniosków i obszaru realizacji Projektodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu i przedmiotowy wniosek zakłada realizację projektu w jednym podregionie. Powyższe oznacza, iż istnieje możliwość wystąpienia sytuacji, iż dany podmiot będzie występował jako partner w więcej niż jednym projekcie lub iż Wnioskodawca, który złożył wniosek dla jednego wybranego podregionu, w innym projekcie (dla innego podregionu) - może wystąpić jako partner. Niemniej jednak IZ WRPO 2014+ zwraca uwagę, iż każdy wniosek o dofinansowanie jest zobowiązany do spełnienia kryterium dostępu nr 4 dotyczącego potencjału finansowego Wnioskodawcy (Roczny obrót jest równy lub wyższy od 2 000 000,00 PLN – brany pod uwagę wyłącznie potencjał Wnioskodawcy tj. Lidera). Ponadto należy również zwrócić uwagę na kryterium premiujące dotyczące doświadczenia Wnioskodawcy (tj. Lidera).

Zgodnie z regulaminem konkursu do głównych obowiązków Operatora w województwie wielkopolskim należy m.in. przeprowadzenie kontroli w odniesieniu do uczestników wsparcia na dokumentach w siedzibie przedsiębiorcy i w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa) zgodnie z kartą usługi określonej w BUR oraz zgłaszanie do IZ WRPO 2014+ niepokojących sytuacji np. próby wyłudzenia dofinansowania, nadużycia, reklamacje od uczestników wsparcia, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Nie ma obowiązku, aby każda ze zrealizowanych usług rozwojowych podlegała kontroli. IZ WRPO 2014+ nie narzuca również odsetka usług rozwojowych objętych wizytami monitoringowymi na miejscu realizacji usługi rozwojowej.

Mając jednak na uwadze prawidłowość całego procesu udzielania wsparcia dookreślenie własne projektodawcy ilości wykonywanych kontroli w miesiącu we wniosku o dofinansowanie jest jak najbardziej pożądane i celowe.

W zamyśle IZ WRPO 2014+ było wskazywanie w tabeli danych dotyczących firm/instytucji, które mogą potwierdzić fakt świadczenia usług/realizacji projektów na rzecz MSP albo stron internetowych lub innych odnośników umożliwiających weryfikację spełniania kryterium.
W niniejszej tabeli nie ma konieczności podawania danych osobowych, np. imienia i nazwiska ale danych ogólnodostępnych, widniejących np. w Internecie: e-mail, telefon (np. do sekretariatu), umożliwiających nawiązanie kontaktu z osobą, która potwierdzi realizację usług kierowanych do MSP.

Nie ma niezgodności między zapisami w pkt. 4.2.2 a pkt. 7.2.7 Regulaminu konkursu. Kryterium merytoryczne I stopnia - zero-jedynkowe dotyczące prowadzenia biura projektu na terenie województwa wielkopolskiego ma na celu sprawną realizację projektów poprzez umożliwienie m.in. uczestnikom projektu bezpośredniego kontaktu z kadrą oraz przeprowadzenie kontroli projektu z możliwością dostępu do pełnej dokumentacji.
Z uwagi na specyfikę projektu w ramach Działania 6.5 i konieczność wyłonienia po jednym z operatorów z każdego podregionu, niezbędne było doprecyzowanie zapisów w Regulaminie konkursu.
By móc spełnić obowiązek wynikający z pkt. 7.2.7 a [tj. umożliwienie bezpośredniego kontaktu odbiorcy wsparcia z doradcą, który w razie potrzeby pomoże mu zinterpretować wyniki analizy rozwoju przedsiębiorstwa lub planu rozwoju i wybrać najbardziej korzystny dla niego rodzaj wsparcia (kontakt może odbywać się również telefonicznie lub on line) lub przeprowadzenie uproszczonej analizy potrzeb w trakcie bezpośredniego spotkania z doradcą], konieczna jest organizacja Biura Obsługi Klienta/Biura Projektu w podregionie województwa wielkopolskiego, którego dotyczy realizacja projektu.
To oznacza, że np. dla podregionu poznańskiego Operator zobowiązany jest do utworzenia Biura Obsługi Klienta/Biura Projektu w jednym z dowolnych powiatów wchodzących w skład tego podregionu.

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu przez „przedsiębiorcę” należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Artykuł 4 ww. ustawy wskazuje, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca działalność gospodarczą. Zatem wykazanie doświadczenia Wnioskodawcy w udzielaniu wsparcia w stosunku
do podmiotów takich jak stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia – posiadających osobowość prawną oraz prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. ustanawiającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – będzie jak najbardziej prawidłowe i celowe z punktu widzenia otrzymania dodatkowych punktów za spełnienie kryterium premiującego.