Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego
Nabór: RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/18 ( od 2018-03-30 do 2018-06-08 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/18 infrastruktura drogowa doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może być elementem projektu. Jedynie koszty związane z wewnętrzną komunikacją drogową mogą być uznane za koszty kwalifikowalne w ramach projektu z zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

Regulamin konkursu dopuszcza możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zasadach określonych w części XVIII, pkt 8. 

Maksymalny termin na osiągnięcie wskaźnika „Odsetek wykorzystania powierzchni terenów inwestycyjnych” związany z lokalizacją na obszarze projektu przedsiębiorstw z sektora MŚP to okres kwalifikowalności programu lub trwałości projektu, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej.

Nie można rozpocząć realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Momentem rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach projektu jest najwcześniej dzień po złożeniu do IZ WRPO 2014+ wniosku o dofinansowanie zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. 

Nie, teren inwestycyjny nie może być przeznaczony na inwestycje mieszkaniowe. Dodatkowo warto zaznaczyć, że na tym terenie nie dopuszcza się tworzenia infrastruktury wyłącznie pod obiekty handlowe.

Regulaminem konkursu nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/18 nie dopuszcza takiej możliwości. Uzbrajany w ramach projektu teren musi być własnością Wnioskodawcy, bądź Wnioskodawca musi dysponować prawem użytkowania wieczystego. 

W ramach projektu nie można przekroczyć maksymalnej wartości tj. 85% intensywności wsparcia. Na poziomie przedsięwzięcia występuje tylko jeden poziom wsparcia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie ma możliwości uśredniania poziomu dofinansowania. W przypadku realizacji projektu zawierającego dwa lub wszystkie warianty pomocy, należy ujednolicić intensywność wsparcia do niższej wartości, uwzględniając maksymalny poziom wsparcia.