Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego
Nabór: RPWP.01.03.03‑IZ‑00‑30‑002/18 ( od 2018-10-29 do 2019-01-18 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.01.03.03‑IZ‑00‑30‑002/18 infrastruktura drogowa doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może być elementem projektu. Jedynie koszty związane z wewnętrzną komunikacją drogową mogą być uznane za koszty kwalifikowalne w ramach projektu z zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

Nie, teren inwestycyjny nie może być przeznaczony wyłącznie pod obiekty handlowe.

Wsparcie nie może być udzielone na infrastrukturę specjalną, tj. infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Regulaminem konkursu nr RPWP.01.03.03‑IZ‑00‑30‑002/18 nie dopuszcza takiej możliwości. Uzbrajany w ramach projektu teren musi być własnością Wnioskodawcy.

W ramach projektu nie można przekroczyć maksymalnego poziomu tj. 85% intensywności wsparcia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie ma możliwości uśredniania poziomu dofinansowania. W przypadku realizacji projektu zawierającego dwa lub wszystkie warianty pomocy, należy ujednolicić intensywność wsparcia do niższej wartości, uwzględniając maksymalny poziom wsparcia.