Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu
Nabór: RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001/18 ( od 2018-09-28 do 2018-10-19 )

Zgodnie z Regulaminem Konkursu w ramach kosztów osobowych Wnioskodawca może rozliczyć wyłącznie koszty wynagrodzeń pracowników Beneficjenta za usługi świadczone na rzecz beneficjenta docelowego w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu. W związku z powyższym, koszty zarządzania i rozliczania projektu nie mieszczą się we wskazanej kategorii wydatków.

Wnioskodawca nie ma obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na realizację projektu już na etapie składnia dokumentacji aplikacyjnej. Jedynie, w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje źródła finansowania projektu do czasu uzyskania refundacji.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu część VA, pkt 2 Wnioskodawca wzywany jest w formie pisemnej do przesłania w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania, informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym m. in. dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych. Zabezpieczeniem ww. środków może być m.in. umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa, z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia.

Wnioskodawca nie ma obowiązku wskazywać konkretnych przedsiębiorców uczestniczących w projekcie już na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej.

W przedmiotowej dokumentacji, w tym w Kompleksowym planie promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu (stanowiącym obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu) Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać m.in. sposób i uzasadnienie wyboru beneficjentów docelowych (przedsiębiorców z sektora MŚP) oraz określić, we wniosku o dofinansowanie (jako wskaźnik rezultatu), szacowaną liczbę przedsiębiorców, która skorzystała z udziału w projekcie.

Pojęcie „region” należy odnosić do całego Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje realizację projektu przyczyniającego się bezpośrednio do rozwoju mniejszego obszaru, np. gminy, powiatu, itp. powinien również określić przełożenie rozwoju przedmiotowego obszaru na gospodarkę całego województwa.