Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
Nabór: RPWP.03.01.01-IZ-00-30-0001/17 ( od 2017-06-30 do 2017-08-31 )

Uzyskana w wyniku obliczeń przy pomocy kalkulatora maksymalna potencjalna kwota pomocy publicznej stanowi określony % (wskazany w polu „maksymalna intensywność pomocy”) kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o nakłady na instalację referencyjną. W związku z tym, w tabeli 5.1.1 wniosku o dofinansowanie („Planowane wydatki w ramach projektu w PLN”) należy odnosić się do kosztów kwalifikowalnych wskazanych jako nakłady inwestycyjne w kalkulatorze, natomiast w tabeli 5.2 („Planowane/docelowe źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu”) należy dostosować % dofinansowania do wyliczonej przez kalkulator maksymalnej potencjalnej kwoty pomocy publicznej. Z uwagi na konieczność wpisania (w tabeli 5.2) poziomu dofinansowania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz fakt, że generator wniosku automatycznie przelicza kwoty w tabelach, zwracamy uwagę, że wyliczona kwota dofinansowania może różnić się od kwoty pomocy wyliczonej w kalkulatorze. Jest to sytuacja dopuszczalna przy zastrzeżeniu, że wartość pomocy publicznej wyliczona w kalkulatorze jest kwotą maksymalną, której Wnioskodawca nie może przekroczyć dokonując obliczeń we wniosku o dofinansowanie.

W ramach naboru z Poddziałania 3.1.1, Wnioskodawca (jst/związek jst) nie może w jednym wniosku o dofinansowanie połączyć projektu parasolowego wraz z inwestycją dotyczącą budowy instalacji OZE na własnych obiektach.

Dofinansowanie dla projektu parasolowego nie stanowi pomocy publicznej. Tym samym maksymalny poziom dofinansowania dla przedmiotowego projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku realizacji projektu parasolowego przez jst/związek jst, możliwe jest zastosowanie trybu „zaprojektuj i wybuduj”. Należy jednak zwrócić uwagę, że w programie funkcjonalno-użytkowym sporządzonym dla takiej inwestycji powinny zostać ujęte wszystkie lokalizacje planowanych do wybudowania instalacji OZE.

Specyfikacja techniczna powinna zawierać wymagania dotyczące właściwości materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi i wykonania. Ponadto specyfikacja techniczna powinna być sporządzona na podstawie obowiązujących norm, ustaw i rozporządzeń w tym zakresie.

Na etapie składania do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wszystkie wymienione dokumenty. Jedynie w przypadku inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W tym przypadku, dostarczenie do IZ WRPO 2014+ decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych/wyciągu z projektu budowlanego/wyciągu z dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych, powinno nastąpić przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, niepełniącego funkcji sprawozdawczej.

W każdym przypadku natomiast wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć pełną dokumentację OOŚ wymaganą prawem dla danej inwestycji jak i decyzję o warunkach zabudowy / decyzję o lokalizacji inwestycji / zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, może być jednym z elementów projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 WRPO 2014-2020. Budowa oświetlenia ulicznego, w tym opartego na odnawialnych źródłach energii, nie wpisuje się natomiast w typ projektów przewidzianych do wsparcia w ramach Poddziałania 3.1.1.

Tak, w ramach ogłoszonego naboru może aplikować duże przedsiębiorstwo.

W ramach ogłoszonego konkursu dla Poddziałania 3.1.1 możliwe jest realizowanie projektów w partnerstwie (w tym również zawiązanym pomiędzy dwoma bądź więcej przedsiębiorstwami) na podstawie porozumienia, umowy lub innego dokumentu równoważnego, przy zastosowaniu zapisów Regulaminu konkursu Nr RPWP.03.01.01‑IZ‑00‑30‑001/17.

Zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.1.1 Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku kilku spółek kapitałowych (oddzielnie zarejestrowanych w KRS), każda z nich może indywidualnie aplikować o dofinansowanie w konkursie – przy uwzględnieniu zapisów dotyczących obliczenia statusu przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa powiązane/partnerskie) oraz kumulowania się pomocy publicznej, pomocy de minimis.

Kompletna lista załączników niezbędnych do przedłożenia znajduje w części IX wzoru wniosku o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201.

Zgodnie z Regulaminem konkursu koszty promocji projektu stanowią koszty niekwalifikowalne.

Zgodnie z Regulaminem konkursu podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

W roku 2017 nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w ramach Poddziałania 3.1.1. Harmonogram naborów na rok 2018 opublikowany zostanie na stronie internetowej http://wrpo.wielkopolskie.pl/ w listopadzie br.

Podczas oceny formalnej i merytorycznej projekty oceniane są na podstawie kryteriów zamieszczonych na stronie internetowej http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201. W ramach konkursu nie ma projektów premiowanych, o przyznaniu dofinansowania decyduje spełnienie kryteriów formalnych, merytorycznych oraz przyznana ilość punktów w ramach oceny merytorycznej. Szczegółowa procedura oceny zawarta jest w Regulaminie konkursu.

Minimalny wkład własny uzależniony jest od poziomu dofinansowania projektu. Musi on stanowić co najmniej wartość wynikającą z tytułu części kosztów kwalifikowalnych nieobjętych dofinansowaniem oraz całości kosztów niekwalifikowalnych.

Jako zabezpieczenie środków na wkład własny z tytułu kosztów kwalifikowalnych i całości kosztów niekwalifikowalnych może zostać przedłożona promesa warunkowa wydana przez bank.

W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania urządzeń do magazynowania energii wytworzonej z instalacji OZE.

Możliwe natomiast jest dofinansowanie urządzeń przekazujących energię bezpośrednio z instalacji w przypadku gdy stanowią one jej niezbędny do pełnienia swojej funkcji element (np. wężownice i zasobnik na ciepłą wodę w przypadku kolektorów słonecznych).

W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania źródeł energii, które wykorzystują energię aerotermalną, w tym powietrznych pomp ciepła.

Sumaryczna ilość energii liczona jest dla jej źródła, a nie dla typu urządzenia, które ją przetwarza na energię użyteczną.

W zależności od tego czy pozwolenie na budowę jest wymagane dla danego typu inwestycji, należy je przedłożyć wraz z dokumentacją aplikacyjną na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Do momentu podpisania umowy na dofinansowanie musi ono natomiast uzyskać status ostateczności.

Odbiorcami projektów parasolowych mogą być również obcokrajowcy zamieszkujący na terenie województwa Wielkopolskiego.

Liczba dostarczonych przez Wnioskodawcę Oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne musi być tożsama z ilością odbiorców końcowych określonych w projekcie, a tym samym ilością instalacji, które będą przedmiotem budowy w projekcie parasolowym.

W przypadku gdy podczas trwającego naboru / oceny wniosków o dofinansowanie odbiorca końcowy zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie parasolowym Wnioskodawca powinien zastąpić go innym odbiorcą końcowym spełniającym wymogi konkursu celem zachowania założeń projektu. Ze względu na złożony charakter problemu każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidulanie przez IZ WRPO 2014+.

Dofinansowanie na poziomie 85% występuje w przypadku braku występowania pomocy publicznej. Wsparcie nie poziomie wskazanym w pytaniu może wystąpić jeżeli Beneficjent projektu nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza nie może być również prowadzona w obiektach, na których ma być docelowo wybudowana instalacja OZE. Ponadto energia pozyskana z instalacji OZE musi być w całości przeznaczona na potrzeby własne beneficjenta, niezwiązane z działalnością gospodarczą, a jej nadmiar nie może być odprowadzany ani sprzedawany do sieci dystrybucyjnej. 

Przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego instalacji OZE do użytkowania dla odbiorcy ostatecznego będzie się wiązało z udzieleniem pomoc de minimis przez Beneficjenta projektu w przypadku gdy instalacje OZE będą podłączone do sieci dystrybucyjnej i możliwe będzie fizyczne wprowadzenie energii do takiej sieci  lub odbiorcą ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym planuje się zainstalowanie OZE, będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą.

W przypadku wsparcia w ramach pomocy publicznej możliwe jest odprowadzenie nadwyżek energii lub jej sprzedaż do sieci. Konieczne natomiast jest określenie zamiaru sprzedaży energii we wniosku o dofinansowanie składanym do IZ WRPO 2014+. Kontroli podlegać będzie zgodność założeń przestawionych we wniosku (tj. zadeklarowanego poziomu zużycia energii na potrzeby własne oraz sprzedaży ze stanem rzeczywistym). 

Tego typu działania podejmowane na terenie szkoły są uznawane za działalność gospodarczą.

Są to koszty na inwestycje w zakresie budowy instalacji OZE, która ma zastąpić istniejącą już sprawną i niewymagającą modernizacji instalacje działającą w oparciu o paliwa konwencjonalne, przy założeniu że ilość wytwarzanej energii  przez obie instalacje będzie tożsama.    

Jako ten typ instalacji rozumiane są instalacje bazujące na wytwarzaniu energii elektrycznej np. ze słońca, wody i wiatru o rocznej produkcji energii poniżej 400 MWh.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, przedłożenie promesy koncesji (na etapie przed zawarciem umowy o dofinansowanie) wymagane jest tylko w przypadku Wnioskodawców, których planowana w wyniku realizacji projektu działalność gospodarcza objęta jest koncesjonowaniem (zgodnie z wymogami prawa w przedmiotowym zakresie). Co do zasady na każdą instalację OZE (o mocy powyżej 200 kW) wymagana jest osobna koncesja.

Partnerami w projekcie mogą zostać podmioty wpisujące się w typ Beneficjenta zgodnie z Regulaminem konkursu. Partnerami nie mogą zostać natomiast podmioty powiązane ze sobą na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W ramach konkursu dopuszczalne jest także partnerstwo publiczno-prywatne.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 partnerami w projekcie nie mogą być podmioty ze sobą powiązane. 

W tym przypadku podmiotem uprawnionym do podpisania Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest dzierżawca. W oświadczeniu tym wskazuje tytuł prawny w oparciu o który dysponuje nieruchomością, w tym na cele budowalne mieszczące się w przedmiotowym zakresie wykonywanej w ramach dofinansowania inwestycji.