Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Nabór: RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 ( od 2021-12-29 do 2022-02-25 )

Audyt energetyczny winien zostać sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (wraz ze zmianami z 2020 r.). Audyt oświetleniowy powinien stanowić odrębny dokument niemniej, może być załącznikiem do przedłożonego audytu energetycznego.

Wszystkie inwestycje realizowane w ramach Poddziałania 3.2.1 powinny wynikać z PGN'ów bądź dokumentów równoważnych, aktualnych na moment aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

W przypadku, gdy inwestycja wskazana we wniosku jest ujęta w PGN’ie i przewidziana do realizacji w latach poprzednich, lecz z określonych przyczyn nie została zrealizowana, a obecnie termin jej wykonania wykracza poza ramy czasowe PGN’u, Wnioskodawca będzie poproszony o pisemne wyjaśnienie zaistniałej niespójności na etapie korekty dokumentacji aplikacyjnej i potwierdzenie, że przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu jest ujęte w PGN (lub dokumencie równoważnym). W przypadku braku inwestycji w PGN konieczna będzie jego aktualizacja.

Lista załączników wymaganych do przedłożenia wraz wnioskiem o dofinansowanie wskazana została we Wzorze wniosku o dofinansowanie (część IX). Zgodnie ze wskazaną listą załączników, ekspertyza ornitologiczna wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla każdego budynku jest załącznikiem obligatoryjnym na etapie składania dokumentacji projektowej. W przypadku nie dostarczenia załączników na etapie aplikowania z wnioskiem o dofinansowanie, możliwe jest uzupełnienie brakujących dokumentów jednak nie później niż na etapie oceny formalnej w ramach jednorazowej korekty.

W ramach konkursu ogłoszonego dla Poddziałania 3.2.1 wsparciem objęte są projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego definiowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a mianowicie:

– budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

– budynek zamieszkania zbiorowego – rozumie się przez to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne, schronisko socjalne, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka.

Oznacza to, że projekt dotyczący termomodernizacji budynku mieszkalnego (tj. budynku, którego 60% powierzchni przeznaczone jest na cele mieszkaniowe) – zdefiniowanego również w przywołanym wyżej Rozporządzeniu, nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, realizując projekt w schemacie pomocy publicznej można finansować w ramach pomocy de minimis następujące wydatki:

 • studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy (m.in. odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie),
 • nadzór nad realizacją inwestycji (inspektorzy nadzoru, zespół inżyniera kontraktu),
 • koszt audytu energetycznego ex-ante,
 • koszt audytu oświetleniowego,
 • koszt przeprowadzenia ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną,
 • koszty promocji projektu,
 • zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii i instalacji/układów kogeneracyjnych,
 • pozostałe koszty inwestycji, niezbędne do wykonania, będące następstwem prac termomodernizacyjnych, a które nie wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego tj. roboty odtworzeniowe np. tynk i malowanie elewacji, instalacja odgromowa, monitoring, rynny i spusty, itp.

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników: rocznego zużycia energii pierwotnej, końcowej, elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, cieplnej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia.

Budynek plebanii pełni funkcję mieszkalną, w związku z powyższym nie wpisuje się w definicję budynku użyteczności publicznej bądź zamieszkania zbiorowego wskazaną w Uszczegółowieniu WRPO 2014+.

Tak, w ramach jednego projektu wnioskodawca może umieścić we wniosku kilka budynków poddanych termomodernizacji, należy pamiętać, że każdy z tych obiektów musi być umieszczony w załączonym do wniosku Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, a także iż do każdego obiektu wymagane jest przeprowadzenie odrębnego audytu energetycznego zawierającego zakres prac termomodernizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną o minimum 25%.

Zgodnie z Regulaminem konkursu cz. III lit. E pkt 2: część inwestycyjna projektu objętego wariantem pomocy publicznej determinuje poziom dofinansowania udzielany jako pomoc de minimis. nie ma zatem możliwości realizacji projektów mieszanych. Wnioskodawca może w konkursie złożyć jeden wniosek, który będzie realizowany w wariancie pomocy publicznej lub bez pomocy publicznej.

Informuję, że tytuł projektu nie musi literalnie wynikać z PGN, ale przedsięwzięcie powinno być łatwe do identyfikacji w dokumencie. Inwestycja wskazana w PGN winna być zgodna z projektem, a sposób jej przedstawienia nie może budzić wątpliwości, co do przedmiotu jej charakteru i zakresu ujętego we wniosku o dofinansowanie.

Zapis ogólny, wskazujący jedynie ogólny zarys rodzaju oraz celu prowadzonych prac termomodernizacyjnych z określeniem lokalizacji, ale np. bez szczegółowego adresu budynku, nazwy obiektu, czy zakresu przeprowadzonych prac wskazujących jednoznacznie, iż jest to projekt termomodernizacyjny, może nie definiować przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie w sposób wystarczający.

W przypadku wątpliwości Wnioskodawca może być poproszony o dodatkowe wyjaśnienia na etapie oceny formalnej w trakcie jednorazowej korekty dokumentacji aplikacyjnej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, cześć III C, pkt 4 w ramach realizowanych projektów, instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym budynku, a instalacja nie może być przewymiarowana.

Oznacza to, że w bilansie rocznym nie mogą wystąpić nadwyżki produkcji energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Wnioskodawcy.

Nie, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, cześć III C, pkt 4 w ramach realizowanych projektów, instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym budynku. Dotyczy to również projektów objętych pomocą publiczną.

Ogłaszając konkurs w ramach Podziałania 3.2.1, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ opierała się na obowiązujących przepisach prawa i interpretacjach Komisji Europejskiej. na chwilę obecną, aby w projekcie nie wystąpiła pomoc publiczna, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki, tj.:

a. główna działalność Wnioskodawcy musi mieć charakter niegospodarczy (np. działalność administracji publicznej),

b. energia musi być zużywana na potrzeby własne,

c. rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię prosumenta.

Z uwagi na wprowadzenie w przyszłym roku zmian w Ustawie o odnawialnych źródłach energii, IZ WRPO zwróciła się pisemnie w tej kwestii o wyjaśnienia do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących wskazanej kwestii. Zmiany ustawy OZE mogą wpłynąć na konieczność zmiany założeń projektu.

Po otrzymaniu ostatecznych wyjaśnień i interpretacji w omawianej sprawie zostaną one opublikowane na stronie internetowej.

Projekty dotyczące budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza będą oceniane z uwzględnieniem danych zawartych we właściwych mapach lub danych źródłowych do ww. map dostępnych na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia (platforma dostępna pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl). Właściwe wyselekcjonowanie, zestawienie oraz zaprezentowanie danych zawarty w wskazanych bazach informacji odnoszących się do działalności leczniczej prowadzonej w budynkach objętych projektem należy do Wnioskodawcy.

Tak, spełnienie wskazanego powyżej wymogu jest obligatoryjne w odniesieniu do każdej inwestycji dotyczącej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie POZ, AOS lub leczenia szpitalnego. Ocena dopuszczalności wsparcia będzie dokonywana poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że kryterium ma zastosowanie również dla projektów, dotyczących obiektów, których główna funkcja jest nie związana z działalnością leczniczą.

Na podstawie art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285), ww. inwestycja której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł podlega ocenie o celowości inwestycji w systemie IOWISZ.

Konstrukcja systemu IOWISZ umożliwia wnioskodawcy złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w dwóch poniższych wariantach:

1) dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

2) dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wobec wskazanego w zapytaniu charakteru inwestycji w infrastrukturę przywołanego budynku w którym prowadzona jest działalność lecznicza, który nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń, podlega ona ocenie o celowości inwestycji na formularzu dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji dotyczy również przypadków przyznawania dotacji celowej zgodnie z art. 114 i art. 115 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, której przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2022 r., prosument będzie rozliczany w systemie net-billingu (rozliczanie wartości nadwyżek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia
na potrzeby własne).

Zgodnie z dotychczasowymi interpretacjami przedstawianymi przez Komisję Europejską dopuszczalne jest uznanie za działalność pomocniczą (tj. niegospodarczą) wprowadzanie do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE, jeżeli:

a) główna działalność podmiotu ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jednostki administracji publicznej);

b) energia jest zużywana głównie na potrzeby własne podmiotu, tj. maksymalnie 20% ilości energii wytworzonej w danej instalacji nie jest zużywane przez podmiot na potrzeby własne; oraz

c) rozmiar (zdolność wytwórcza) instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania podmiotu na energię elektryczną.

Łączne spełnienie ww. przesłanek może determinować brak konieczności stosowania schematu pomocy publicznej w stosunku do kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii.

Reasumując, zmiana systemu rozliczania prosumentów, wynikająca z ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, nie wypływa na warunki Konkursu pierwotnie ujęte w Regulaminie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr PWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 instalacja odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach jest kosztem kwalifikowalnym, tylko
w przypadku gdy stanowi element projektu z zakresu kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku.

Dla projektów nieobjętych pomocą publiczną dofinansowanie instalacji OZE możliwe jest pod warunkiem spełnienia łącznie ww. warunków gwarantujących uznanie wprowadzania do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE za działalność pomocniczą. W takim przypadku zgodnie z interpretacją UOKiK koszty te nie muszą być objęte schematem pomocy publicznej.

W przypadku projektów realizowanych w wariancie pomocy publicznej na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji odnawialnego źródła energii udzielana będzie pomoc de minimis. Część inwestycyjna projektu objętego wariantem pomocy publicznej determinuje poziom dofinansowania udzielany jako pomoc de minimis.

Wnioskodawca każdorazowo do wniosku nieobjętego schematem pomocy publicznej przedkłada powyższy załącznik. Jest to załącznik obligatoryjny. W przypadku niewystępowania w budynku powierzchni o charakterze gospodarczym lub mieszkaniowym, fakt ten należy potwierdzić poprzez informacje zawarte w niniejszym załączniku.

Nabór: RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-12-31 do 2016-03-31 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 3.2., Poddziałania 3.2.1 do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym.

 

IZ WRPO 2014+ wyjaśnia, iż warunek „15% powierzchni” nie odnosi się do ram czasowych. W związku z tym, nie ma znaczenia fakt w jakim czasie działalność gospodarcza jest prowadzona, użytkowany/wynajmowany jest lokal na cele mieszkaniowe, a jedynie sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystywania lokalu na cele mieszkaniowe.

Definicja budynku użyteczności publicznej: Poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej[1], opieki społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie oraz inne przeznaczone do okresowego pobytu ludzi.

Działalność gospodarczą interpretuje się jako oferowanie towarów lub świadczenie usług na rynku właściwym (zgodnie z orzecznictwem ETS). Wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na określonym rynku jest działalnością gospodarczą”[2]. Tym samym np. najem sali gimnastycznej, najem klas w budynku szkoły w celu prowadzenia zajęć językowych, najem powierzchni w celu funkcjonowania sklepiku szkolnego traktowany jest jako działalność gospodarcza. W odniesieniu do przepisów UE wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Artykuł 107, jeśli Gmina lub Szkoła wynajmują powierzchnie, to działają na rynku komercyjnie i są klasyfikowani do grupy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Każdy projekt należy analizować indywidualnie pod kątem wystąpienia pomocy publicznej.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej lub cele mieszkaniowe, ale części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej lub służąca celom mieszkaniowym nie przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej / wynajem mieszkania. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej/wynajmem mieszkania w całkowitej powierzchni budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

 

 

Przykład I

Przedmiotem projektu jest budynek szkoły (budynek użyteczności publicznej), którego właścicielem jest Gmina. W szkole jest sklepik i mieszkanie dla nauczyciela oraz odbywa się wynajem sal dydaktycznych w godzinach pozalekcyjnych. W przypadku szkoły, ze względu na dwojaki charakter najmów w celu prowadzenia działalności gospodarczej, można go podzielić na permanentny (sklepik i mieszkanie) oraz czasowy (sale lekcyjne). W celu obliczenia procentu powierzchni, na której szkoła prowadzi działalność gospodarczą należy dodać powierzchnię od najmów permanentnych (sklepik,) oraz powierzchnię wynajmowanych czasowo sal dydaktycznych. Zsumowaną wielkość powierzchni należy podzielić przez powierzchnię całkowitą szkoły. W ten sposób wyliczona wartość wskazuje na odsetek powierzchni przeznaczonej na inne cele niż publiczne.

Powierzchnia całkowita szkoły – 2000 m²

Powierzchnia mieszkania – 60m²

Powierzchnia sklepiku – 20m²

Powierzchnia sal lekcyjnych wynajmowanych po godzinach pracy szkoły– 100 m²

Łączna powierzchnia przeznaczona na cele inne niż publiczne – 180 m² (9% powierzchni ogółem)

Koszt termomodernizacji szkoły – 1 200 000 PLN.

Koszt kwalifikowalny termomodernizacji ustalony zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy dodatkowo obniżyć o 9%, tzn. koszt kwalifikowalny dla tego projektu stanowić będzie wartość 91% kosztu termomodernizacji obiektu, adekwatnie do powierzchni przeznaczonej na cele publiczne - 91% powierzchni szkoły, 1820 m², tj.

1 200 000 PLN * 91%  = 1 092 000 PLN.

Następnie wartość kosztu kwalifikowalnego 1 092 000 PLN należy przemnożyć przez intensywność wsparcia dla Poddziałania 3.2.1 i w ten sposób otrzymamy maksymalną wielkość dotacji.

1 092 000 PLN * 85% = 928 000 PLN

928 000 PLN – maksymalna wielkość dotacji, o którą może aplikować Wnioskodawca.

W przypadku projektu obejmującego więcej niż 1 budynek użyteczności publicznej, odsetek powierzchni przeznaczonej na cele publiczne należy ustalić indywidualnie dla każdego z budynków, a następnie koszt kwalifikowalny termomodernizacji tego budynku przemnożyć przez odsetek powierzchni przeznaczonej na cele publiczne (jak w przykładzie poniżej). Tak ustalone koszty kwalifikowalne dla każdego z budynków należy zsumować i przemnożyć przez intensywność wsparcia dla Poddziałania 3.2.1, ustalając maksymalną dotację.

Przykład II

W przykładzie II oprócz budynku szkoły (wskazanego w przykładzie I) drugim budynkiem, podlegającym kompleksowej termomodernizacji w ramach projektu, jest budynek Urzędu Gminy, w którym na cele komercyjne wynajęte (charakter permanentny) jest pomieszczenie 80m² -  punkt ubezpieczeń.

Powierzchnia budynku UG – 1000 m²

Powierzchnia punktu ubezpieczeń – 80 m²

Łączna powierzchnia przeznaczona na cele inne niż publiczne – 80 m² (8% powierzchni ogółem)

Koszt termomodernizacji UG – 700 000 PLN.

W przypadku szkoły w związku ze wskazanymi wielkościami powierzchni do obliczenia wartości dofinansowania należy wziąć pod uwagę jako koszt kwalifikowalny wartość 91% kosztu termomodernizacji obiektu analogicznie do powierzchni przeznaczonej na cele publiczne - 91% powierzchni szkoły, 1 820 m², tj.

1 200 000 PLN * 91%  = 1092000 PLN

W przypadku UG, w związku ze wskazanymi wielkościami powierzchni, do obliczenia wartości dofinansowania należy wziąć pod uwagę jako koszt kwalifikowalny wartość 92% kosztu termomodernizacji obiektu analogicznie do powierzchni przeznaczonej na cele publiczne - 92% powierzchni szkoły, 920 m², tj.

700 000 PLN * 92%  = 644 000 PLN

Następnie określone wartości dla obu budynków tj. 1092000 oraz 644000 PLN należy dodać i zsumowaną wartość przemnożyć przez % dofinansowania.

1 092 000 + 644 000 = 1 736 000 PLN

Następnie

1 736 000 PLN * 85% = 1 475 600 PLN

1 475 600 PLN – maksymalna wielkość dotacji, o którą może aplikować Wnioskodawca w przypadku termomodernizacji dwóch budynków.

 


[1]Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu warunek „15% powierzchni” nie ma zastosowania do budynków ochrony zdrowia, ponieważ w obecnym konkursie są one całkowicie wykluczone są z możliwości wsparcia.

 

[2]DECYZJA KOMISJI z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy realizowanego przez Włochy w celu restrukturyzacji instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005).

 

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:

 1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
 2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
 3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

 

W przypadku termomodernizowanego obiektu, który jest podłączony (przed i po termomodernizacji) do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródeł o mocy powyżej 50 MW  można wyznaczyć redukcję emisji pyłu PM10 z uwzględnieniem sprawności odpylania  danego źródła ciepła.  Należy wówczas podać metodologię wyznaczenia redukcji emisji pyłu PM10.

Ostateczna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie będzie odbywała się przez ekspertów zewnętrznych, którzy ocenią prawidłowość i zasadność przedstawionej metodologii wyznaczania redukcji emisji pyłu PM10.

Nabór: RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-13 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.2., Poddziałania 3.2.1 wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu dla Poddziałania 3.2.1, koszty związane z pracami termomodernizacyjnymi mogą być uznane za kwalifikowalne, tylko jeżeli wynikają ze zidentyfikowanego w przeprowadzonym audycie energetycznym ex-ante (stanowiącym kluczowy element projektu – załącznik obowiązkowy) optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną danego budynku. Audyt energetyczny musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na moment rozpoczęcia realizacji inwestycji – w przypadku projektów rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast, w przypadku pozostałych projektów audyt energetyczny powinien być zgodny (aktualny) na moment aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto zakres inwestycji musi wynikać z właściwego Mandatu Terytorialnego dla danego Obszaru Strategicznej Interwencji.