Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:

  1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
  2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
  3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

W PGN projekt ma być przede wszystkim identyfikowalny, stopień szczegółowości zapisów zależy od twórcy dokumentu (oczywiście im więcej informacji przydatnych do zidentyfikowania projektu tym lepiej). Niemniej, jeżeli w Państwa PGN istnieje już szczegółowa lista określająca poszczególne budynki które mają być poddane termomodernizacji, to wówczas (by zachować zgodność projektu z PGN) budynek objęty projektem powinien również na takiej liście się znaleźć.

Kosztorys inwestorski planowanego przedsięwzięcia jest jednym z wymaganych załączników do formularza wniosku o dofinansowanie. Koszty wskazane we wniosku o dofinansowanie muszą być takie same jak w kosztorysie inwestorskim.

W Regulaminie konkursu nie ma zapisów określających termin „ważności” kosztorysu inwestorskiego, zatem dokument z lutego 2016 r. będzie w przypadku tego naboru (3.2.3) odpowiedni i powinien pod tym względem spełnić warunki naboru.

Koszty wskazane w kosztorysie i we wniosku o dofinansowanie mogą okazać się większe niż będą w rzeczywistości po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Nabór: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-06-28 do 2017-08-04 )

Z uwagi na fakt, iż Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) ustanawia obowiązek objęcia uczniów (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych) świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej, powierzchnię gabinetu pielęgniarskiego/lekarskiego należy uznać za integralną część budynku szkoły, a wydatek związany z jej termomodernizacją za koszt kwalifikowalny.

Zgodnie z rekomendacją dla kryteriów wyboru projektów dotyczących modernizacji energetycznej budynków w obszarze ochrony zdrowia, inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Spełnienie kryterium oceniane jest przez Komisję Oceny Projektów na podstawie uzasadnienia Wnioskodawcy zawartego we wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli wcześniejsze zaświadczenia dotyczą bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz dotyczą identycznego zakresu inwestycji, nie jest konieczne ponowne występowanie o wspomniane zaświadczenia. Jeżeli natomiast zmianie uległby zwłaszcza zakres przedmiotowy projektu, wówczas konieczne jest nowe zaświadczenie.

Jeżeli zakres robót budowlanych objętych wnioskiem o dofinansowanie rozpatrywany całościowo nie jest wymieniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wówczas nie jest wymagane przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacji z postępowania w sprawie wydania tej decyzji. Oznacza to, możliwość wskazania załączników nr 2-7 jako „nie dotyczy”)

Nie jest wymagane żadne dodatkowe potwierdzenie organu o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jeżeli inwestycja realizowana będzie w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę, a organ wydający tą decyzję w jej uzasadnieniu wpisał, że wnioskowane roboty budowlane nie spowodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, a zatem nie jest wymagane ustalenie, w drodze decyzji, warunków zabudowy, to przy załączniku dotyczącym decyzji o warunkach zabudowy należy wpisać „nie dotyczy”. 

Konieczne jest, aby planowana inwestycja była ujęta wprost w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Z dokumentacji musi jasno wynikać, który budynek będzie termomodernizowany.

Ponadto w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie musi być dokładnie opisane, który budynek i gdzie zlokalizowany wchodzi w zakres projektu.