Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-06-28 do 2017-08-04 )

Z uwagi na fakt, iż Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) ustanawia obowiązek objęcia uczniów (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych) świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej, powierzchnię gabinetu pielęgniarskiego/lekarskiego należy uznać za integralną część budynku szkoły, a wydatek związany z jej termomodernizacją za koszt kwalifikowalny.

Zgodnie z rekomendacją dla kryteriów wyboru projektów dotyczących modernizacji energetycznej budynków w obszarze ochrony zdrowia, inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Spełnienie kryterium oceniane jest przez Komisję Oceny Projektów na podstawie uzasadnienia Wnioskodawcy zawartego we wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli wcześniejsze zaświadczenia dotyczą bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz dotyczą identycznego zakresu inwestycji, nie jest konieczne ponowne występowanie o wspomniane zaświadczenia. Jeżeli natomiast zmianie uległby zwłaszcza zakres przedmiotowy projektu, wówczas konieczne jest nowe zaświadczenie.

Jeżeli zakres robót budowlanych objętych wnioskiem o dofinansowanie rozpatrywany całościowo nie jest wymieniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wówczas nie jest wymagane przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacji z postępowania w sprawie wydania tej decyzji. Oznacza to, możliwość wskazania załączników nr 2-7 jako „nie dotyczy”)

Nie jest wymagane żadne dodatkowe potwierdzenie organu o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jeżeli inwestycja realizowana będzie w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę, a organ wydający tą decyzję w jej uzasadnieniu wpisał, że wnioskowane roboty budowlane nie spowodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, a zatem nie jest wymagane ustalenie, w drodze decyzji, warunków zabudowy, to przy załączniku dotyczącym decyzji o warunkach zabudowy należy wpisać „nie dotyczy”. 

Konieczne jest, aby planowana inwestycja była ujęta wprost w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Z dokumentacji musi jasno wynikać, który budynek będzie termomodernizowany.

Ponadto w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie musi być dokładnie opisane, który budynek i gdzie zlokalizowany wchodzi w zakres projektu.