Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Nabór: RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 ( od 2020-03-25 do 2020-05-18 )

Powierzchnię komercyjną/mieszkaniową oblicza się dla każdego budynku oddzielnie. Tak samo w przypadku opracowania audytu energetycznego, który przygotowuje się dla każdego budynku odrębnie. Jeżeli w jednym budynku w/w powierzchnia wynosi 0%, a w drugim 20% - to nie wyliczamy średniej dla wszystkich budynków w projekcie. Jeżeli niektóre prace wprost nie dotyczą części mieszkaniowej np. instalacja PV, która zasila jedynie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, to nie ma potrzeby dzielenia proporcjonalnie kosztów.

W związku z definicją kryterium nr 11 oceny strategicznej ZIT  Wpływ projektu na oszczędność energii ramach kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej, oszczędność energii oraz zmniejszenie rocznego zużycia/ zapotrzebowania na energię w budynkach.
Skala oceny:
• od 25% do 30% – 1 pkt,
• powyżej 30% do 45% – 2 pkt,
• powyżej 45% do 60% – 3 pkt,
• powyżej 60% – 4 pkt.

Kryterium oceniane będzie na podstawie punktu 3.6.5. wniosku o dofinansowanie lub też na podstawie załączonej dokumentacji np. studium wykonalności, audytu energetycznego. Metodologię i sposób wyliczenia poziomu oszczędności energii ustalą eksperci zewnętrzni dokonujący oceny strategicznej. Wnioskodawca w punkcie 3.6.5. wniosku o dofinansowanie powinien rozpisać oszczędność energii w miarę szczegółowo, tj. dla każdego z budynków. 

Szablon wniosku o dofinansowanie w LSI w polu 3.8 wskazuje jedynie odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. W polu 3.8 nie można wybrać z listy rozwijanej Strategii Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Analogicznie należy odnieść się w polu 3.5.2.

Wnioskodawca może odwołać się również do innych dokumentów i strategii, o ile nie stoją one w sprzeczności z naszymi zapisami dokumentacji konkursowej.

Pragnę nadmienić, iż w Studium Wykonalności części opisowej znajduje się pole poświęcone zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi (pkt. III. 4). W pozycji „Zgodność ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” proszę się odnieść do Strategii do roku 2020 jak również do zaktualizowanej – do roku 2030.

Nabór: RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:

  1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
  2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
  3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie, ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. W ramach prac termoizolacyjnych dopuszczalne jest: np. ocieplenie dachu.

Wymiana dachu w budynku musiałaby wynikać bezpośrednio z zapisów przeprowadzonego audytu energetycznego.

Ponadto zgodnie z Regulaminem w ramach konkursu 3.2.4 wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, związanej m.in. z:

  1. ociepleniem obiektu,
  2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
  3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
  4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
  5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
  6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
  7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

Ponadto należy pamiętać, że prowadzone prace muszą dotyczyć prac związanych z termomodernizacją, a nie z przekształceniem budynku (Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa, to inwestycje nie wpisujące się w typy projektu określone w SZOOP 2014+ oraz Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.2.4).

Dopuszczony jest zarówno wypis z KRS jak i wydruku z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy czym wydruk z portalu musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Nabór: RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-04-24 do 2017-05-09 )

Wskazane pojęcie termomodernizacji zgodne jest z art. 2 pkt. 2 przytoczonej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Jednakże istotne jest, aby była to (zgodnie z zapisami SZOOP) kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna budynków, tak więc sama (jeśli tak rozumień określenie „samodzielna”) instalacja OZE ani OZE łącznie z wymianą oświetlenia nie stanowi wystarczającego zakresu prac. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie mogące polegać na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Ponadto zapisy SZOOP mówią o instalacji OZE w modernizowanych (a nie zmodernizowanych) budynkach, oznacza to że w ramach projektu są Państwo zobowiązani realizować więcej elementów niż instalację OZE lub OZE+ wymianę oświetlenia.

Zwracam również uwagę na ewentualne ryzyko wystąpienia pomocy publicznej, jeśli wyprodukowana energia z OZE będzie sprzedawana, a Państwa rachunki umniejszone.

Należy również pamiętać, że jeśli planuje się wymianę oświetlenia konieczne jest przeprowadzenie również audytu oświetleniowego. Natomiast to w jakim % nastąpi poprawa efektywności energetycznej wykaże audyt energetyczny.

Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wymaga przedłożenia programu funkcjonalno-użytkowego.

Jeżeli decyzja środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana, to również należy dołączyć do wniosku komplet dokumentów z postępowania w sprawie jej wydania.

Skoro tego rodzaju inwestycja nie musi uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to wspomniane załączniki nie są wymagane.

Wymagana jest również decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli organ twierdzi, że na to zadanie inwestycyjne nie jest wymagane uzyskanie powyższej decyzji, powinien takie stanowisko wyrazić w formie pisemnej i zostanie ono zaakceptowane.