Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Nabór: RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:

  1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
  2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
  3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie, ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. W ramach prac termoizolacyjnych dopuszczalne jest: np. ocieplenie dachu.

Wymiana dachu w budynku musiałaby wynikać bezpośrednio z zapisów przeprowadzonego audytu energetycznego.

Ponadto zgodnie z Regulaminem w ramach konkursu 3.2.4 wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, związanej m.in. z:

  1. ociepleniem obiektu,
  2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
  3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
  4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
  5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
  6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
  7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

Ponadto należy pamiętać, że prowadzone prace muszą dotyczyć prac związanych z termomodernizacją, a nie z przekształceniem budynku (Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa, to inwestycje nie wpisujące się w typy projektu określone w SZOOP 2014+ oraz Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.2.4).

Dopuszczony jest zarówno wypis z KRS jak i wydruku z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy czym wydruk z portalu musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem.