Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Nabór: RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 ( od 2020-03-25 do 2020-05-18 )

Powierzchnię komercyjną/mieszkaniową oblicza się dla każdego budynku oddzielnie. Tak samo w przypadku opracowania audytu energetycznego, który przygotowuje się dla każdego budynku odrębnie. Jeżeli w jednym budynku w/w powierzchnia wynosi 0%, a w drugim 20% - to nie wyliczamy średniej dla wszystkich budynków w projekcie. Jeżeli niektóre prace wprost nie dotyczą części mieszkaniowej np. instalacja PV, która zasila jedynie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, to nie ma potrzeby dzielenia proporcjonalnie kosztów.

W związku z definicją kryterium nr 11 oceny strategicznej ZIT  Wpływ projektu na oszczędność energii ramach kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej, oszczędność energii oraz zmniejszenie rocznego zużycia/ zapotrzebowania na energię w budynkach.
Skala oceny:
• od 25% do 30% – 1 pkt,
• powyżej 30% do 45% – 2 pkt,
• powyżej 45% do 60% – 3 pkt,
• powyżej 60% – 4 pkt.

Kryterium oceniane będzie na podstawie punktu 3.6.5. wniosku o dofinansowanie lub też na podstawie załączonej dokumentacji np. studium wykonalności, audytu energetycznego. Metodologię i sposób wyliczenia poziomu oszczędności energii ustalą eksperci zewnętrzni dokonujący oceny strategicznej. Wnioskodawca w punkcie 3.6.5. wniosku o dofinansowanie powinien rozpisać oszczędność energii w miarę szczegółowo, tj. dla każdego z budynków. 

Szablon wniosku o dofinansowanie w LSI w polu 3.8 wskazuje jedynie odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. W polu 3.8 nie można wybrać z listy rozwijanej Strategii Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Analogicznie należy odnieść się w polu 3.5.2.

Wnioskodawca może odwołać się również do innych dokumentów i strategii, o ile nie stoją one w sprzeczności z naszymi zapisami dokumentacji konkursowej.

Pragnę nadmienić, iż w Studium Wykonalności części opisowej znajduje się pole poświęcone zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi (pkt. III. 4). W pozycji „Zgodność ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” proszę się odnieść do Strategii do roku 2020 jak również do zaktualizowanej – do roku 2030.