Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Nabór: RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-11-30 do 2019-01-18 )

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Sygnatariuszami Mandatów realokowano niewykorzystane środki w pozostałych poddziałaniach EFRR tworząc fiszkę ogólną „Środki z EFRR, niewykorzystane w naborach wg. stanu na dzień 31.07.2018 r. skumulowane do puli przewidzianej w fiszce ogólnej dla Poddziałania 3.3.1” ujęte w aktualnych Mandatach Terytorialnych dla OSI Ośrodków Subregionalnych. Zapisy tej fiszki określają zatem zakres zgodności projektu z Mandatami Terytorialnymi.

W konkursie nr RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18 o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z Obszarów Strategicznej Interwencji Ośrodków Subregionalnych uwzględnione w rubryce typ beneficjenta w fiszkach poszczególnych Mandatów Terytorialnych OSI. Dotyczy to również partnerów projektu.

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady każda umowa o świadczenie usług publicznych musi zawierać następujące elementy:

  •  określenie zobowiązania z tytułu świadczenia usług oraz obszar geograficzny, którego te zobowiązania dotyczą,
  • określenie (w sposób obiektywny i przejrzysty) parametrów, według których obliczane są ewentualne rekompensaty oraz określenie rodzaju i zakresu ewentualnie przyznanych praw wyłącznych, przy czym należy zapewnić przede wszystkim, aby rekompensata nie była nadmierna oraz należy określić ewentualne mechanizmy zwrotu nadmiernej rekompensaty,
  • określenie zasad podziału kosztów związanych ze świadczeniem usług, określenie zasad podziału przychodów z biletów (czy zatrzymuje je operator, jednostka samorządu terytorialnego, czy też są dzielone pomiędzy te podmioty),
  • określenie zasad podziału kosztów związanych ze świadczeniem usług,
  • określenie norm jakości świadczenia usług,
  • wskazanie, czy i w jakim zakresie dopuszczalne jest zlecanie świadczenia usług podwykonawcom,
  • wskazanie, czyją własnością pozostaną aktywa zaangażowane w świadczenie usług przewozowych, w tym w szczególności tabor i infrastruktura.

 Umowa o świadczenie usług publicznych powinna być zgodna z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Budowa kanalizacji deszczowej stanowi koszt niekwalifikowalny projektu. za koszt kwalifikowalny można uznać elementy odwodnienia odprowadzające deszczówkę z powierzchni dróg, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów do sieci kanalizacji deszczowej.

Inwestycje w elementy drogowe mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu publicznego jako całości i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego. W szczególności, bez wykonania ww. robót budowlanych nie jest możliwe wykonanie większości inwestycji transportu publicznego (np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz/lub inżynieryjnej i jej odbiór przez odpowiedni urząd wydający zgodę na użytkowanie.

System rowerów miejskich może być przedmiotem wsparcia uzupełniająco, jako element infrastruktury rowerowej, w przypadku gdy jednym z elementów inwestycyjnych projektu jest budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów. System rowerów miejskich nie może stanowić odrębnego/samodzielnego typu projektu.