Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Nabór: RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-09-30 do 2016-11-10 )

Tak. W takim przypadku Wnioskodawca, na etapie składania wniosku, zobowiązany jest do przedstawienia umowy użyczenia/dzierżawy uprawniającej go do dysponowania nieruchomością, w tym na cele budowlane z zastrzeżeniem, że okres jej obowiązywania gwarantuje zachowanie trwałości projektu.

Tak, ścieżki pieszo-rowerowe mogą stanowić jeden z  elementów projektu i być uznane za koszt kwalifikowalny  pod warunkiem, że łączą one miasta i ich obszary funkcjonalne oraz przyczyniają się do ograniczenia wielkości emisji CO2.

Podkreślić należy, że  planowane do realizacji zadanie musi wynikać z PGN, PZMM i/lub innych dokumentów strategicznych identyfikujących potrzeby, zadania oraz cele i zakładane rezultaty w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz całości wydatków niekwalifikowanych planowanych do poniesienia w ramach projektu. Za dokument potwierdzający zabezpieczenie przedmiotowych środków uznaje się uchwałę budżetową lub/i WPF (w przypadku JST), umowę kredytową, promesę kredytową, lokatę bankową z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Audyt oświetleniowy wymagany jest jedynie w przypadku modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności. W przypadku budowy nowego oświetlenia ulicznego nie jest wymagany audyt oświetleniowy.

W takim przypadku Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu dla OSI, może aplikować maksymalnie o kwotę, która wynika z Mandatu Terytorialnego. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu kwalifikowalne są elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu, np.: buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty, wydatki poza limitem mniejszości).

Ponadto kwalifikowalne są inwestycje w inne elementy drogowe (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie, bariery dźwiękochłonne, itp.), mogą być one współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu publicznego jako całości i uzasadnionych z punktu widzenia  technologicznego. W szczególności, bez wykonania ww. robót budowlanych nie jest możliwe wykonanie większości inwestycji transportu publicznego (np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz/lub inżynieryjnej i jej odbiór przez odpowiedni organ wydający zgodę na użytkowanie.

Nadmienić należy, że infrastruktura drogowa nie nadająca priorytetu transportowi publicznemu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla nadania takiego priorytetu, ale poprawiająca jakość funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego (element uzupełniający, nie dominujący) może stanowienie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Tak. Oznakowanie pionowe i poziome może stanowić koszt kwalifikowalny
w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. 

W przypadku realizacji projektu przez podmioty zależne nie ma  zastosowania art. 33 Ustawy wdrożeniowej. W związku z powyższym spółka nie będzie partnerem, lecz podmiotem   współrealizującym.

Podstawę do wspólnej realizacji projektu mogą stanowić zapisy zawarte
w dokumentach statutowych spółki. Istnieje także możliwość zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji projektu określającego szczegółowy zakresu prac i podziału zadań, obowiązków oraz rozliczeń przedsięwzięcia, czy wskazanie Lidera projektu. 

W przypadku podejmowanych w ramach projektu działań służących poprawie jakości funkcjonowania transportu publicznego element projektu (np. budowa zintegrowanych centrów/węzłów  przesiadkowych, ścieżek rowerowych) może być realizowany na drodze wewnętrznej.  Podkreślić jednak należy, iż przedmiotowe  drogi  powinny być ogólnodostępne a ich ujęcie w ramach planowanego projektu powinno być niezbędne w celu realizacji jego założeń.