Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu
Nabór: RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-06-30 do 2018-08-31 )

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie musi wpisywać się w typ projektu przewidziany do wsparcia w ramach Poddziałania 4.4.1 , tj. przeprowadzenie prac adaptacyjnych, remontowych, budowlanych i modernizacyjnych w celu przygotowania sal do pełnienia funkcji kinowych. W związku z powyższym sam remont sali nie będzie wpisywał się w typ projektu wskazany w Regulaminie konkursu. Jednym z elementów takiego przedsięwzięcia oprócz dostosowania pomieszczeń, powinien być także zakup kinowego sprzętu multimedialnego tak, aby projekt w pełni przygotowywał infrastrukturę do pełnienia funkcji małego kina społecznościowego.

Zgodnie z Regulaminem, w ramach konkursu partnerstwo może być zawiązane jedynie z podmiotem posiadającym osobowość prawną, wpisującym się w katalog Beneficjentów przewidzianych dla Poddziałania 4.4.1.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wypłata środków w formie zaliczek nie jest możliwa w ramach niniejszego naboru. Dofinansowanie może być przekazane wyłącznie jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych.