Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 4.5.1. Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody
Nabór: RPWP.04.05.01-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-09 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią VIII - Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od określonego we wniosku terminu rozpoczęcia realizacji projektu, natomiast termin zakończenia realizacji projektu następuje nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 4.5.1 muszą być zgodne z planami ochrony dla rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu w części VIII pkt. 5 Wnioskodawca na etapie oceny (formalnej i merytorycznej) projektu zobowiązany jest udokumentować posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych.

Zabezpieczeniem ww. środków może być uchwała budżetowa lub/i WPF (w przypadku JST), umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu muszą być ważne zarówno w momencie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie podpisywania Umowy/Porozumienia/Uchwały z zobowiązaniem. W przypadku utraty ważności/wygaśnięcia zabezpieczenia, na etapie podpisania Umowy/Porozumienia/Uchwały z zobowiązaniem Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie zabezpieczenia na realizację projektu (na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych).

W przypadku zabezpieczenia w formie uchwały budżetowej lub WPF, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania adresu internetowego strony, na której dostępny jest obowiązujący przedmiotowy dokument z podaniem np. numeru uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki. Dokument będzie podlegał ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu częścią III.D, pkt 4 – podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.