Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.06.04.02‑IZ‑00‑30‑001/18 ( od 2018-04-30 do 2018-06-04 )

Zgodnie z zapisami w części 7 regulaminu konkursu „Informacje dodatkowe”, które powstawały w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobka, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna, może być finansowania przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jednocześnie pkt 1.1.2 regulaminu konkursu doprecyzowuje powyższy zapis wskazując, że działalność bieżąca w ramach przedmiotowego konkursu może być dofinansowana wyłącznie przez 12 miesięcy.