Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-11-28 do 2019-12-06 )

Koszty wynagrodzenia dyrektora placówki mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich. Jeżeli natomiast dyrektor sprawuje również opiekę nad dziećmi w żłóbku (jako opiekun), można kwalifikować w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich cześć wynagrodzenia dyrektora odpowiadającą jego zaangażowaniu w opiekę nad dziećmi. Taki podział obowiązków musi zostać właściwie udokumentowany.

Zgodnie z art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obcokrajowcy mogą stać się uczestnikami projektu i otrzymać wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej, w momencie spełnienia poszczególnych kryteriów zawartych w przedmiotowej ustawie. Co więcej, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, obywatele innych państw posiadający uregulowany pobyt na terenie Polski mają możliwość podejmowania zatrudnienia, zakładania działalności gospodarczej oraz korzystania z innych instrumentów rynku pracy. W związku z tym, każdy cudzoziemiec o uregulowanym pobycie może korzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektów na równych prawach z obywatelami polskimi, jeśli tylko wpisuje się we wskaźniki określające grupę docelową wskazaną w dokumentach konkursowych.

Niemniej jednak, przy kwalifikowaniu cudzoziemców do projektu należy zwrócić szczególną uwagę na osoby posiadające kartę czasowego lub stałego pobytu w kraju tj. powody, dla których cudzoziemiec przebywa w Polsce. Jeśli powodami takimi są m.in.: kontynuacja pracy na terytorium Polski, wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego w Polsce, podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce w trybie stacjonarnym, czy inne okoliczności wykluczające daną osobę z definicji osób biernych lub bezrobotnych - osoby takie nie powinny być uczestnikami projektu.

W przypadku nowoutworzonych miejsc opieki nie ma możliwości wydłużenia jego czasu pracy. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wydłużenie czasu pracy żłobka ma zastosowanie wyłącznie w istniejących miejscach opieki nad dziećmi do lat 3.