Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Nabór: RPWP.06.06.01‑IZ.00‑30‑001/19 ( od 2019-03-28 do 2019-04-30 )

Zgodnie z pkt 7.1.1 Regulaminu konkursu wsparcie w ramach projektu musi być kierowane do konkretnych pracodawców i ich pracowników. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji projektu bez dokładnego wskazania tj. podania nazwy pracodawcy/przedsiębiorstwa we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z dokumentacją konkursową wsparcie w ramach projektu musi być kierowane do konkretnych pracodawców i ich pracowników. Ponadto zgodnie z zapisami pkt 7.2.15 Regulaminu konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. Wydatki na środki trwałe (doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy) powinny wynikać z przeprowadzonej analizy i co do zasady być elementem programu naprawczego. W związku z powyższym doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy/środowiska pracy w ramach działalności będzie stanowić pomoc publiczną/pomoc de minimis. Ponadto zaznacza się, iż doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy/środowiska pracy nie może dotyczyć obowiązków spoczywających na pracodawcy w świetle przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub pokrywać się z dofinansowaniem do stanowisk pracy z PFRON (dla pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością) czy innych środków publicznych. Ponadto działania w ramach projektów nie mogą zastępować obowiązkowych działań z zakresu medycyny pracy, o których mowa w rozdziale VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz muszą być ponoszone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020.

Mając na uwadze, iż pracodawca i jego pracownicy są uczestnikami projektu, którzy będą wykazywani we wskaźnikach wskazanych w pkt. 1.1.3 Regulaminu konkursu Wnioskodawca powinien zawrzeć z pracodawcą umowę obejmującą zakres świadczonych usług (w tym kwestie dotyczące środków trwałych/sprzętu). Niemniej jednak należy pamiętać, iż zgodnie z pkt 7.1.4 Regulaminu konkursu w przypadku zakupu sprzętu/środków trwałych podatek Vat nie będzie kosztem kwalifikowalnym. Ponadto IZ WRPO zwraca również uwagę na odpowiednie zastosowanie przepisów m.in.: podatkowych przy przekazywaniu środków trwałych/sprzętu na rzecz uczestnika projektu/pracodawcy.

Wsparcie w ramach projektu musi być kierowane do konkretnych pracodawców. W ramach przedmiotowego wsparcia brzmienie kryterium premiującego uzależnione jest od typu zaplanowanego do realizacji projektu (nie ma możliwości realizacji projektu obejmującego 2 typy wsparcia, niemniej jednak istnieje możliwość złożenia dwóch odrębnych wniosków w ramach konkursu po jednym na każdy typ wsparcia). W związku z powyższym w przypadku projektu zakładającego eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy wsparcie musi być kierowane do podmiotów z obszarów miast średnich tzn. siedziba instytucji musi znajdować się na ww. terenie. W związku z powyższym jeżeli z analizy wynika, iż wsparciem zostaną objęte podmioty z ww. obszarów wówczas można założyć w projekcie, iż przedmiotowe kryterium zostanie spełnione. Natomiast w przypadku projektu zakładającego przekwalifikowanie pracowników, wsparcie musi być kierowane do osób z ww. obszarów tzn. jeśli w analizowanych podmiotach są zatrudnione osoby z ww. obszarów, a Wnioskodawca założy w projekcie, iż w pierwszej kolejności będzie kierował wsparcie do tych pracowników wówczas kryterium zostanie uznane za spełnione. 

Wsparcie w ramach projektu ma być kierowane do konkretnych pracodawców (we wniosku o dofinansowanie należy podać nazwę pracodawcy/przedsiębiorstwa). Wstępna analiza musi być przeprowadzona w poszczególnych podmiotach na tyle precyzyjnie aby Wnioskodawca mógł przedstawić we wniosku o dofinansowanie dokładną charakterystykę projektu, główne założenia, grupę docelowa oraz założyć racjonalne wskaźniki i skonstruować budżet projektu. Zgodnie z pkt. 7.2.4 Regulaminu konkursu analiza powinna być sporządzona w formie pisemnej i zatwierdzona przez pracodawcę oraz udostępniona na wezwanie IZ WRPO 2014+.

W przypadku realizacji szkoleń w ramach projektu zasadnym wydaje się aby w pierwszej kolejności starać się przekwalifikować pracownika w ramach tej samej instytucji (tj.: w miarę możliwości przekwalifikować i przenieść na inne stanowisko pracy u tego samego pracodawcy). Natomiast jeśli powyższe nie jest możliwe wówczas można przekwalifikować pracownika w innym zakresie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz zapotrzebowania na rynku pracy umożliwiając mu znalezienie zatrudnienia poza obecnym miejscem pracy (poza firmą). Niemniej jednak sugeruje się aby jeżeli jest to możliwe przedmiot proponowanych dla uczestników szkoleń został wskazany już na etapie konstruowania wniosku o dofinasowanie (brak wskazania konkretnego szkolenia we wniosku o dofinansowanie nie będzie powodowało jego odrzucenia).

W ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość realizacji usług zdrowotnych jeżeli nie zastępują one obowiązkowych działań z zakresu medycyny pracy. Jeżeli np.: z przeprowadzonej analizy wyjdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań celem zdiagnozowania wpływu danego rodzaju stanowiska pracy na powielające się czynniki zdrowotne pracownika/-ów wówczas jest możliwość uznania przedmiotowych usług zdrowotnych za kwalifikowalne, niemniej jednak zaznacza się, iż zgodnie z kryterium dostępu wszystkie usługi zdrowotne musza być świadczeń przez podmiot wykonujący działalność leczniczą uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto zgodnie z pkt. 7.2.5 Regulaminu konkursu w ramach projektu istnieje również możliwość realizacji usług zdrowotnych z zakresu np.: fizjoterapii i poradnictwa psychologicznego.

W ramach przedmiotowego wsparcia brzmienie kryterium premiującego uzależnione jest od typu zaplanowanego do realizacji projektu. W związku z powyższym w przypadku projektu zakładającego eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy wsparcie musi być kierowane do podmiotów z obszarów miast średnich tzn. siedziba instytucji musi znajdować się na ww. terenie. W związku z powyższym jeżeli z analizy wynika, iż wsparciem zostaną objęte podmioty z ww. obszarów wówczas można założyć w projekcie, iż przedmiotowe kryterium zostanie spełnione. Natomiast w przypadku projektu zakładającego przekwalifikowanie pracowników, wsparcie musi być kierowane do osób z ww. obszarów tzn. jeśli w analizowanych podmiotach są zatrudnione osoby z ww. obszarów, a Wnioskodawca założy w projekcie, iż w pierwszej kolejności będzie kierował wsparcie do tych pracowników wówczas kryterium zostanie uznane za spełnione.

Co do zasady podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie chyba, że Beneficjent będzie posiadał indywidualną interpretację podatkową wydaną przez wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Jednocześnie IZ WRPO 2014+ podkreśla, iż bez ww. interpretacji co do poszczególnych kosztów rozliczanych w projekcie VAT nie będzie kwalifikowalny, a wszystkie koszty wskazane na dokumentach źródłowych będą kwalifikowane w kwotach netto.

Co do zasady podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie chyba, że Beneficjent będzie posiadał indywidualną interpretację podatkową wydaną przez wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Jednocześnie IZ WRPO 2014+ podkreśla, iż bez ww. interpretacji co do poszczególnych kosztów rozliczanych w projekcie VAT nie będzie kwalifikowalny, a wszystkie koszty wskazane na dokumentach źródłowych będą kwalifikowane w kwotach netto.

Zgodnie z pkt 7.1.1 Regulaminu konkursu wsparcie w ramach projektu musi być kierowane do konkretnych pracodawców i ich pracowników. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji projektu bez dokładnego wskazania tj. podania nazwy pracodawcy/przedsiębiorstwa we wniosku o dofinansowanie (dotyczy również przekwalifikowania).

Wsparcie polegające na poprawie ergonomii stanowiska pracy ma przede wszystkim pozwolić na kontynuowanie pracy na tym samym stanowisku pracy, ale w sposób nieobciążający bądź obciążający zdrowie w mniejszym stopniu. Natomiast wsparcie w zakresie przekwalifikowania pracowników ma na celu w pierwszej kolejności przekwalifikować pracownika w ramach tej samej instytucji (tj.: w miarę możliwości przekwalifikować i przenieść na inne stanowisko pracy u tego samego pracodawcy). Natomiast jeśli powyższe nie jest możliwe wówczas można przekwalifikować pracownika w innym zakresie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz zapotrzebowania na rynku pracy umożliwiając mu znalezienie zatrudnienia poza obecnym miejscem pracy (poza firmą). Mając na uwadze specyfikę projektu tj. kierowanie wsparcia do osób zatrudnionych u konkretnego pracodawcy IZ WRPO 2014+ przyjęła założenie, iż wskaźnik będzie osiągany na poziomie 100%. Niemniej jednak należy pamiętać, iż  wartość przedmiotowego wskaźnika powinna być ustalona adekwatnie do założeń wskazanych w projekcie.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do pracowników danych przedsiębiorstw, w związku z powyższym maja tu zastosowanie przepisy dotyczące  pomocy de minimis lub pomocy publicznej.