Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe
Nabór: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 ( od 2018-06-30 do 2018-07-31 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 grupę docelową projektu mogą stanowić osoby lub/i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osoby w ich otoczeniu. Kwalifikowalne natomiast są działania, mające na celu integrację i aktywizację społeczno - zawodową poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Ponadto w ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów usług aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

W związku z powyższym w projekcie skierowanym do osób z chorobami neurologicznymi kwalifikowalne będą koszty dotyczące działań z zakresu integracji społecznej, natomiast nie jest możliwe ponoszenie kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem ośrodka.

Zgodnie z pkt. 2.2.5 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publicznego/prywatnego) decyduje status prawny Wnioskodawcy/Partnera. W związku z powyższym Zakład Aktywności Zawodowej będący Partnerem projektu może wnieść wkład własny w postaci Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem EFS i EFRR na lata 2014‑2020 w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dotychczas zatrudnione w ZAZ. Wskazane osoby z niepełnosprawnościami powinny zostać objęte nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. Zgodnie z załącznikiem 8.19 Sposób pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projekcie Regulaminu konkursu do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej są wliczane osoby, które otrzymały usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, a jego wykonanie w przypadku osób zatrudnionych w ZAZ jest spełnione, gdy osoba podejmie zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w przedsiębiorstwie społecznym.

Premia motywacyjna dla uczestników CIS może być kwalifikowalna w projekcie w ujęciu wartości brutto brutto pod warunkiem niefinansowania jej jednocześnie z innych źródeł (np. Fundusz Pracy).

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które wcześniej uzyskały wsparcie ze środków EFS w ramach tego samego działania, nie ma także określonej granicy czasu jaki musi upłynąć od zakończenia udziału w poprzednim wsparciu. Jednakże zaleca się obejmowanie wsparciem nowych osób, gdyż objęcie takim samym wsparciem ponownie tej samej osoby wskazuje na niską efektywność działań prowadzonych w poprzednim projekcie. 

Zakup hafciarki do warsztatu krawiecko-rękodzielniczego CIS może być kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że zagwarantuje on powstanie nowego miejsca reintegracji (otwarcie nowego warsztatu w ramach CIS lub zwiększenie liczby osób uczestniczących w działającym już warsztacie).

Sfinansowanie zajęć szkolnych uczestnika związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie wyższym może być kwalifikowalne w projekcie pod dwoma warunkami: cykl uzupełnienia kształcenia musi się zakończyć w czasie trwania projektu – maksymalnie 2 lata, a fakt uzupełnienia kształcenia przez uczestnika projektu musi prowadzić do dostosowania jego wykształcenia do potrzeb rynku pracy.

Zgodnie z pkt. 3.1.1 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, którymi - zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 nr MR/2014‑2020/18(04) obowiązujących od 9 stycznia 2018 r. – są m.in.: podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS i KIS; ZAZ i WTZ. W związku z powyższym Wnioskodawcą może być podmiot prowadzący KIS – gmina, który kieruje wsparcie dla uczestników KIS przede wszystkim poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie powinien być wyższy niż kwota 9 840,75 PLN. Beneficjent powinien tak realizować projekt, aby przy odpowiednim nakładzie spełnić jego założenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego oszacowania stawek w projekcie, w szczególności w oparciu o miejsce realizacji projektu, wymagany standard, kwalifikacje osób realizujących działania projektowe oraz liczebność grupy docelowej. Ponadto, Wnioskodawca w projektach ogólnodostępnych nie powinien zabezpieczać w ramach budżetu projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych usprawnień, ponieważ nie ma pewności, że w projekcie wezmą udział osoby z niepełnosprawnością (w tym z określonym rodzajem). W przypadku projektów ogólnodostępnych mechanizm ten jest uruchamiany w momencie pojawienia się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, a limit przewiedziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi 12 tys. PLN/osobę. nie należy, więc na etapie konstruowania budżetu projektu uwzględniać w nim kosztów na racjonalne usprawnienia, gdy projekt nie jest w całości skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w projektach dedykowanych wydatki bezpośrednio dotyczące osób z niepełnosprawnościami przewidziane są we wniosku o dofinansowanie i nie obowiązuje w tym zakresie limit 12 tys. PLN. Jednocześnie, koszt wsparcia jednego uczestnika projektu może być wyższy w projektach realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), co wynika z warunków udzielania wsparcia przez te podmioty określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020. 

Z uwagi na ograniczenia czasowe, wydaje się niemożliwe, aby uczestnik projektu był w stanie równocześnie z odbywaniem stażu na otwartym rynku pracy świadczyć pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W związku z powyższym niezasadne jest wypłacanie stypendium stażowego dla dotychczasowych pracowników wraz z wypłatą wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią pkt. 3.1.1 Regulaminu konkursu ograniczenie związane z posiadaniem statusu podmiotu ekonomii społecznej dotyczy tylko podmiotów, które jako Wnioskodawca ubiegają się o dofinansowanie projektu. Podmiot, który jest instytucją rynku pracy spełnia wymagania dotyczące typu beneficjenta określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014‑2020 i może być partnerem w projekcie.

Punkt 4.3.1 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 - kryterium dostępu nr 7, wskazuje, iż projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W związku z powyższym możliwe jest oferowanie kilku form wsparcia jednemu uczestnikowi zgodnie z opracowaną indywidualną ścieżką reintegracji.

Zatrudnienie wspierane udzielanie jest zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1828, z późn.zm.) i odnosi się w szczególności do działalności centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej. Pracodawca w ramach zatrudnienia wspieranego zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 obowiązującymi od 9 stycznia 2018 r. wsparcie w ramach ZAZ odbywa się między innymi poprzez objęcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. Zgodnie z powyższym możliwość sfinansowania wynagrodzenia dotychczasowych pracowników ZAZ jako uczestników projektu istnieje wyłącznie pod warunkiem objęcia ich nową ofertą usług aktywnej integracji w dotychczasowym wymiarze czasowym. 

nie ma przeciwskazań, aby do projektu zrekrutować uczestników z WTZ, którzy docelowo będą zatrudnieni w ZAZ. Równocześnie należy zaznaczyć, że we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej można uwzględnić jedynie tych uczestników, którzy jako osoby zatrudnione w ZAZ w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w PS.

Zgodnie z definicją zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014‑2020 EFS wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Wskaźnik ten mierzy zmianę statusu zatrudnienia po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS: w chwili wejścia do projektu EFS – uczestnik bierny zawodowo, a w ciągu 4 tygodni po opuszczeniu projektu – osoba poszukująca pracy. Przez osoby poszukujące pracy należy rozumieć osoby niepracujące, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Mogą to być osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowane, lecz spełniające powyższe przesłanki.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP. 07.01.02-IP-03-30-001/18 wsparcie w ramach projektu może zostać skierowane do osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających te pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przed osiągnięciem przez nie wieku aktywności zawodowej (np. do dzieci przebywających w pieczy zastępczej w wieku od 4 do 15 roku życia). Natomiast rodzaj określonego wsparcia powinien wynikać z indywidualnej ścieżki reintegracji opracowanej dla uczestnika projektu. Ponadto informuję, iż w ramach niniejszego konkursu nie wskazano limitu, który ograniczyłby procentowy udział wyżej wymienionych osób w projekcie.

Celem Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ jest kompleksowa aktywizacja społeczno – zawodowa osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 projekt powinien oferować zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów aktywnej integracji. Jeżeli opracowana dla każdego uczestnika indywidualna ścieżka reintegracji nie wskaże konieczności stosowania jakichkolwiek instrumentów aktywizacji zawodowej, może taka osoba zostać objęta wsparciem, należy jednak pamiętać, że wówczas nie jest ona wliczana do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Nabór: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 ( od 2018-12-31 do 2019-01-31 )

Podana w Regulaminie konkursu średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika w wysokości 9 840,75 zł wyliczana jest jako średnia arytmetyczna wartości ogółem budżetu projektu dzielonej na liczbę uczestników. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej związane z sieciowaniem ujęte są w budżecie jako jedno z zadań, a jego koszty liczone są łącznie do budżetu projektu, a co za tym idzie, do średniej kwoty przypadającej na jednego uczestnika projektu.

Podana w Regulaminie konkursu średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika w wysokości 9 840,75 zł jest kwotą, której nie należy przekraczać podczas konstruowania budżetu projektu. Określenie w Regulaminie średniej kwoty przypadającej na uczestnika pozwala na zachowanie odpowiedniej relacji nakład/rezultat, czyli osiągnięcie zaplanowanych w projekcie wartości wskaźników przy odpowiednim nakładzie finansowym. Racjonalność i efektywność zaplanowanych w projekcie działań i związanych z nimi nakładów finansowych oceniana jest podczas pracy Komisji Oceny Projektów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej jest mierzony w odniesieniu do osób, a zatem jednostką miary są osoby. Ponadto wartość docelową wskaźnika dotyczącego efektywności społecznej i zatrudnieniowej należy podawać zawsze w pełnej liczbie zaokrąglając otrzymany ułamek „w górę”.

Jednocześnie informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące sposobu i metodologii pomiaru w/w wskaźników znajdują się w załączniku nr 8.19 do Regulaminu konkursu oraz w Podrozdziale 5.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego (...).

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 jedno z obowiązkowych kryteriów merytorycznych I stopnia brzmi: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. W celu spełnienia powyższego kryterium wystarczy zawrzeć w składanym wniosku o dofinansowanie projektu deklarację utworzenia biura projektu na terenie województwa wielkopolskiego. Dokładny adres podany zostanie podczas rozliczania projektu.

Koszty związane z wynajmem sal na działania projektowe, w tym media i ogrzewanie stanowią wydatki kwalifikowalne i mają określoną stawkę w zał. 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług do Regulaminu Konkursu. Natomiast zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020 wydatki związane z adaptacją lub modernizacją pomieszczeń/budynku mogą być uznane za kwalifikowalne jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji projektu oraz zostanie opisane we wniosku o dofinansowanie. Przykładowy katalog kosztów do przedmiotowego wydatku przedstawia zał. nr 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe do Regulaminu Konkursu.

Zgodnie z Podrozdziałem 5.1 pkt. 7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z wyłączeniem projektów przeznaczonych dla osób:

 1. wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 4. przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 jedno z obowiązkowych kryteriów dostępu brzmi: Każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje umowę na wzór kontraktu socjalnego, którego obowiązkowym elementem są usługi aktywnej integracji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w sytuacji, gdy uczestnikiem projektu będzie osoba poniżej 18 roku życia zawarcie umowy na wzór kontraktu socjalnego możliwe jest za zgodą rodzica/opiekuna prawnego tej osoby. Umowa ta może zostać również podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

Określenie wartości docelowej wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej jest obligatoryjne z uwagi na fakt, że deklaracja osiągnięcia efektywności działań projektowych na określonym poziomie stanowi kryterium dostępu określone w Regulaminie konkursu.

Minimalne progi efektywności społecznej i zatrudnieniowej uzależnione są od struktury grupy docelowej i wynoszą:

 1. efektywność społeczna w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%
 2. efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%
 3. efektywność społeczna w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 34%
 4. efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 25%

Z powyższego wynika, że w każdym projekcie muszą zostać określone co najmniej dwa wskaźniki efektywności (chyba, że uczestnikami projektu będą osoby wyłączone z pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej).

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i metodologii pomiaru w/w wskaźników znajdują się w załączniku nr 8.19 do Regulaminu konkursu oraz w Podrozdziale 5.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 projekt może być skierowany bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osób w ich otoczeniu,
 • środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym o zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a nie status na rynku pracy, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania czy wiek.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 projekt nie może być skoncentrowany na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. Roku życia), z wyłączeniem projektów przeznaczonych dla osób:

 1. wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 4. przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej (tj. wyłączenie z licznika i mianownika we wskaźniku monitorującym spełnienie kryterium) stosuje się do:

 1. osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 2. osób do 18. roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 3. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.

Pozostałe grupy nie wskazane powyżej obligatoryjnie należy ujmować we wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej.

Ponadto w celu spełnienia obligatoryjnych kryteriów dostępu: „Projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W związku z powyższym dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji” , „Każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje umowę na wzór kontraktu socjalnego, którego obowiązkowym elementem są usługi aktywnej integracji.” oraz „W projektach realizowanych przez OPS i PCPR każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub indywidualny program, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub dokument równoważny w przypadku PCPR.” zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 , każdy z uczestników projektu obligatoryjnie winien być objęty Indywidualną Ścieżką Reintegracji oraz kontraktem socjalnym lub umową na wzór kontraktu socjalnego. Powyższe dokumenty winny być podpisane w szczególności przez rodzica/opiekuna prawnego, a także uczestnika projektu.

Należy mieć na uwadze, iż to na podmiocie realizującym projekt spoczywa odpowiedzialność udokumentowania oraz potwierdzenia kwalifikowalności uczestników w ramach realizowanego projektu tzn. w analizowanym przypadku zgromadzenie dokumentów potwierdzających przesłankę zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. wsparcie w ramach placówek wsparcia dziennego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 projekt może być skierowany bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osób w ich otoczeniu ;
 • środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020. W związku z powyższym możliwe jest objęcie wsparciem w 100% tylko osób starszych jeżeli spełniają one co najmniej jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jednocześnie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 Projektodawca jest zobowiązany do spełnienia kryterium dostępu: „Projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W związku z powyższym dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji”. Wobec tego nie jest wymagane podpisywane Indywidualnego Planu Działania jednakże dla każdego uczestnika projektu powinna zostać opracowana indywidualna ścieżka reintegracji (IŚR).

W ramach projektu należy realizować szkolenia zamknięte, które są szkoleniami przeznaczonymi dla ściśle określonej grupy docelowej, dla uczestników jednego projektu, umożliwiają one dostosowanie programu do oczekiwań konkretnych odbiorców oraz są poprzedzone analizą potrzeb uczestników – tematyka szkoleń/kursów będzie wynikała z indywidualnej ścieżki reintegracji. Z uwagi na powyższe niezasadne jest wskazywanie jako głównej formy wsparcia szkolenia TIK i szkolenia językowego.

Szkolenia podnoszące kompetencje informatyczne i szkolenia językowe są instrumentami aktywizacji edukacyjnej (kompetencje kluczowe) i mogą stanowić element wsparcia uczestników projektu a potrzeba realizacji tego typu szkoleń musi wynikać z IŚR.

Jak wspomniano powyżej wsparcie w ramach projektu ma mieć charakter kompleksowy i zindywidualizowany. Dlatego też konieczność określenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wystąpi wówczas, gdy uczestnicy projektu skorzystają z jakiejkolwiek formy aktywizacji zawodowej.

W celu wykazania w ramach projektu osób lub rodzin otrzymujących wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dla których zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z po PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w po PŻ, należy powyższą grupę osób ująć w pkt. 3.5.3. wniosku o dofinansowanie oraz we wskaźniku produktu Liczba osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‑2020 dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z po PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w po PŻ w pkt. 4.1. wniosku o dofinansowanie. Ponadto na etapie realizacji projektu powyższe osoby winny być wykazywane w kolejnych wnioskach o płatność w ww. wskaźniku.

Zatrudnienie wspomagane, jest to płatna praca wykonywana przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy, przy ciągłym wsparciu ze strony innych osób. Płatna praca oznacza taką samą płacę za taką samą pracę, jaką wykonują osoby sprawne zgodnie z definicją Światowego Stowarzyszenia Zatrudnienia Wspomaganego – World Association of Supported Employment (WASE). W ramach projektu zgodnie z załącznikiem 8.10. do Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18, finansowanie może być wynagrodzenie trenera pracy wspomaganej, psychologa, doradcy zawodowego do wysokości wykazanych stawek w powyższym załączniku oraz przy spełnieniu wskazanych w powyższym dokumencie wymagań. W ramach realizowanych projektów nie są finansowanie wynagrodzenia uczestników projektu, dla których przewidziano jako formę wsparcia zatrudnienie wspomagane.

Badania lekarskie oraz egzaminy zewnętrzne mogą być kwalifikowalne w ramach projektu pod warunkiem, że wskazana cena jednostkowa jest racjonalna oraz efektywna kosztowo. Powyższe wydatki należy wykazywać w pkt. 5.1.1. wniosku o dofinansowanie w ramach zadania, którego dany koszt dotyczy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy:

 1. zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS, lub
 2. przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy, lub
 3. podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie.

Ponadto kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania.

W związku z powyższym osoby, które podjęły zatrudnienie wspomagane i kontynuują udział w projekcie zalicza się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe projekty mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu;
 • środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Powyższy zapis oznacza, iż nie ma wymogu realizacji projektu dla dwóch z podanych grup, a grupa docelowa może obejmować w 100% osoby należące do jednej z powyższych kategorii. Istotne jest jedynie, aby każdy uczestnik należał co najmniej do jednej z wymaganych grup.

Jednocześnie należy pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca uzasadnia wybór konkretnej grupy docelowej i przedstawia diagnozę sytuacji problemowej, na którą odpowiedź będzie stanowiła realizacja projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 możliwym jest objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu.

Ponadto zgodnie z powyższym dokumentem dla opiekunów lub asystentów osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowemu sfinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdów związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach, związanych z realizacją projektu przez uczestników projektu, a także koszty wyżywienia podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji uczestników projektu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje również, iż dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu możliwym jest zaplanowanie ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, jednakże powyższe wsparcie zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 może zostać zrealizowane tylko w przypadku, gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem. Dla uczestników projektu należy również zaplanować co najmniej wsparcie w ramach aktywizacji społecznej. W związku z powyższym nie ma możliwości zaplanowania w ramach projektu jedynie działań związanych z aktywizacją zdrowotną uczestników projektu.

Należy mieć również na uwadze, iż wsparcie w ramach projektu winno wynikać z indywidualnych potrzeb uczestników projektu oraz sporządzonej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, która zgodnie z kryterium dostępu: „Projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji”, określa dla każdego z uczestników realizowane w ramach projektu kompleksowe wsparcie, bez ograniczenia możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.

Projektodawca winien również pamiętać, iż wsparcie realizowane w ramach projektu winno być kompleksowe tzn. odpowiadać na potrzeby uczestników projektu. Wsparcie w ramach projektu winno mieć charakter kompleksowy i zindywidualizowany. Dlatego też obligatoryjnie należy uwzględnić osoby z niepełnosprawnościami we wskaźniku efektywności społecznej „Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami - minimum 34%”, a w przypadku skorzystania przez uczestników projektu z jakiejkolwiek formy aktywizacji zawodowej, również we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej „Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – minimum 12%”.

Należy mieć również na uwadze, że celem Poddziałania 7.1.2 jest wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 (dalej: Regulaminem konkursu) oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 (dalej: Wytycznymi włączenia) o zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a nie status na rynku pracy, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania czy wiek.

Jeżeli przeprowadzona diagnoza potencjalnej grupy docelowej oraz zaplanowane do realizacji formy wsparcia uzasadniają zawężenie wieku grupy docelowej do osób powyżej 18 roku życia, to można zawrzeć takie zapisy we wniosku o dofinansowanie.

Dla spełnienia kryterium premiującego Projekt jest skierowany w co najmniej 10% do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) wystarczającym będzie wskazanie w pkt. 3.5.3 wniosku o dofinansowanie ogólnej liczby osób o stopniu lub rodzaju niepełnosprawności zgodnym z brzmieniem kryterium.

Weryfikacji podlegał będzie odsetek liczby osób spełniających kryterium w porównaniu do liczby wszystkich uczestników projektu.

Monitorowanie wskaźnika produktu Liczba osób, które uzyskały dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji wymagane jest dla spełnienia kryterium dostępu Szkolenia kończą się dokumentem potwierdzającym umiejętności/kompetencje/ kwalifikacje, które zgodnie z Regulaminem konkursu ma za zadanie zwiększenie efektywności i jakości szkoleń/kursów/warsztatów.

Przedmiotowy wskaźnik nie dotyczy wyłącznie osób, które uczestniczyły w szkoleniach/kursach zawodowych. Każdy kurs, szkolenie, warsztat, trening prowadzący do uzyskania przez uczestników projektu nie tylko kwalifikacji czy kompetencji ale również umiejętności zarówno zawodowych jak i społecznych musi zostać zakończony wydaniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Zaplanowany do realizacji trening kompetencji społecznych zapewne nie zakończy się egzaminem, w związku z tym założenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika produktu na poziomie niższym niż 100% osób uczestniczących w szkoleniach/kursach/warsztatach wymaga szczegółowego uzasadnienia.

W odniesieniu do drugiej części pytania należy zwrócić uwagę na główne różnice pomiędzy wskaźnikiem rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu a wskaźnikiem produktu Liczba osób, które uzyskały dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/ kwalifikacji. Wskaźnik produktu monitorowany jest od razu w momencie jego osiągnięcia, wskaźnik rezultatu dopiero w okresie do 4 tygodni od dnia zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Wskaźnik produktu spełniony będzie w przypadku, gdy uczestnik otrzyma dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji, natomiast wskaźnik rezultatu spełniony będzie wyłącznie w przypadku, gdy uczestnik uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje.

W związku z powyższym nie ma wymogu określenia wartości docelowych dla opisanych wskaźników na takim samym poziomie.

Zgodnie z treścią podrozdziału 5.3 pkt. 8 a) Wytycznych włączenia podjęcie zatrudnienia powinno być rozumiane zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie. za osoby pracujące uznaje się osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

W związku z powyższym umowa cywilno-prawna może stanowić dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia na potrzeby monitorowania wskaźników efektywności zatrudnieniowej.

Nabór: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 ( od 2019-12-30 do 2020-02-28 )

Zgodnie z pkt. 3.6.1 Regulaminu konkursu wybór Partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w pkt. 3.1.1. Regulaminu konkursu tzn. :

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe,

- instytucje rynku pracy,

- jednostki organizacyjne jst,

- państwowe jednostki budżetowe,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W związku z powyższym spółka z o.o. może być partnerem w projekcie, jeżeli jest np. instytucją rynku pracy (zgodnie z art.6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482)).

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 kryterium ”Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego naboru” dotyczy projektów złożonych w ramach I puli. Powyższe oznacza, że jeżeli, dla przykładu Wnioskodawca złoży wniosek o dofinansowanie w ramach I puli wówczas nie może, jako ten sam podmiot złożyć wniosku w ramach puli II lub III.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wsparcie w ramach CIS uznawane jest za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową. W związku z powyższym w dniu rozpoczęcia realizacji projektu, którego głównym celem będzie aktywizacja społeczno - zawodowa, Centrum Integracji Społecznej musi już funkcjonować.

Poziom deprywacji poszczególnych gmin określony został w dokumencie pt. „Ubóstwo w gminach województwa Wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU) - 2017” opracowanym przez Obserwatorium Integracji Społecznej działające w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Należy mieć jednak na uwadze, iż wybór poszczególnych gmin objętych wsparciem w ramach danego projektu winien być dokonany w porozumieniu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (warunkiem realizacji w projekcie 2 typu operacji tj. sieciowania jest konieczność nawiązania partnerstwa z ROPS w Poznaniu).

Zgodnie z załącznikiem nr 8.19 do Regulaminu konkursu możliwym jest zakwalifikowanie uczestnika, który podejmie zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w ramach efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem, iż zmianie ulegnie sytuacja uczestnika w stosunku do momentu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. przystąpienia do pierwszej formy wsparcia lub w uzasadnionych przypadkach – zrekrutowania uczestnika do projektu. Należy mieć na uwadze, iż szczegółowy opis spełnienia efektywności społecznej oraz zatrudnieniowej został opisany w powyższym załączniku do Regulaminu konkursu.

Przygotowanie indywidualnych ścieżek reintegracji oraz umów na wzór kontraktu socjalnego dla uczestników projektu powinno zostać powierzone osobie, która posiada ku temu niezbędne kompetencje. Osoba ta powinna posiadać umiejętność dokonania kompleksowej analizy potrzeb i oczekiwań uczestników, na podstawie której w sposób optymalny dobierze instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej niezbędne do zrealizowania wyznaczonych celów. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż projekty realizowane w ramach Poddziałania 7.1.2 kierowane są do osób, wobec których w pierwszej kolejności wymagane jest zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. W takiej sytuacji okazać się może, iż zakres wiedzy i umiejętności doradcy zawodowego nie będzie wystarczający do prawidłowego sporządzenia omawianych dokumentów.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (UWRPO14+) status podmiotu ekonomii społecznej (PES) mają m.in. organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), w szczególności wymienione są tam także stowarzyszenia i fundacje.

Cel szczegółowy w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe określony został następująco: Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zatem rezultaty, które Beneficjent powinien osiągnąć dzięki realizacji projektu, powinny przyczyniać się do zwiększenia szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym realizacja projektu, polegającego jedynie na aktywizacji społecznej osób, których celem nie jest powrót na rynek pracy nie będzie zgodna z zapisami i celami szczegółowymi WRPO 2014+ oraz nie będzie odpowiadała na diagnozę zawartą w WRPO 2014+, a więc nie spełni kryterium merytorycznego o charakterze horyzontalnym.

Podkreślenia wymaga również fakt, że Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w podrozdziale 5.1 Ogólne warunki obowiązujące w ramach PI 9I ust. 9 wskazują, iż do dofinansowania będą wybierane projekty oferujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji, a tym w szczególności skierowane na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla uczestników nieposiadających doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami.

Beneficjenci realizujący projekty w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja zobowiązani są do stosowania „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, które gwarantują, że wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej odbywa się na podstawie „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”. Z kolei zgodnie z zapisami tych wytycznych [Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020] „Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. W związku z powyższym Beneficjent jest zobligowany do ujęcia tego wydatku w budżecie projektu.

Obowiązek zachowania trwałości dotyczy tych projektów współfinansowanych ze środków EFS, w których wystąpiły wydatki poniesione w ramach cross-financingu. W pozostałych projektach (gdy Wnioskodawca nie zadeklaruje również trwałości rezultatów), w pkt. 6.1 wniosku o dofinansowanie należy, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku…, na pytanie „Czy zostanie zachowana trwałość projektu” odpowiedzieć „NIE” a w wierszu „Ewentualne zagrożenia w trwałości projektu” wpisać „Nie dotyczy”.

Jednocześnie informuję, iż Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o Dofinansowanie… w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 została skonstruowana w taki sposób, iż co do zasady każdemu z projektów, w przypadku prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie, przyznawana jest maksymalna liczba punktów za spełnienie danego ogólnego kryterium merytorycznego - punktowego. W związku z powyższym, jeżeli, w danym projekcie nie występuje obowiązek zachowania trwałości, a zatem wniosek o dofinansowanie zostanie wypełniony w ww. sposób (zgodnie z Instrukcją…), wówczas za kryterium Opis trwałości projektu przyznana zostanie maksymalna liczba punktów tzn. 4.

Do wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)”, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

W powyższej definicji nie określono formy zatrudnienia osób zaliczanych do ww. wskaźnika. Jednocześnie informuję, iż pełna definicja ww. wskaźnika zamieszczona została w Załączniku nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego (...).

Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej został szczegółowo przedstawiony w załączniku 8.19 do Regulaminu konkursu oraz w podrozdziale 5.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Powyższe dokumenty nie określają formy zatrudnienia uczestnika projektu, która musi być zachowana, aby został on wliczony do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu  nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/19 pkt. 7.1. Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie, każdy projekt powinien przewidywać preferencje dla osób lub rodzin otrzymujących wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. Przedmiotową informację należy ująć we wniosku o dofinansowanie w pkt. 3.5.3 opis grupy docelowej, w szczególności opisując sposób prowadzenia rekrutacji.

Jednocześnie, jeżeli Projektodawca nie zakłada do osiągnięcia wskaźnika specyficznego dla projektu Liczba osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ to nie zaznacza w pkt. 1.12 wniosku o dofinansowanie typu projektu odzwierciedlającego to wsparcie.

Zgodnie z Załącznikiem 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług do Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/19 stypendium stażowe wynosi do 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wartość zasiłku obowiązująca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). W związku z powyższym kwota stypendium stażowego może wynosić 1 033,70 zł. brutto i nie uwzględnia składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez płatnika tj. Wnioskodawcę. Zatem koszt tych składek jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie i nie zawiera się w kwocie stypendium, o którym mowa powyżej.

Ponadto objęcie stażami tylko części grupy docelowej jest możliwe tylko w przypadku, gdy wynika to z diagnozy przeprowadzonej w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) „personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.); personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.)”. Zgodnie  z  pkt. 6.15.2 ww. wytycznych

1) Koszt zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem jest kwalifikowalny pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

2) Koszt, o którym mowa w pkt 1, wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu.

3) Koszt, o którym mowa w pkt 1, jest dokumentowany notą księgową.

W związku z powyższym Beneficjent może samodzielnie wykonywać zadania projektowe, do których ma należyte wykształcenie.

Zgodnie z pkt. 3.4.1 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 Nie zezwala się na stosowanie w ramach kosztów bezpośrednich uproszczonych metod rozliczania wydatków tzn. kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych.

Zgodnie z pkt. 3.1.1 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. instytucje rynku pracy np. instytucje szkoleniowe, czyli publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

Przedmiotowa firma szkoleniowa może ubiegać się o dofinansowanie projektu o ile spełnia powyższą definicję i posiada wpis w KRS albo CEIDG, że prowadzi działalność w zakresie edukacji pozaszkolnej.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż w przypadku, gdy przedmiotowa firma szkoleniowa będzie chciała samodzielnie realizować szkolenia dla uczestników projektu będących osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, wówczas zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymagane będzie, aby posiadała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na jej siedzibę.

Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu zaleca się objęcie sieciowaniem jak największej liczby gmin/powiatów, z którymi podpisane zostaną porozumienia o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji.

Możliwe jest jednak realizowanie projektu, w którym działania z zakresu sieciowania prowadzone będą tylko w jednym subregionie (wraz z działaniami z zakresu integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej, tj. typu pierwszego) a na terenie pozostałych subregionów wdrażane będą wyłącznie działania z zakresu typu pierwszego. Wówczas dla zachowania przejrzystości należy zarówno w pkt. 3.4 jak i w pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie wymienić obszary na terenie których prowadzone będą działania z zakresu sieciowania.

Zgodnie z kryterium dostępu projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W związku z powyższym dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. Natomiast indywidualny plan działania to plan aktywizacji zawodowej. Dlatego też dla każdego uczestnika projektu, w tym również osób z niepełnosprawnościami, które przystąpią do projektu, musi zostać opracowana tylko indywidualna ścieżka reintegracji, która obejmuje zarówno plan aktywizacji zawodowej jak i społecznej.

Zgodnie z zapisami pkt 7.2.7 Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 wsparcie w ramach projektu może zostać skierowane do osób, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności pod warunkiem, że będą to osoby:

 1. wspierane w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przebywające w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 4. Przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Należy jednak zaznaczyć, że cel szczegółowy w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe określony został następująco: Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zatem rezultaty, które Beneficjent powinien osiągnąć dzięki realizacji projektu, powinny przyczyniać się do zwiększenia szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu, polegającego jedynie na aktywizacji społecznej uczestników nie będzie zgodna z zapisami i celami szczegółowymi WRPO 2014+ oraz nie będzie odpowiadała na diagnozę zawartą w WRPO 2014+, a więc nie spełni kryterium merytorycznego o charakterze horyzontalnym.

W związku z powyższym w projekcie skoncentrowanym na wsparciu ww. osób IOK zaleca zastosowanie adekwatnych do ich wieku instrumentów aktywizacji zawodowej, np. określenie predyspozycji zawodowych poprzez wsparcie doradcy zawodowego, szkolenia zawodowe, itp. Zgodnie z załącznikiem 8.19 Sposób pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projekcie do Regulaminu konkursu, wyłączenie z obowiązku mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej stosuje się do:

 1. osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 2. osób do 18. roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 3. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.

Oznacza to, że osoby wyłączone z pomiaru efektywności nie są wliczane ani do licznika, ani do mianownika wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Jeżeli więc projekt zostanie skierowany wyłącznie do osób niepełnoletnich (patrz odpowiedź na pytanie nr 1), wówczas nie ma obowiązku określania minimalnych wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Jednocześnie w takim projekcie mierzona będzie tylko efektywność społeczna. Natomiast w sytuacji, gdy osoby niepełnoletnie będą stanowiły tylko część grupy docelowej wówczas wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczymy tylko dla uczestników pełnoletnich (zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

Warunki sfinansowania wydatków w ramach cross-financingu określone zostały w pkt. 6.8 i 8.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Natomiast warunki zakupu środków trwałych zawarte zostały w pkt. 6.12 ww. Wytycznych.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie WRPO 2014+) wartość wydatków poniesionych w ramach Poddziałania 7.1.2 na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej określonej w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

Nabór: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 ( od 2022-02-11 do 2022-02-28 )

Wysokość stypendium stażowego (i szkoleniowego) określona została w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej w formach przewidzianych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020, jest realizowane na zasadach określonych w tych wytycznych, o ile szczegółowe zasady dotyczące realizacji danej formy wsparcia nie wynikają z przepisów krajowych.

W związku z powyższym obowiązuje stawka stypendium stażowego, zgodna z ww. ustawą i z zapisami załącznika 8.10 do Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 nie określa maksymalnej kwoty przeznaczonej na jednego Uczestnika Projektu. Jednakże Instytucja Pośrednicząca zaznacza, iż jednostkowe koszty wsparcia uczestnika oceniane będą indywidualnie pod kątem racjonalności, efektywności, zasadności i niezbędności do realizacji zaplanowanych zadań i osiągnięcia celu projektu.

Tak. Kryterium dostępu Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego naboru jako Wnioskodawca lub Partner zawarte w Regulaminie konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22, dotyczy wszystkich podmiotów, które występują jako Partner Wiodący lub Partner w projekcie (o czym mówi uzasadnienie kryterium: Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się do występowania danego podmiotu zarówno w charakterze Wnioskodawcy jak i partnera). Natomiast liczba mnoga (projekty) użyta w uzasadnieniu kryterium premiującego Projekt obejmuje działania typu 2 i realizowany jest w partnerstwie z ROPS w Poznaniu (wyłącznie w powiązaniu z typem 1) nie ma wpływu na obowiązek spełnienia przez Projektodawców (niezależnie od ich formy organizacyjnej i roli pełnionej w projekcie) ww. kryterium dostępu.

Powyższe kryterium dostępu nie wyklucza możliwości zawarcia umowy partnerskiej, w celu realizacji jednego projektu, przez więcej niż dwa podmioty.

Nabór: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-06-30 do 2016-08-31 )

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 obowiązkowo Programem Aktywizacja i Integracja (PAI),o którym mowa w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powinny zostać objęte osoby bezrobotne zaliczające się do III profilu pomocy, gdy wchodzą w skład grupy docelowej projektów realizowanych w ramach puli I przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W przypadku projektów realizowanych w pozostałych pulach przez podmioty inne niż Ośrodki Pomocy Społecznej nie ma obowiązku stosowania PAI. Biorąc jednak pod uwagę kryterium premiujące nr 8 tj. „Projekt realizowany jest w partnerstwie z jst (jednostką organizacyjną jst) lub NGO (organizacją pozarządową)” należy zwrócić uwagę, iż w przypadku wejścia w partnerstwo np. z OPS istotne jest wykorzystanie w ramach realizowanego projektu doświadczenia ww. podmiotów w aktywizacji społeczno-zawodowej. Zatem Partner projektu wymieniony w kryterium premiującym powinien być zaangażowany w realizację zadań w projekcie i aktywnie uczestniczyć w aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu.

Jednocześnie w przypadku realizacji PAI w ramach ośrodka pomocy społecznej, osoba zakwalifikowana do PAI może w ramach środków EFS otrzymać usługi aktywnej integracji wykraczające poza PAI i ramy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako wsparcie uzupełniające po zakończeniu realizacji PAI. Osoba po zakończeniu PAI może korzystać ze wszystkich usług aktywnej integracji, o ile w wyniku realizacji PAI jej profil nie ulegnie zmianie.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe wynajęcie sali jest kosztem, który może zostać ujęty w ramach kategorii kosztów Szkolenia, a co za tym idzie może zostać zaliczony do kosztów bezpośrednich.

Beneficjent może realizować projekt samodzielnie. Jednakże zgodnie z załącznikiem nr 8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 Projektodawca zobligowany jest do wykazania we wniosku o dofinansowanie projektu posiadanego potencjału (finansowego, kadrowo/merytorycznego, technicznego) oraz doświadczenia. Na podstawie zamieszczonych informacji dokonywana jest ocena zdolności do płynnej obsługi finansowej projektu oraz ocena merytoryczna potencjału, jaki Wnioskodawca planuje zaangażować w realizacje projektu.

W przypadku projektów partnerskich Wnioskodawca ma możliwość korzystania z doświadczenia i zasobów wszystkich podmiotów tworzących dane partnerstwo.

Dodatkowo ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami Wnioskodawcy. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.

W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Natomiast, gdy Wnioskodawca działa poniżej roku i nie ma zamkniętego roku obrotowego, należy podać obrót od momentu rozpoczęcia działalności do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę wyłącznie dane za udokumentowany przez Wnioskodawcę okres.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca uwagę, iż projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

- osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a także osoby w ich otoczeniu;

- środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto w ramach konkursu można realizować projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową, przez wykorzystanie następujących instrumentów aktywizacji:

a) zawodowej;
b) edukacyjnej;
c) zdrowotnej – tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem;
d) społecznej;
e) działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej).

Zgodnie z pkt. 7 Podrozdziału 4.6 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 KIS stanowi jeden z podmiotów wyspecjalizowanych w zakresie aktywizacji zawodowej, zatem może wdrażać usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu.

Spełnienie kryterium nr 13 odbędzie się na podstawie faktu, iż działania projektowe realizowane będą w KIS, który działa w strukturze MOPS. W takiej sytuacji nie ma konieczności zawierania odrębnego porozumienia. Przygotowując Wniosek o dofinansowanie należy przy tym kryterium z listy rozwijanej wybrać opcję „Tak”.

a)  Zgodnie z informacją wskazaną pod nazwą kryterium nr 4 dotyczy ono wszystkich projektów finansowanych w ramach I, II, III, IV puli, w których zaplanowano wsparcie dla osób bezrobotnych, w tym należących do III profilu pomocy. Wyjaśnienie do kryterium ograniczone zostało do opisu przykładu projektu zaplanowanego do realizacji w ramach I puli.

b)  Niezależnie od puli środków w ramach której realizowane będą projekty objęcie wsparciem osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy nie stanowi kryterium dostępu. Oznacza to, iż nie ma obowiązku objęcia wsparciem ww. osób. Jednakże Wnioskodawca chcąc uzyskać dodatkową liczbę punktów na etapie oceny merytorycznej może (niezależnie od puli środków w ramach której planuje realizować projekt) zaplanować spełnienie kryterium premiującego: Grupę docelową projektu stanowią osoby należące do III profilu pomocy w procencie 40% - 60% poprzez objęcie wsparciem odpowiedniej liczby osób mających określony ww. profil pomocy.

c)  Zgodnie z pkt. 4 Podrozdziału 4.6 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w przypadku wsparcia udzielanego przez OPS osobom bezrobotnym zakwalifikowanym do III profilu pomocy wsparcie musi być realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Programem Aktywizacja i Integracja muszą być objęte wszystkie osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, które zaplanowano objąć wsparciem w ramach projektu.

d)  Zgodnie z pkt. 4 Podrozdziału 4.6 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w przypadku wsparcia udzielanego przez OPS osobom bezrobotnym, muszą one korzystać z pomocy społecznej. Oznacza to, iż klienci MOPS należący do I i II profilu pomocy mogą tworzyć grupę docelową w projekcie.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Regulaminem Konkursu (str. 43): Osoby bezrobotne będące klientami PUP zakwalifikowane do I i II profilu, które wykazują co najmniej jedną inną niż bezrobocie przesłankę wskazaną w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą korzystać ze wsparcia w ramach osi priorytetowej VII (CT9), tj. z usług aktywnej integracji, ale z wyłączeniem usług o charakterze zawodowym, gdyż tego rodzaju usługi mogą otrzymać w ramach osi priorytetowej VI RPO WZ (CT8).

a)  Realizacja projektu w partnerstwie opiera się na utworzeniu partnerstwa pomiędzy podmiotami, które chcąc wspólnie realizować projekt wnoszą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. W przypadku, gdy jedynym działaniem PUP będzie kierowanie osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy do PAI w projekcie wystarczy aby Wnioskodawca zawarł z nim stosowne porozumienie o współpracy.

b)  W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec uczestnika projektu, sfinansowaniu mogą podlegać również m.in. koszty badań stwierdzających zdolność do wykonywania prac użytecznie społecznych, odzież i obuwie robocze a także koszt prac społecznie użytecznych w ramach KIS (por. Załącznik nr 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe, str. 3).

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się między innymi poprzez wykorzystanie usług aktywnej integracji, w szczególności takich jak usługi trenera pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia. Beneficjent zapewnia jednocześnie, iż działania w ramach WTZ odbywają się poprzez wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji. Wszystkie podejmowane działania obowiązkowo ukierunkowane powinny być na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. W związku z powyższym warsztaty zorganizowane dla uczestników WTZ i ŚDP, zgodnie z Dokumentacją konkursową będą stanowiły instrument aktywnej integracji, a nie działania o charakterze środowiskowym.

Ponadto zakup sprzętu na realizację warsztatów jest możliwy i kwalifikowany w przypadku wskazania we wniosku o dofinansowanie, iż ww. sprzęt jest niezbędny do realizacji projektu, a jego koszt jest racjonalny i efektywny.

Przy realizacji projektu należy miedzy innymi spełnić wszystkie kryteria dostępu, jednym z nich w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16, gdy Wnioskodawcą jest OPS/MOPR/PCPR jest: Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z Podrozdziałem 4.6 pkt 8 Wytycznych usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu powiatowego centrum pomocy rodzinie są realizowane:

 • poprzez partnerów PCPR w ramach projektów partnerskich;
 • przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na zasadach określonych w tej ustawie;
 • przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym mogą być realizowane, jeśli ich celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Jednakże zgodnie z Dokumentacją konkursową instrumenty aktywizacji zdrowotnej mogą być realizowane tylko w przypadku gdy stanowią jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem.

Wnioskodawca planując działania w projekcie powinien mieć na uwadze, iż zaplanowane wydatki muszą być racjonalne oraz efektywne, a ich ponoszenie powinno zostać uzasadnione w złożonym wniosku o dofinansowanie.

Należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny do projektu.

W związku z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

W przypadku zatrudniania personelu na podstawie stosunku pracy, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

a) pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu,

b) okres zatrudnienia lub oddelegowania pracownika jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowalności wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie; powyższe nie oznacza, że stosunek pracy nie może trwać dłużej niż okres realizacji projektu,

c) zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy; przez odpowiednie udokumentowanie należy rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu.

3) W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła.

(…) Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta (Za pracownika beneficjenta należy uznać każdą osobę, która jest u niego zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, przy czym dotyczy to zarówno osób stanowiących personel projektu, jak i osób niezaangażowanych do realizacji projektu lub projektów.), są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło, o których mowa w pkt 4. (…)

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło,

b) wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu,

c) rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu następuje na podstawie protokołu, o którym mowa w podrozdziale 6.16 pkt 8 lit. c, wskazującego wynik rzeczowy wykonanego dzieła, oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.

Zatem, Beneficjent może oddelegować do pracy w projekcie własnego pracownika na podstawie umowy o pracę albo umowy o dzieło.

Ponadto:

Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem sekcji 6.12.1, wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.

Reasumując – koszty wyposażenia stanowiska pracy są kwalifikowalne tylko dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu.

Objęcie wsparciem grupy składającej się w 100% z seniorów nie zwalnia z obowiązku spełnienia kryterium dostępu w zakresie efektywności zatrudnieniowej. Projekt może obejmować wsparciem również otoczenie ww. osób i wówczas wskaźnik efektywności zatrudnieniowej odnosi się np. do asystentów osobistych osób starszych i niesamodzielnych.

Nauczyciele nie stanowią grupy docelowej przedmiotowego konkursu. Wsparcie w Poddziałaniu 7.1.2 WRPO 2014-2020 skierowano do następujących grup odbiorców:

 • osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a także osoby w ich otoczeniu;
 • środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zatem, sam fakt pozostawania w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na niż demograficzny nie kwalifikuje nauczycieli do uczestnictwa w projekcie Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014-2020.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 9 Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014-2020:

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania (IPD) lub dokumentem równoważnym.

Jest to warunek niezbędny do realizacji projektu i można objąć uczestnika projektu dokumentem równoważnym.

Zaznacza się, że w sytuacji, gdy dla osoby z I lub II profilem pomocy został utworzony IPD przez PUP to wyżej wymieniony warunek uznaje się za spełniony. Oznacza to, że IPD nie zawsze musi być stworzony w ramach projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działania 7.1. Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

• osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a także osoby w ich otoczeniu;

• środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszczą się osoby odbywające kary pozbawienia wolności, jednak zaznacza się, iż wsparcia dla tych osób udziela się wyłącznie w ramach PO WER.

W związku z powyższym do projektu w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 można zrekrutować jedynie osoby, które zakończyły odbywanie kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z zapisami kryterium dostępu:

Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na zakończenie udziału w projekcie w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosi minimum 56%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%.

W odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Przedmiotowe kryterium jest obligatoryjne do spełnienia, zatem każdy projekt realizowany w Poddziałaniu 7.1.2 WRPO 2014-2020 musi spełniać efektywność społeczno-zatrudnieniową w wymiarze społecznym i zawodowym.

Należy pamiętać, iż w ramach grupy docelowej oprócz samych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uwzględnić osoby z ich otoczenia, a także rodziny i środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w odniesieniu do których można mierzyć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej.

Zgodnie z kryterium dostępu:

Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.

Kryterium dotyczy projektów finansowanych w ramach I i II puli.

W wyjaśnieniu z kolei jest mowa o:

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze Wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie jednego wniosku, w którym dany podmiot występuje w charakterze Wnioskodawcy, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera.

Zatem, podmiot występujący jako projektodawca składa jeden wniosek w ramach I albo II puli oraz dowolną liczbę projektów w III i IV puli. Natomiast jako partner – nie ma ograniczeń co do ilości składanych wniosków.

Zgodnie z zapisami sekcji 3.3 Wymagania czasowe Regulaminu konkursu dla Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014-2020:

Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na II kwartał 2017 roku.

W związku z powyższym, termin 30 czerwca 2017 r. jest ostateczną możliwą datą rozpoczęcia realizacji projektu.

Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym, zakwalifikowana przez PUP do II lub III profilu pomocy, doświadcza co najmniej jednej przesłanki z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Bezrobocie nie jest powodem uczestnictwa w projekcie. Musi być inna przesłanka, aby zakwalifikować potencjalnego uczestnika/ osobę do udziału w projekcie.

W związku z powyższym, osoba bezrobotna korzystająca z pomocy społecznej może zostać uczestnikiem projektu Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Zgodnie z kryterium dostępu:

Każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym (w przypadku osób bezdomnych – indywidualny program wychodzenia z bezdomności; w przypadku osób uczęszczających na zajęcia w ramach CIS – indywidualny program zatrudnienia socjalnego; w przypadku osób niepełnosprawnych oraz osób w ramach interwencji kryzysowej program działań indywidualnych na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego; osoby, które nie są w żadnej powyższej sytuacji, podpisują i realizują kontrakt/porozumienie z wnioskodawcą określający prawa i obowiązki stron, uwzględniający IPD oraz mający na celu postęp uczestników w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz jego pomiar).

Decyzja o wykreśleniu z rejestru osób bezrobotnych należy do powiatowego urzędu pracy.

Nie. Projekt może, ale nie musi być skierowany do osób niepełnosprawnych. Grupa docelowa konkursu Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ jest znacznie szersza. Niepełnosprawność jest tylko jedną z wielu przesłanek zagrożenia wykluczeniem społecznym. Natomiast, aby projekt mógł uzyskać dodatkowe punkty zgodnie z kryterium premiującym:

Projekt jest skierowany w co najmniej 10 % do osób:

 • znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami psychicznymi

– konieczne jest skierowanie projektu do co najmniej jednej z ww. grup osób z niepełnosprawnościami.

Warto także podkreślić, że celem spełnienia przedmiotowego kryterium wystarczy objąć wsparciem jedną lub kilka z wymienionych grup osób niepełnosprawnych – nie ma konieczności rekrutowania osób z wszystkich grup. Warto w tym miejscu zauważyć, iż konstruowanie grupy docelowej do projektu musi nastąpić na podstawie diagnozy sytuacji problemowej i potrzeb w danym regionie związanych z obszarem realizacji projektu.

Dodatkowo, minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest mierzony w projektach, w których założono udział niniejszej grupy docelowej.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020:

W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

W nawiązaniu do Rozdziału 3.6. Wymagania dotyczące partnerstwa Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+:

Porozumienie oraz umowa o partnerstwie określają w szczególności:

a)  przedmiot porozumienia albo umowy, w tym tytuł projektu, nazwę programu, Działania, Poddziałania oraz funduszu w ramach którego otrzymał dofinansowanie;
b)  prawa i obowiązki stron;
c)  zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
d)  partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu (upoważnienie dla partnera wiodącego do reprezentowania partnerów stanowi załącznik do umowy o partnerstwie);
e)  sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
f)   sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy;
g)  budżet projektu ze wskazaniem źródeł finansowania wydatków oraz uwzględnieniem kosztów pośrednich w podziale na partnera wiodącego i partnerów, numery rachunków bankowych partnerów wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektu, harmonogram płatności oraz sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu oraz wzór zestawienia dokumentów potwierdzających wydatki;
h)  zobowiązanie partnerów do stosowania obowiązujących przepisów prawa unijnego, krajowego oraz Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie obowiązującym partnera wiodącego i w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie;
i)   sposób egzekwowania przez partnera wiodącego od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera.

Ponadto, zgodnie z zapisami sekcji VII. Dodatkowe informacje:

IZ RPO zaleca, aby Projektodawca realizując projekt w partnerstwie, przy wyborze partnera preferował podmioty, których statutowa działalność związana jest z planowanym obszarem interwencji projektu – preferowane powinny być podmioty działające w lokalnych społecznościach, obejmujących gminę/y danego powiatu, dla których realizowane będą działania projektu.

W przypadku, gdy jedynym działaniem PUP będzie kierowanie osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy do PAI w projekcie wystarczy aby Wnioskodawca zawarł z nim stosowne porozumienie o współpracy.

Warto również dodać, iż dotychczasowe porozumienie o współpracy nie jest dokumentem wystarczającym do realizacji przedmiotowego projektu w partnerstwie, czy też na podstawie porozumienia. Konieczne jest podpisanie nowego dokumentu z związku z planowaną realizacją projektu 7.1.2 WRPO 2014+.

W nawiązaniu do art. 33 ust. 6 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020:

Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 8.19 Sposób i metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno- zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 Aktywna Integracja WRPO 2014+:

Źródłem do pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym mogą być np. zaświadczenie o podjęciu nauki, zaświadczenie o podjęciu wolontariatu, zaświadczenie lekarskie o poprawie stanu zdrowia, zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień (zakładu lecznictwa odwykowego) o podjętej lub zakończonej terapii odwykowej, oświadczenie uczestnika projektu o widocznej poprawie w funkcjonowaniu na skutek wsparcia otrzymanego w projekcie w postaci instrumentów aktywizacji zdrowotnej (w przypadku osób z niepełnosprawnościami), zaświadczenie o ukończeniu kursu motywacyjnego, zaświadczenie o odbyciu konsultacji (terapii) z psychologiem, zaświadczenie właściwej instytucji o podjęciu przez uczestnika projektu dalszej aktywizacji (innej niż ta którą otrzymał w trakcie i przed projektem).

W związku z powyższym, oświadczenie czyni zadość osiągnięciu wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym tylko w sytuacji, gdy oświadczenie dotyczy osoby z niepełnosprawnościami.

Tak, można wskazać projekty pozakonkursowe, podając równocześnie stosowne uzasadnienie ich komplementarności. Ponadto, nie ma narzuconych ograniczeń czasowych co do spełnienia zasady komplementarności.

Zgodnie z załącznikiem 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+:

W ramach zatrudnienia wspieranego jedną z form w przykładowym katalogu kosztów są prace społecznie użyteczne.

W ramach przedmiotowej kategorii kosztów kwalifikowane będą wydatki związane z organizacją zatrudnienia wspieranego (zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym), obejmującego:

prace społecznie użyteczne na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

• skierowania do pracy,

• rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmujących zatrudnienie, działalność gospodarczą, zakładających lub przystępujących do spółdzielni socjalnych.

Zgodnie z art. 73a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie, o której mowa w ust. 1a.

Reasumując, w ramach projektu można sfinansować 60% kosztów kwalifikowalnych prac społecznie użytecznych. Natomiast pozostałe 40% można zakwalifikować jako wkład własny do projektu.

W przypadku projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ nie ma możliwości założenia w projekcie premii dla pracodawców.

Dodatkowo, zgodnie z Załącznikiem 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+ przedmiotowy koszt nie jest kwalifikowalny.

Zgodnie z Załącznikiem 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+ premie motywacyjne dla uczestników staży nie są kwalifikowalne

Zgodnie z Załącznikiem nr 8.18 - Warunki realizacji wsparcia:

Stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, naliczane proporcjonalnie do liczby zrealizowanych godzin stażu.

Katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać inne koszty, związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 stażystę.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8.18 - Warunki realizacji wsparcia:

Stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, naliczane proporcjonalnie do liczby zrealizowanych godzin stażu.

Katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać inne koszty, związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 stażystę.

Powyższe oznacza, że nie przewiduje się premii dla uczestników projektu.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 2.2. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych wynosi:

• dla projektów realizowanych przez OPS, MOPR PCPR – 85 % kosztów kwalifikowalnych,
• dla projektów realizowanych przez pozostałe podmioty, tj. inne niż OPS, MOPR, PCPR – 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy stanowiącego:

• w projektach realizowanych przez OPS, MOPR, PCPR – 15 % kosztów kwalifikowalnych,
• w projektach realizowanych przez pozostałe podmioty, tj. inne niż OPS, MOPR, PCPR – minimum 5 % kosztów kwalifikowalnych.

W związku z powyższym, niezbędne jest wniesienie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

W przypadku partnerstwa zawieranego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nie stosuje się zapisów Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Sposób wyboru partnerów należących do sektora finansów publicznych przez beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką administracji rządowej, stanowi decyzję beneficjenta i partnerów. Oznacza to, iż wybór partnera oparty jest o zgodną decyzję organów lub władz podmiotów, które postanowiły zawrzeć partnerstwo. Formuła wspólnego realizowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego określona jest w ustawach: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz na podstawie zawartych umów i porozumień. Ponadto partnerstwo zawierane pomiędzy jst na podstawie ustaw ustrojowych wymaga podjęcia uchwał właściwych organów stanowiących gmin, powiatów lub województw, co do zasady, przed zawarciem porozumień.

W przypadku partnerstwa zawieranego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nie stosuje się zapisów Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Sposób wyboru partnerów należących do sektora finansów publicznych przez beneficjenta, będącego

jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką administracji rządowej, stanowi decyzję beneficjenta i partnerów. Oznacza to, iż wybór partnera oparty jest o zgodną decyzję organów lub władz podmiotów, które postanowiły zawrzeć partnerstwo. Formuła wspólnego realizowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego określona jest w ustawach: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz na podstawie zawartych umów i porozumień. Ponadto partnerstwo zawierane pomiędzy jst na podstawie ustaw ustrojowych wymaga podjęcia uchwał właściwych organów stanowiących gmin, powiatów lub województw, co do zasady, przed zawarciem porozumień.

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie partner wiodący zobowiązany jest również do dostarczenia do Instytucji Ogłaszającej Konkurs kopii umowy partnerskiej lub porozumienia, które określa m.in. przedmiotu mowy (porozumienia) prawa i obowiązki stron oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie.

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217) wnioskodawca (będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) w przypadku wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych zobowiązany jest do zachowania zasady przejrzystości i równego traktowania, poprzez: ogłoszenie otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej trwającego co najmniej 21 dni, uwzględnieniu przy wyborze partnerów kryteriów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz podaniu do wiadomości publicznej wyników przeprowadzonego naboru. W związku z powyższym w przypadku gdy partnerem wiodącym w projekcie będzie podmiot JST a jego partnerem podmiot spoza sektora finansów publicznych np. organizacja pozarządowa to wybór powinien być przeprowadzony zgodnie z treścią art. 33 ww. Ustawy. Natomiast w przypadku wyboru partnera z sektora finansów publicznych nie ma obowiązku stosowania artykułu 33 ww. Ustawy. Wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

Ponadto, zgodnie z punktem 3.8 Regulaminu konkursu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Organizująca Konkurs będzie wymagać od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie złożenia m. in.: umowy o partnerstwie oraz uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub innego właściwego dokumentu organu, który dysponuje budżetem JST (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdzającej projekt (zawierająca tytuł, okres realizacji i wartość projektu).

Zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe jednym z instrumentów aktywizacji zawodowej są usługi asystencko-doradcze, które ukierunkowane są między innymi na pomoc dla osób niesamodzielnych - zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wzmacnianie ich kompetencji, zaradności oraz samodzielności w codziennych czynnościach życiowych, a także motywowanie ich do aktywności społecznej. Natomiast w ramach zatrudnienia wspomaganego istotą formy wsparcia jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy przy asyście wspomagającego ją trenera pracy. Zatrudnienie wspomagane obejmuje pomoc i wsparcie ze strony trenera pracy lub asystenta pracy zarówno w początkowym etapie jakim jest poszukiwanie i zdobycie pracy jak i w etapie końcowym czyli ułatwienie adaptacji nowego środowiska pracy oraz asysta w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Zatrudnienie wspomagane stanowi formę aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie są w stanie samodzielnie uzyskać i utrzymać pracy zarobkowej na otwartym rynku bez specjalnego wspomagania. Zatrudnienie wspomagane stanowi formę zintegrowanego, zindywidualizowanego wsparcia osób z niepełnosprawnościami, mającą na celu uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy, obejmującą działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, umiejętności miękkie, pośrednictwo pracy oraz wsparcie w miejscu pracy i poza pracą.

Zadania w zakresie zatrudnienia wspomaganego są realizowane przez trenera pracy, który może zostać również wsparty przez psychologa, doradcę zawodowego lub terapeutów. Osoba z niepełnosprawnościami może, w trakcie zatrudnienia wspomaganego, korzystać również z usług asystenta osobistego.

WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z załącznikiem numer 8.18 Warunki realizacji wsparcia usługa świadczona przez asystenta pracy, zatrudnienie wspomagane, Trenerem pracy może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z wymienionych podpunktów:

a)    posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami;
b)    posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w formie wolontariatu;
c)    posiada co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub przeszła szkolenie w zakresie zatrudnienia wspomaganego.

W związku z czym dopuszczalne jest np. zaświadczenie o ukończonym szkoleniu – celem udokumentowania posiadanych umiejętności lub kompetencji.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż osoba która jest pracownikiem socjalnym, asystentem, podejmuje w swojej pracy działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz spełnia wyżej wymienione warunki może być Trenerem Pracy.

Zgodnie z załącznikiem numer 8.18 Trener pracy realizuje zadania w zakresie:

a)  motywowania i aktywności osoby z niepełnosprawnościami;
b)  zapewnienia jej wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz wypracowania profilu zawodowego tj. oceny możliwości zawodowych kandydata do zatrudnienia i przygotowania indywidualnego planu wspomagania zgodnego z jego potrzebami;
c)  wsparcia w poszukiwaniu pracy i kontaktu z pracodawcą, w tym pomoc kandydatowi w przygotowaniu wszystkich potrzebnych do zatrudnienia dokumentów , asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej oraz pomoc przy podpisywaniu umowy o pracę i weryfikacji warunków zatrudnienia.
d)  wsparcia po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form wymaganego wsparcia, aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej osoby niepełnosprawnej, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.

Ponadto według załącznika numer 8.18 wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia trenera pracy powinien wynikać z indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami ale być nie dłuższy niż 24 miesiące.

Nie, zgodnie z załącznikiem 8.19 Sposób i metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 Aktywna Integracja WRPO 2014 + Regulaminu konkursu oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z kryterium efektywności zatrudnieniowej są wyłączone osoby, które podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel (zarówno w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta, który w umowie o dofinansowanie projektu został zobowiązany do przedstawiania informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium, jak również w ramach innego projektu EFS, tj. wdrażanego przez inny podmiot).

Jedno z założonych kryteriów dostępu stanowi, iż projekt zakłada współpracę z właściwymi dla Beneficjentów Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji zawodowej uczestników projektu w zakresie konsultowania grup docelowych oraz instrumentów wsparcia. Dotyczy osób bezrobotnych, w tym osób, które zgodnie z mechanizmem profilowania osób bezrobotnych pod kątem oddalenia od rynku pracy oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia, należą do grupy III - tzw. oddalonych od rynku pracy.

Objęcie wsparciem w projekcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy nie jest jednoznaczne z pozbawieniem uczestnika projektu przez Powiatowy Urząd Pracy statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Kwestie pozbawienia statusu bezrobotnego oraz statusu poszukującego pracy reguluje art. 33 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. podstawie zawartych umów i porozumień.

Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym może dokonywać się m.in. za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, np. poprzez organizację i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator), a więc wskazywanych w Państwa wiadomości tekstowej działań na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Ponadto, w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 możliwe jest poniesienie wydatków związanych z przywróceniem lub wzmocnieniem kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, gdzie kosztem kwalifikowalnym będzie wynagrodzenie asystenta rodziny. Zatem w projekcie dopuszczalne jest zatrudnienie asystenta rodziny (patrz: załącznik nr 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe).

Zgodnie z zapisami Rozdziału 2.2. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+:

Wkład własny Wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym to Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego.

Wkład własny Wnioskodawcy stanowią środki finansowe lub wkład niepieniężny, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi zatem różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.

Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne.

O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publicznego/prywatnego) decyduje status prawny Wnioskodawcy/Partnera/strony trzeciej lub uczestnika.

Wkład własny może więc pochodzić ze środków m. in.:

- budżetu JST,

- prywatnych.

Powyższe wynika z faktu podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o niestosowaniu stawek jednostkowych w konkursie Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja WRPO 2014+. Pisząc wniosek, Projektodawca jest zobowiązany do posługiwania się Załącznikiem 8.10 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług oraz Załącznikiem 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

1. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

2. W przypadku osób bezrobotnych podpisanie kontraktu socjalnego, w ramach którego są realizowane działania na rzecz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej, może być dokonywane na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy na zasadach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Za osobę, z którą zawarto kontrakt socjalny, o której mowa w ust. 2, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór kontraktu socjalnego, uwzględniając indywidualne cechy osoby podpisującej kontrakt socjalny.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 10a oraz art.  34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

indywidualnym planie działania – oznacza to plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.

1. Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, przygotowuje indywidualny plan działania dostosowany do profilu pomocy. Indywidualny plan działania może być przygotowany również dla poszukującego pracy.

2. Indywidualny plan działania jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności:

1) działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;

2) działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;

3) planowane terminy realizacji poszczególnych działań;

4) formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy;

5) termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

3. Przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy.

3a. Indywidualny plan działania może być modyfikowany stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.

3b. Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.

3c. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania profilu pomocy oraz postępowanie w ramach profili pomocy, mając na uwadze zwiększenie szans bezrobotnego na rynku pracy.

Z przytoczonych aktów prawnych wynika, że kontrakt socjalny nie jest tożsamy z Indywidualnym Planem Działania. Kontrakt socjalny ma na celu rozwiązywanie problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, natomiast IPD to plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Zadaniem Beneficjenta (wynikającym z kryterium dostępu) jest przygotowanie zarówno IPD, jak również kontraktu socjalnego lub dokumentów im równoważnych.

Zgodnie z Rozdziałem 3.3.3 Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020:

Za rozpoczęcie udziału w projekcie co do zasady uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.

Wszystkie działania realizowane dla uczestnika muszą odbyć się po momencie rozpoczęcia przez niego udziału w projekcie. Można podpisać kontrakt socjalny po zrekrutowaniu osoby do projektu.

Osoba uboga pracująca – osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo.

Ustawowa granica ubóstwa to kwota, która uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje:

1)  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł (…),

2)  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł (…),

3)  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę

w rodzinie (…),

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

PCPR powinien posiadać status agencji zatrudnienia w momencie faktycznego świadczenia usług aktywizacji zawodowej zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Oświadczenie w tym zakresie składane jest przez projektodawcę na etapie podpisania umowy o dofinansowanie.

W przypadku partnerstwa zawieranego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nie stosuje się zapisów art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Sposób wyboru partnerów należących do sektora finansów publicznych przez beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką administracji rządowej, stanowi decyzję beneficjenta i partnerów. Oznacza to, że wybór partnera oparty jest o zgodną decyzję organów lub władz podmiotów, które postanowiły zawrzeć partnerstwo. Formuła wspólnego realizowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego określona jest w ustawach: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz na podstawie zawartych umów i porozumień. Ponadto partnerstwo zawierane pomiędzy jst na podstawie ustaw ustrojowych wymaga podjęcia uchwał właściwych organów stanowiących gmin, powiatów lub województw, co do zasady, przed zawarciem porozumień.

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie partner wiodący zobowiązany jest również do dostarczenia do Instytucji Ogłaszającej Konkurs kopii umowy partnerskiej lub porozumienia, które określa m.in. przedmiot umowy (porozumienia), prawa i obowiązki stron oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie.

Co do zasady Beneficjent ma możliwość zatrudnienia w prowadzonym przez siebie podmiocie osób, które zakończyły udział w projekcie Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, celem spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej. Niemniej w zaistniałej sytuacji może wystąpić pomoc publiczna. Ponadto, należy zawsze mieć na względzie potrzeby uczestników określone w Indywidualnym Planie Działania.

WUP w Poznaniu nie neguje też realizacji staży organizowanych u projektodawcy. Należy jednak zwrócić uwagę, że skierowanie do odbycia stażu musi wynikać każdorazowo z IPD oraz analizy indywidualnych potrzeb uczestnika projektu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 jednym z typów wsparcia jest wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Natomiast dalej:

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami odbywa się w okresie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie i dotyczy uczestników projektu.

Tym samym, można doposażyć stanowisko pracy pracownika, nie zaś stażysty. Wyjątek stanowi sytuacja objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami i wykorzystania w projekcie elementu racjonalnych usprawnień. W takim przypadku Beneficjent może doposażyć również stanowisko pracy stażysty (osoby z niepełnosprawnością).

Zgodnie z zapisami Rozdziału 5.3 Trwałość projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP– w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, z zastrzeżeniem pkt 7, a w przypadku, gdy przepisy

regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

Natomiast zapisy Rozdziału 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ww. Wytycznych stanowią, co następuje:

W ramach projektów współfinansowanych z EFS środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statutową beneficjenta lub mogą zostać przekazane nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.

Jednakże, kiedy Beneficjent zakupi specjalistyczny sprzęt, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, decyzja co do przekazania wyposażenia uczestnikowi projektu będzie każdorazowo należała do właściwej Instytucji Zarządzającej.

Podobnie w przypadku mechanizmu racjonalnych usprawnień w projektach dedykowanych osobom niepełnosprawnym – decyzja o zwiększeniu limitów (m. in. cross – financing, środki trwałe) w projekcie zależy od poszczególnej IZ.

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 8.19 Sposób i metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 Aktywna Integracja WRPO 2014+:

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo; z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby pracujące nie są wliczane do podstawy wyliczenia wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym. Od ogólnej grupy docelowej należy odjąć osoby pracujące i dopiero od tej liczby obliczyć docelową wartość wskaźnika. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca założy, iż udział w projekcie zakończy jedynie 90% uczestników projektu, wówczas wartość docelową wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej należy liczyć od ogólnej liczby uczestników projektu pomniejszonej o osoby, które przerwały udział w projekcie.

Przy pomiarze wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej i zatrudnieniowej, osoby, które zakończyły udział w projekcie to osoby, które:

a)  zakończyły udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia;

b)  przerwały udział w projekcie wyłącznie w wyniku podjęcia zatrudnienia.

Tak. Do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej nie wlicza się uczestników projektu, którzy w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFS otrzymali wsparcie w postaci:

a)  zwrotnej lub bezzwrotnej dotacji na utworzenie działalności gospodarczej i taką działalność podjęły;

b)  subsydiowanego zatrudnienia.

W ramach konkursu dla Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ ogłoszonego w 2016 r. nie ustanowiono kryterium dostępu, które zobowiązuje do objęcia wsparciem w ramach projektu osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy. Grupę docelową projektu mogą stanowić osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a także osoby w ich otoczeniu oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Możliwe jest natomiast zakwalifikowanie do projektu osoby z III profilem pomocy i uzyskanie dodatkowych punktów za spełnienie kryterium premiującego, które brzmi: Grupę docelową projektu stanowią osoby należące do III profilu pomocy w procencie 40% - 60%. „Dowodem” potwierdzającym, że uczestnik projektu jest zakwalifikowany do III profilu pomocy może być np. informacja z PUP lub oświadczenie samego uczestnika projektu.

W ramach konkursu dla Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ ogłoszonego w 2016 r. nie ustanowiono kryterium dostępu, które zobowiązuje do objęcia wsparciem w ramach projektu osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy. Grupę docelową projektu mogą stanowić wyłącznie osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a także osoby w ich otoczeniu oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Możliwe jest natomiast zakwalifikowanie do projektu osoby z III profilem pomocy i uzyskanie dodatkowych punktów za spełnienie kryterium premiującego, które brzmi:

Grupę docelową projektu stanowią osoby należące do III profilu pomocy w procencie 40% - 60%.

Ponadto, nie ma konieczności realizacji PAI dla osób z III profilem pomocy, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest NGO. PAI jest obligatoryjny tylko w sytuacji realizacji projektu przez OPS.

Zgodnie z zapisami wyjaśnienia do kryterium nr 4:

W przypadku, gdy w skład grupy docelowej projektów realizowanych w ramach puli I przez Ośrodki Pomocy Społecznej wejdą osoby bezrobotne zaliczające się do III profilu pomocy, wówczas, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego (…), aktywizacja zawodowa tych osób musi odbywać się na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest OPS i realizuje wsparcie dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy obowiązkowo musi zastosować PAI.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 6.6.1 Możliwe do stosowania uproszczone metody rozliczania wydatków Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

Stawki jednostkowe są jedną z uproszczonych metod rozliczania wydatków, w tym godzinowa stawka wynagrodzenia personelu projektu, z wyłączeniem osób wskazanych w kosztach pośrednich lub godzinowa stawka wynagrodzenia personelu projektu, liczona jako iloraz ostatnich udokumentowanych rocznych kosztów zatrudnienia brutto przez 1720 godzin.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+:

W niniejszym konkursie IZ WRPO 2014+ nie zezwala na stosowanie stawek jednostkowych w ramach uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Oznacza to, iż należy przyjąć inne formy rozliczania określone w Regulaminie przedmiotowego konkursu i ww. Wytycznych.

ad. 1 Pulę nr I wyodrębniono dla projektów realizowanych przez OPS, MOPR i PCPR. W praktyce możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której ww. dodatkowo posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku spełnienia kryterium dostępu nr 10 Każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym, bowiem kryterium dotyczy projektów finansowanych w ramach I puli oraz w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest OPS, MOPR, PCPR również w ramach puli III, IV. Przypominając, kryteria dostępu są obligatoryjne. Ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku.

ad. 2 Podmioty aplikujące o wsparcie w ramach puli nr I zobligowane są do tego, by każdy uczestnik projektu podpisał i realizował kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym. Z uwagi na fakt, iż Beneficjentem w tym wypadku (pula nr I) są OPS, MOPR i PCPR zasadne jest, by to pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie tworzył kontrakt socjalny (zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

ad. 3 Tak, kryterium premiujące nr 1 zostanie spełnione, ponieważ projekt zostanie skierowany w co najmniej 10% do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zaznacza się, iż w punkcie 3.5.3 wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca zobowiązany jest podać informacje na temat liczby uczestników projektu z niepełnosprawnościami w podziale ze względu na stopnień i rodzaj niepełnosprawności.

ad. 4 Tak. W przypadku, gdy Projektodawca nie zamierza objąć w projekcie wsparciem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie określa wartości docelowej wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla tej grupy osób. Wówczas w punkcie 4.2 wniosku o dofinansowanie projektu w kolumnie Wskaźniki specyficzne dla projektu, w polu dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi należy wpisać wartość docelową 0.

ad. 5 Tak. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku objęcia w projekcie wsparciem osób bezrobotnych, muszą one spełniać dodatkowo co najmniej jedną, inną niż bezrobocie, przesłankę ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego.

ad. 6 Tak. Grupę docelową projektu mogą stanowić wyłącznie osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niebędące klientami PUP (niezarejestrowane w PUP), spełniające dodatkowo co najmniej jedną, inną niż bezrobocie, przesłankę ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego.

ad. 7 Tak. Projekt może zostać skierowany wyłącznie do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie dla rodzin i/lub otoczenia tych osób może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy jest ono niezbędne do skutecznego wsparcia uczestnika projektu.

ad. 8 Tak. Zgodnie z Regulaminem konkursu w realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych, niezależnie od rodzaju działalności Projektodawcy.

ad. 9 Tak. Zgodnie z Regulaminem konkursu Projektodawca jest zobowiązany do objęcia w projekcie wsparciem osób ze społeczności romskiej (o ile zgłoszą one chęć udziału w projekcie i spełnią przesłankę ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego) bez względu na kryteria rekrutacji określone w projekcie. Jednocześnie projekt musi spełniać kryteria dostępu określone w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 10 w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest OPS, MOPR, PCPR każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym.

Przygotowanie dla każdego z uczestników projektu kontraktu socjalnego pozwala na zapewnienie im kompleksowego i efektywnego wsparcia w postaci zastosowania instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem konkursu Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ jest aktywizacja społeczno-zawodowa. Realizacja projektu niesie ze sobą obowiązek spełnienia wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz zatrudnieniowej, wynikający z kryterium dostępu. Co oznacza konieczność zapewnienia, że minimum 22% uczestników po zakończeniu projektu podejmie zatrudnienie lub samozatrudnienie, a w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – minimum 12% (w odniesieniu do efektywności zatrudnieniowej).

Ponadto, nie jest możliwe dofinansowanie projektu skierowanego wyłącznie na aktywizację zdrowotną. Projekt musi obejmować przede wszystkim aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową, a aktywizacja zdrowotna stanowi wsparcie uzupełniające.

W związku z powyższym, WUP w Poznaniu zachęca do zawarcia partnerstwa z instytucjami zajmującymi się aktywizacją społeczną oraz zawodową. Przedmiotowa współpraca wzmocni potencjał projektodawcy, ale przede wszystkim przyczyni się do przygotowania kompleksowego projektu, odpowiadającego na zdiagnozowane problemy oraz potrzeby grupy docelowej.

Realizacja projektu w ramach WRPO 2014+ przez ośrodek pomocy społecznej jako jednostkę samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej wymaga uchwały właściwego organu, który dysponuje budżetem tej jednostki. Uchwała powinna zostać podjęta wówczas, gdy Wnioskodawca uzyska informację od Instytucji Organizującej Konkurs, że złożony wniosek został wybrany do dofinansowania i niezależnie od tego czy OPS pełni w projekcie rolę Partnera Wiodącego czy Partnera.

Uchwałą powinien zostać zatwierdzony projekt tzn. powinna ona zawierać tytuł, okres realizacji oraz wartość projektu. Zatem niewystarczającą jest uchwała zawierająca zgodę właściwego organu samorządu terytorialnego jedynie na złożenie wniosku o dofinansowanie.

Gmina pełniąca w projekcie rolę Partnera Wiodącego musi zabezpieczyć środki w wysokości całkowitej wartości projektu. Natomiast zapisy dotyczące dokonywania przepływów finansowych, odpowiedzialności pozostałych partnerów oraz egzekwowania od nich zobowiązań powinny znaleźć się w umowie partnerskiej. 

Koszty racjonalnych usprawnień wliczają się do kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu, który zgodnie z Regulaminem konkursu nie powinien być wyższy niż kwota 9 840,75 zł.

W Regulaminie konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 nie określono kryterium dostępu dotyczącego objęcia wsparciem osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy. W związku z powyższym nie ma minimalnego progu procentowego określającego ile osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy powinno się objąć wsparciem w ramach projektu.

Ponadto Regulamin konkursu zawiera kryterium premiujące nr 2 Grupę docelową stanowią osoby należące do III profilu pomocy w procencie 40%-60%. Projektodawca chcąc uzyskać premię punktową za spełnienie przedmiotowego kryterium premiującego musi objąć wsparciem minimum 40% osób należących do III profilu pomocy.

Transze dofinansowania przekazywane są w formie zaliczki zgodnie z wcześniej zatwierdzonym Harmonogramem płatności (załącznik do umowy o dofinansowanie), który wypełniany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie. Jest również możliwość otrzymania transz refundacyjnych. W takim przypadku Projektodawca wydatkuje własne środki i następnie otrzymuje refundacje ze środków unijnych.

Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej w pierwszym wniosku o płatność, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Kolejne transze przekazywane są po złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 objęcie uczestników Programem Aktywizacja i Integracja (PAI) jest obowiązkowe w ramach projektów realizowanych przez OPS. W związku z powyższym, w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot inny niż OPS a partnerem jest OPS, nie ma obowiązku zastosowania PAI.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 11 Każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym: w przypadku osób bezdomnych – indywidualny program wychodzenia z bezdomności; w przypadku osób uczęszczających na zajęcia w ramach CIS – indywidualny program zatrudnienia socjalnego; w przypadku osób niepełnosprawnych oraz osób w ramach interwencji kryzysowej program działań indywidualnych na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego; osoby, które nie są w żadnej powyższej sytuacji, podpisują i realizują kontrakt/porozumienie z wnioskodawcą określający prawa i obowiązki stron, uwzględniający IPD oraz mający na celu postęp uczestników w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz jego pomiar.

Każdorazowo kontrakt socjalny/kontrakt równoważny, określa sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej(art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Wskazuje zatem uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach podejmowanych wspólnie działań na rzecz przezwyciężenia sytuacji problemowej. Jego wzór zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Rekomenduje się, aby kontrakt socjalny/kontrakt równoważny był przygotowany przez pracownika socjalnego.

Jedną z grup docelowych w projekcie Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja WRPO 2014+ są środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie osób ze społeczności lokalnej musi wynikać z diagnozy sytuacji problemowej opisanej w pkt. 3.5.2 Cel i rezultaty projektu – tło i uzasadnienie wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie należy pamiętać, iż wsparcie takich osób jest możliwe tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do skutecznego wsparcia uczestników projektu.

Otoczenie, środowiska lub lokalnej społeczności nie należy traktować jako grupy docelowej projektu, tzn. osoby te nie zwiększają liczby uczestników projektu (tabela 3.5.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status) oraz wartości docelowych wskaźników rezultatu i produktu. Jednakże w opisie grupy docelowej (3.5.3 Opis grupy docelowej) należy zawrzeć informacje uzasadniające wysokość kosztów zaplanowanych w budżecie projektu na działania środowiskowe. Należy pamiętać, iż przedmiotowe działania, m.in. organizator społeczności lokalnej, imprezy integracyjne, mogą zostać zrealizowane w projekcie wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu dokonuje się w oparciu o opracowany dla każdego z nich na początku realizacji projektu Indywidualny Plan Działania (lub dokument równoważny) – kryterium dostępu nr 9 w Regulaminie konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16. IPD tworzony jest w celu ustalenia ścieżki reintegracji zawodowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Nie ma obowiązku łączenia szkoleń zawodowych ze stażami.

Wsparcie w ramach projektu powinno przekładać się na osiągnięcie celu Poddziałania 7.1.2 – wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, naliczane proporcjonalnie do liczby zrealizowanych godzin stażu.

Celem Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu powinny zostać wykorzystane instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działania o charakterze środowiskowym. Wsparcie powinno mieć indywidualny i kompleksowy charakter.

Przedstawione w piśmie założenia projektu stanowią działania o charakterze środowiskowym, które mogą być zrealizowane wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej.

Ponadto należy pamiętać, iż projekt musi spełniać wszystkie określone w Regulaminie konkursu kryteria dostępu, m. in. wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

ad. 1 Tak, świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu pod warunkiem, że nie będą one finansowane z dotacji celowej państwa na realizację zadań zleconych gminie.

ad. 2 Tak, zgodnie z załącznikiem nr 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe czesne stanowi wydatek możliwy do poniesienia w ramach kategorii kosztów KURSY/SZKOLENIA/WARSZTATY/NAUKA W SZKOŁACH.

ad. 3 Podnoszenie poziomu wykształcenia lub jego dostosowania do potrzeb rynku pracy, jak np. kurs prawa jazdy kat. B, kursy językowe wpisują się w aktywizację edukacyjną, którą można skierować do wskazywanej grupy odbiorców (przy zastrzeżeniu, że będą one wynikać z indywidualnych potrzeb uczestników). Zatem przyczyniają się do aktywizacji zawodowej a nie społecznej uczestników projektu.

Zaznacza się, iż załącznik 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług określa przykładowe koszty w ramach poszczególnych kategorii towarów/usług.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 9 Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014 - 2020: każdy uczestnik/uczestniczka projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania (IPD) lub dokumentem równoważnym. Jest to warunek niezbędny do realizacji projektu. Niemniej, istnieje możliwość objęcia uczestnika projektu dokumentem równoważnym.

Zgodnie z definicją wskaźnika zawartą w Załączniku 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe: wskaźnik dotyczy wyłącznie tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub bierne zawodowo.

Ponadto, otoczenia, środowiska lub lokalnej społeczności nie należy traktować jako grupy docelowej projektu, tzn. osoby te nie zwiększają liczby uczestników projektu (tabela 3.5.3.1. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status) oraz wartości docelowych wskaźników rezultatu i produktu.

ad. 1 Zgodnie z Załącznikiem 8.10 do Regulaminu konkursu Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+: koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami nie mogą przekroczyć 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Natomiast w odniesieniu do Regulaminu konkursu każde przekroczenie cen zawartych w przedmiotowym wykazie wymaga od Projektodawcy uzasadnienia w treści wniosku o dofinansowanie. Należy mieć na uwadze, że każdy koszt musi być racjonalny, efektywny i niezbędny.

Ponadto zakres wyposażenia/doposażenia/dostosowania musi wynikać z potrzeb uczestnika oraz wymogów stanowiska pracy.

Dodatkowo, zaznaczyć należy, że Wnioskodawca aplikujący w I puli jest zobowiązany do wniesienia minimum 15% wkładu własnego. Stanowią go środki finansowe lub wkład niepieniężny, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne. O zakwalifikowaniu źródła wkładu decyduje status prawny wnioskodawcy.

ad. 2 Zgodnie z Rozdziałem 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem sekcji 6.12.1, wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.

Zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ koszt przypadający na jednego uczestnika projektu (w relacji nakład/rezultat) nie powinien być wyższy niż kwota 9 840,75 PLN. Beneficjent powinien tak realizować projekt, aby przy odpowiednim nakładzie spełnić jego założenia. Przekroczenie ww. kwoty będzie indywidualnie weryfikowane podczas Komisji Oceny Projektów, która bierze pod uwagę specyfikę danego projektu oraz charakter udzielanego uczestnikom projektu wsparcia.

Ponadto, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: IOK zaznacza, że załącznik nr 8.10 zawiera maksymalne stawki/ceny rynkowe obowiązujące w województwie wielkopolskim. Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego oszacowania stawek w projekcie, w oparciu w szczególności o miejsce realizacji projektu (tj. np. realizacja wsparcia na terenach aglomeracji miejskich, wiejskich), wymagany standard (tj. np. wyposażenie sal szkoleniowych), kwalifikacje osób realizujących działania projektowe, liczebność grupy docelowej, itp. Błędnym założeniem jest stosowanie „z góry” stawek maksymalnych wykazanych w w/w załączniku. W przypadku przekroczenia cen zawartych w przedmiotowym załączniku, konieczne jest uzasadnienie kosztu. Powyższe także podlega ocenie KOP.

Zgodnie zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02–IZ-00-30-001/16 Wnioskodawca w projektach ogólnodostępnych nie powinien zabezpieczać w ramach budżetu projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych usprawnień, ponieważ nie ma pewności, że w projekcie wystąpi udział osób z niepełnosprawnością (w tym z określonym rodzajem). W przypadku projektów ogólnodostępnych mechanizm ten jest uruchamiany w momencie pojawienia się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, a limit przewidziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi 12 tys. PLN/osobę. Nie należy więc na etapie konstruowania budżetu projektu uwzględniać w nim kosztów na racjonalne usprawnienia, gdy projekt nie jest w całości skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w projektach dedykowanych wydatki bezpośrednio dotyczące osób z niepełnosprawnościami przewidziane są we wniosku o dofinansowanie i nie obowiązuje w tym zakresie limit 12 tys. PLN.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zakup infrastruktury elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, stanowią wydatek w ramach cross-financingu. Przykładowy katalog kosztów w ramach kategorii DOSTOSOWANIE/MODERNIZACJA BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ zawiera Załącznik 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr: RPWP.07.01.02–IZ-00-30-001/16 projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, powinny być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

- osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawarta w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a także osób w ich otoczeniu;

- środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jednocześnie należy pamiętać, iż celem konkursu Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ jest aktywizacja społeczno-zawodowa, a realizacja projektu niesie ze sobą obowiązek spełnienia wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz zatrudnieniowej, wynikający z kryterium dostępu nr 7.

WUP w Poznaniu zwraca jednak uwagę, iż wskazana przez Państwa propozycja wsparcia przedszkola publicznego i zespołu szkół nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-001/16 dotyczącymi kryterium dostępu nr 7 wskaźnik efektywności społeczno-zawodowej dla uczestników projektu mierzony na zakończenie udziału w projekcie w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosi minimum 56%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%. W odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%. W związku z powyższym wśród osób z niepełnosprawnościami o stopniu umiarkowanym wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony jest na poziomie 22%. Dodatkowo, minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest mierzony w projektach, w których założono udział niniejszej grupy docelowej.

W ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-001/16 nie ma obowiązku obejmowania wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawcy, którzy chcą natomiast uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryterium premiującego nr 1 powinni skierować projekt w co najmniej 10% do osób:

- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami psychicznymi.

Celem spełnienia przedmiotowego kryterium wystarczy objąć wsparciem jedną lub kilka z wymienionych grup osób niepełnosprawnych – nie ma konieczności rekrutowania osób z wszystkich grup. Warto w tym miejscu zauważyć, iż konstruowanie grupy docelowej do projektu musi nastąpić na podstawie diagnozy sytuacji problemowej i potrzeb w danym regionie związanych z obszarem realizacji projektu. Zaznacza się, iż Wnioskodawca zobowiązany jest w pkt. 3.5.3 wniosku o dofinansowanie dokonać podziału osób z niepełnosprawnościami wchodzących w skład grupy docelowej na osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jednocześnie jeśli projekt w 100% skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami spełnione jest kryterium premiujące nr 1.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP. 07.01.02-IZ-00-30-001/16 w części Dodatkowe informacje IZ RPO rekomenduje, aby Wnioskodawca w projekcie realizował program aktywności lokalnej (PAL) w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rekomendacja ta dotyczy wyłącznie wyżej wymienionych podmiotów.

Grupę docelową projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ mogą stanowić osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niebędące klientami PUP (niezarejestrowane w PUP), spełniające dodatkowo co najmniej jedną, inną niż bezrobocie, przesłankę ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego. Należy pamiętać, iż osoby bezrobotne będące klientami PUP zakwalifikowane do I i II profilu, które wykazują co najmniej jedną inną niż bezrobocie przesłankę wskazaną w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą korzystać z usług aktywnej integracji, ale z wyłączeniem usług o charakterze zawodowym (tego rodzaju usługi mogą otrzymać w ramach osi priorytetowej 6. Rynek pracy WRPO 2014+).

Ponadto, zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Projektodawca powinien podjąć współpracę z właściwym dla siebie PUP przy aktywizacji zawodowej uczestników projektu w zakresie konsultowania grup docelowych oraz instrumentów wsparcia. Dotyczy osób bezrobotnych, w tym osób, które zgodnie z mechanizmem profilowania osób bezrobotnych pod kątem oddalenia od rynku pracy oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia, należą do grupy III - tzw. oddalonych od rynku pracy dla osób bezrobotnych. Zatem kryterium to dotyczy projektów, w których zaplanowano wsparcie dla osób bezrobotnych, w tym należących do III profilu pomocy.

W ramach wsparcia w formie terapii psychologicznej, rodzinnej jak również psychospołecznej dla osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym może być realizowane zadanie związane z poradnictwem psychologicznym prowadzonym przez psychologa.

Objęcie wsparciem otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zapewnienia skutecznego wsparcia uczestnikom projektu.

Dlatego też samego otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie należy traktować jako uczestników projektu. Tym samym na Projektodawcy nie spoczywa obowiązek objęcia ww. Indywidualnym Planem Działania (IPD) lub dokumentem równoważnym (kryterium dostępu nr 9) czy też kontraktem socjalnym lub kontraktem równoważnym z kontraktem socjalnym (kryterium dostępu nr 10).

Niemniej jednak otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można objąć wsparciem psychologicznym, poradnictwem prawnym czy też innymi formami pomocy, które pozwolą na aktywizację społeczno-zawodową grupie docelowej projektu.

W ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 można realizować pośrednictwo pracy jako formę aktywizacji zawodowej uczestników projektu. Ponadto dopuszczalne jest zatrudnienie doradcy zawodowego lub przeprowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Ważne, by realizowany projekt był kompleksowy tj. oprócz wymienionych powyżej form powinien zawierać także elementy aktywizacji społecznej i zawodowej.

ad. 1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 objęcie uczestników Programem Aktywizacja i Integracja (PAI) jest obowiązkowe w ramach projektów realizowanych przez OPS. W związku z powyższym, w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot inny niż OPS a partnerem jest GOPS, nie ma obowiązku zastosowania PAI.

ad. 2 Tak. W ramach projektu możliwa jest kontynuacja realizacji kontraktu socjalnego, który uczestnik podpisał przed przystąpieniem do udziału w projekcie. W takim przypadku kontrakt socjalny powinien zostać podpisany na krótko przed przystąpieniem uczestnika do projektu, tym samym będzie on określać aktualne potrzeby uczestnika projektu. Ponadto, określona w nim ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej powinna być możliwa do realizacji w projekcie z Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ oraz zgodna z jego założeniami.

Informacje nt. sposobu i czasu kiedy został/zostanie podpisany kontrakt socjalny lub dokument równoważny oraz poprzez jakie działania podjęte w ramach projektu zostanie on zrealizowany należy zamieścić w pkt. 3.4 wniosku o dofinansowanie.

ad. 3 Tak. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku objęcia w projekcie wsparciem osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I i II profilu, muszą one spełniać dodatkowo co najmniej jedną, inną niż bezrobocie, przesłankę ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego. Ww. osoby w projektach z Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ nie mogą korzystać z aktywizacji zawodowej (tego rodzaju usługi mogą otrzymać w ramach osi priorytetowej VI RPO).

ad. 1 Forma prawna Projektodawcy (partnera wiodącego) warunkuje to, z jakiej puli środków aplikuje on o dofinansowanie. Informację o wybranej puli środków należy zamieścić w pkt. 3.5.4 wniosku o dofinansowanie.

ad. 2 Wypłata ekwiwalentu żywieniowego nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+. Z kolei za koszt kwalifikowalny, zgodnie z załącznikiem nr 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, można uznać catering, np. catering stanowi przykładowy koszt w ramach kategorii kosztów WSPARCIE USŁUG REINTEGRACJI I REHABILITACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ (CIS, KIS, ZAZ, WTZ).

ad. 3 Tak, świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu pod warunkiem, że nie będą powiązane z aktywizacją społeczno-zawodową uczestnika projektu oraz nie będą finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez gminę (jst).

Kryterium dostępu nr 8 dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy zdecydują się na realizację projektów służących sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację.

W przypadku realizacji projektu służącego sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną zgodnie z kryterium dostępu nr 8 projekt musi być realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz w powiązaniu z typem projektu nr 1.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP. 07.01.02-IZ-00-30-001/16 kryterium dostępu nr 4: Projekt zakłada współpracę z właściwymi dla Beneficjentów Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji zawodowej uczestników projektu w zakresie konsultowania grup docelowych oraz instrumentów wsparcia. Dotyczy osób bezrobotnych, w tym osób, które zgodnie z mechanizmem profilowania osób bezrobotnych pod kątem oddalenia od rynku pracy oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia, należą do grupy III - tzw. oddalonych od rynku pracy. Współpraca w ramach projektu z właściwym terytorialnie PUP ma polegać w szczególności na konsultowaniu składu grup docelowych oraz oferowanych uczestnikom projektu instrumentów wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane m. in. przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie.

Porozumienie zawarte w celu wspólnej realizacji projektu należy traktować jako umowę, której warunki, tryb zawarcia, a także niezbędne postanowienia określa art. 33 ww. ustawy. W związku z powyższym zakres współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a powiatowym urzędem pracy, w tym m.in. zakres i forma udziału w projekcie i sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów powinien zostać określony w porozumieniu.

Jednocześnie w przypadku konieczności wykazania PSU jako wkład własny w projekcie, należy rozróżnić i odpowiednio przypisać koszty do źródła ich finansowania, tj. Funduszu Pracy czy JST. W przypadku Funduszu Pracy koszt powinien zostać wykazany po stronie PUP.

Wniosek o dofinansowanie powinna podpisać osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Projektodawcy na dzień złożenia wniosku. Może to być również dyrektor MGOPS, o ile posiada w tym zakresie odpowiednie i ważne pełnomocnictwo od Burmistrza miasta.

W odniesieniu do kryterium dostępu nr 3: Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 wdrożenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

b) CIS i KIS;

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu konkursu w instrumenty aktywizacji zawodowej, takie jak np. szkolenia zawodowe, staż, itp. mogą zostać zorganizowane i przeprowadzone w ramach projektu jedynie przez podmioty wyspecjalizowane w udzielaniu tego rodzaju wsparcia.

Zlecenie zadania publicznego podmiotowi, który będzie wdrażał usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS musi odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ad. 1 W przypadku objęcia w projekcie wsparciem osób bezrobotnych, muszą one spełniać dodatkowo co najmniej jedną, inną niż bezrobocie, przesłankę ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego. Dlatego też, celem spełnienia kryterium premiującego nr 3 niezbędne jest, by wobec tych osób zaistniała kolejna przesłanka (oprócz ww.) wykluczenia społecznego z art. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ad. 2 Zgodnie z załącznikiem nr 8.18 Warunki realizacji wsparcia Wnioskodawca powinien określić we wniosku o dofinansowanie projektu rodzaje szkoleń/kursów, które będzie oferował uczestnikom projektu, biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Dlatego też można odnieść się do katalogu zawodów deficytowych w regionie.

Każdorazowo należy pamiętać, iż szkolenia/kursy powinny zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i bezpośrednio wynikać z opracowanego IPD.

ad. 3 Treningi kompetencji i umiejętności społecznych stanowią koszt w ramach działań społecznych. Nie stanowią zatem szkoleń/kursów, które w Poddziałaniu 7.1.2 WRPO 2014+ mogą być realizowane w ramach aktywizacji zawodowej czy też edukacyjnej, za uczestnictwo w których przysługuje stypendium.

ad. 4 W sytuacji, gdy Projektodawca chce uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie kryterium premiującego nr 7 spoczywa na nim obowiązek, by każdy uczestnik projektu, niemający określonego III profilu pomocy i pozostający bez pracy, po ukończeniu udziału w projekcie zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wówczas wypełnia on pole wskaźnika specyficznego pn. Liczba osób niemających określonego III profilu pomocy i pozostających bez pracy, zobowiązanych do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy po ukończeniu udziału w projekcie w punkcie 4.1 wniosku o dofinansowanie.

ad. 5 Zgodnie z Regulaminem konkursu Projektodawca jest zobowiązany do objęcia w projekcie wsparciem osób ze społeczności romskiej (o ile zgłoszą one chęć udziału w projekcie i spełnią przesłankę ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego) bez względu na kryteria rekrutacji określone w projekcie. Jednocześnie projekt musi spełniać kryteria dostępu określone w Regulaminie konkursu.

ad. 6 Zgodnie z załącznikiem 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną/koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi/koszty pobytu dziecka w świetlicach i klubach nie mogą przekroczyć połowy zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na każde dziecko/osobę zależną. Należy przy tym pamiętać, iż ponoszone w ramach projektu koszty powinny być racjonalne.

W przypadku zatrudnienia opiekunki/opiekuna na kilka godzin, koszt należy zaplanować i oznaczyć jako koszt godziny/osobę.

ad. 7 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 stanowi załącznik 8.11. Przyporządkowuje on poszczególnym kategoriom kosztów, przykładowe koszty, np. stypendium stażowe to przykładowy koszt w ramach kategorii kosztów STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE. Ponadto, koszty należy przyporządkować kierując się zadaniem, w ramach którego planuje się określony wydatek. W przypadku niemożności przyporządkowania, należy wybrać kategorię Inne koszty.

W ramach ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 otoczenia, środowiska lub lokalnej społeczności nie należy traktować jako grupy docelowej projektu, tzn. osoby te nie zwiększają liczby uczestników projektu (tabela 3.5.3.1. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status) oraz wartości docelowych wskaźników rezultatu i produktu. Konstruując budżet w projekcie należy mieć na uwadze, iż koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie powinien być wyższy niż 9 840,75 PLN. Przeliczając koszt na jednego uczestnika wartość projektu dzielona jest przez liczbę uczestników wskazaną w tabeli 3.5.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status, do której nie wlicza się otoczenia, środowiska lub lokalnej społeczności.

Regulamin konkursu określa minimalną wartość projektu, która wynosi 50 000 PLN (pkt. 3.4.1). Nie wskazuje natomiast wartości maksymalnej.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zaznacza, iż objęcie wsparciem otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zapewnienia skutecznego wsparcia uczestnikom projektu. Wówczas można skierować do nich pomoc w postaci wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego itp.

Wskazane pytanie 12 i 16 w Najczęściej zadawanych pytaniach 7.1.2 – FAQ opublikowanych na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl dotyczyły konieczności osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, którego dotyczy kryterium dostępu nr 7. Przedmiotowe kryterium jest obligatoryjne do spełnienia, zatem każdy projekt realizowany w Poddziałaniu 7.1.2 WRPO 2014-2020 musi spełniać efektywność społeczno-zatrudnieniową w wymiarze społecznym i zawodowym w odniesieniu do uczestników projektu. Natomiast pytanie 59 odnosi się do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Precyzuje sytuacje, w których możliwe jest objęcie ich wsparciem w ramach projektu.

ad. 1 Kryterium dostępu nr 3 dotyczy projektów finansowanych w ramach I puli oraz w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest OPS, MOPR, PCPR również w ramach puli III, IV.

ad. 2 W celu spełnienia kryterium nr 3 należy we wniosku o dofinansowanie zadeklarować, iż w przypadku, gdy wsparcie w ramach projektu uzyskają osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, Wnioskodawca pisemnie poinformuje właściwy terytorialnie PUP o tym, jakie wsparcie otrzyma dana osoba oraz przekaże ewentualne rekomendacje na temat jej dalszej aktywizacji zawodowej. Kryterium dotyczy projektów finansowanych w ramach I, II, III i IV puli, w których zaplanowano wsparcie dla osób należących do III profilu pomocy. W przypadku kryterium dostępu nr 6 Wnioskodawca zobowiązany jest zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, że jeśli obejmie w projekcie wsparciem rodziny/osoby które są klientami OPS/MOPR/PCPR, pisemna informacja o uzyskanym wsparciu wraz z ewentualnymi rekomendacjami dla dalszej pracy z klientem zostanie przekazana do właściwego OPS/MOPR/PCPR.

ad. 3 Otoczenia, środowiska lub lokalnej społeczności nie należy traktować jako grupy docelowej projektu, tzn. osoby te nie zwiększają liczby uczestników projektu (tabela 3.5.3.1. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status) oraz wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu, w tym wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej. Objęcie wsparciem otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zapewnienia skutecznego wsparcia uczestnikom projektu. Wówczas można skierować do nich pomoc w postaci wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego itp. Ponadto jeżeli w projekcie Wnioskodawca nie planuje objąć wsparciem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie wykazuje wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do tych osób.

Wnioskodawca może we wniosku o dofinansowanie określić własne wskaźniki pomiaru celu, zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). W takim przypadku, opisując sposób pomiaru wskaźnika, należy zawrzeć informacje nie tylko dotyczącą częstotliwości pomiaru, ale należy także doprecyzować definicję wskaźnika, o ile jest to konieczne ze względu na stopień skomplikowania zjawiska, które wskaźnik będzie monitorował (pkt. IV Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020). Wnioskodawca, określając przewidziane do zrealizowania wartości wskaźników, powinien mieć na uwadze możliwość ich osiągnięcia w ramach realizowanego projektu.

ad. 4 Odnosząc się do kryterium dostępu nr 8, jeżeli Wnioskodawca nie planuje realizacji projektu służącego sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną, to nie ma obowiązku nawiązywania partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Natomiast wskaźnik Liczba zawartych porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji rozumiany jest jako liczba porozumień zawartych w ramach projektu pomiędzy realizatorami projektu i/lub realizatorami projektu a innymi podmiotami w zakresie współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji. W związku z powyższym do wskaźnika można wliczyć też inne porozumienia zawarte w ramach projektu.

ad. 5 W celu spełnienia kryterium premiującego nr 7 należy zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, że każdy uczestnik niemający określonego III profilu pomocy i pozostający bez pracy, po ukończeniu udziału w projekcie zostanie zobowiązany do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wnioskodawca deklarując spełnienie ww. kryterium musi wziąć pod uwagę specyfikę grupy docelowej tzn. należy upewnić się, iż uczestnicy projektu niemający określonego III profilu pomocy i pozostające bez pracy spełniają wszystkie warunki i nie występują żadne przeciwskazania do tego, aby zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i uzyskać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Spełnienie kryterium, a więc rejestracja w PUP, weryfikowana będzie przez IZ w końcowym wniosku o płatność.

Zgodnie z załącznikiem nr 8.18 Warunki realizacji wsparcia stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, naliczane proporcjonalnie do liczby zrealizowanych godzin stażu.

Stypendium to stanowi wydatek kwalifikowalny (patrz: załącznik nr 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe).

W ramach ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 nie określono minimalnej lub maksymalnej liczby uczestników, która miałaby zostać objęta wsparciem w ramach projektu. Regulamin konkursu określa natomiast minimalną wartość projektu tj. 50 000 zł. oraz maksymalny koszt na jednego uczestnika tj. 9 840,75 zł.

W ramach ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16. Wnioskodawca, określając przewidziane do zrealizowania wartości wskaźników, powinien mieć na uwadze możliwość ich osiągnięcia w ramach realizowanego projektu. Wskaźnikom produktu należy przypisać takie wartości docelowe, które przy zrealizowaniu zaplanowanych form wsparcia są możliwe do osiągnięcia. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku niezrealizowania założonych w umowie o dofinansowanie wskaźników produktu lub rezultatu, na koniec projektu Instytucja Organizująca Konkurs może naliczyć regułę proporcjonalności.

Nabór: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 ( od 2017-06-30 do 2017-07-31 )

Zgodnie z pkt. 8 lit. b Podrozdziału 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Dlatego też Beneficjent ma obowiązek zweryfikowania spełnienia warunku dotyczącego nie przekroczenia 276 godzin przez pracownika etatowego, któremu zostały przydzielone dodatkowe obowiązki służbowe w ramach projektu oraz wypłacany jest tej osobie dodatek specjalny z powyższego tytułu.

W Regulaminie konkursu, ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ nie określono minimalnej ani maksymalnej liczby uczestników projektu. Decyzja ile osób objąć wsparciem w ramach projektu powinna być uzależniona od diagnozy sytuacji problemowej na planowanym terenie realizacji projektu oraz od potencjału kadrowego, finansowego i technicznego Wnioskodawcy. Wszelkie wymagania dotyczące kwalifikowalności uczestników projektu i warunki udzielenia im wsparcia opisane zostały w Regulaminie konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17.

Zgodnie z pkt. 1.1 Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 celem realizacji projektów jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa, w związku z powyższym uczestnikom projektu należy zapewnić kompleksowe wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb przy wykorzystaniu adekwatnych instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej.

Zgodnie z pkt. 1.1 Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 celem realizacji projektów jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa, w związku z powyższym jeżeli w projekcie realizowane są działania o charakterze środowiskowym konieczne jest jednoczesne zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej bądź edukacyjnej.

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest OPS i projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej, warunkiem koniecznym jest wdrożenie tych usług wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym mogą być realizowane przez:
a) partnerów OPS w ramach projektów partnerskich;
b) PUP na podstawie porozumienia, które określa zasady współpracy w zakresie realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym lub o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;
c) podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
d) podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane w e wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.
Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje w ramach projektu realizację 2 typu wsparcia dotyczącego sieciowania i dostarczania narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację warunkiem koniecznym jest nawiązanie partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje w ramach projektu realizację 2 typu wsparcia dotyczącego sieciowania i dostarczania narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację warunkiem koniecznym jest nawiązanie partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Realizując projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17, Wnioskodawca zobowiązany jest spełnić następujące kryterium: Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego. Oznacza to, że uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego oraz spełniają wymagania dotyczące grupy docelowej opisane w pkt. 3.2 Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17.
Ponadto, zgodnie z pkt. 1.1 przywołanego Regulaminu celem realizacji projektów jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa, w związku z powyższym uczestnikom projektu należy zapewnić kompleksowe wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb przy wykorzystaniu adekwatnych instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej. Natomiast sama pomoc prawna nie jest kompleksowym wsparciem uczestnika projektu.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji i nie mogą być finansowane ze środków EFS. Jednakże kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być uznana za wkład własny do projektu.

Realizując projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17, Wnioskodawca może wyposażać CIS, KIS, ZAZ, WTZ przy założeniu, że wskazane wyposażenie przysłuży się osiągnięciu celu, jakim jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące wkładu niepieniężnego stanowiącego wkład własny wniesiony na rzecz projektu znajdują się w Rozdziale 6 (pkt. 6.1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W przypadku realizacji projektu przez PUP wkład niepieniężny może być wnoszony poprzez wykorzystanie na rzecz projektu nieruchomości (np. koszt udostępnienia sal szkoleniowych na spotkania z psychologiem), urządzeń, materiałów (surowców) lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. opiekunowie nad dziećmi/osobami zależnymi, inny personel merytoryczny projektu).

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego stanowiącego 15% wydatków kwalifikowalnych niezależnie od rodzaju Wnioskodawcy i puli, w ramach której Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie.

W przedstawionej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania:
1. Projektodawca może złożyć jeden wniosek i ubiegać się o dofinansowanie w ramach I lub II puli środków (w zależności od rodzaju podmiotu) na realizację projektu na obszarze 3 gmin.
2. Projektodawca składa 2 wnioski: pierwszy wniosek w ramach I lub II puli środków (w zależności od rodzaju podmiotu) na realizację projektu na obszarze 2 gmin oraz drugi wniosek w ramach III lub IV puli na realizację na obszarze gminy w ramach OSI.

W przypadku, gdy projekt jest w całości skierowany do osób z niepełnosprawnościami nie obowiązuje limit średniej kwoty przypadającej na jednego uczestnika 9 840,75 zł. Jednakże Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego oszacowania stawek w projekcie, w oparciu w szczególności o miejsce realizacji projektu, wymagany standard, kwalifikacje osób realizujących działania projektowe, liczebność grupy docelowej itp. (szacunkowe stawki obowiązujące w województwie wielkopolskim zawiera załącznik 8.10 do Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17). Należy podkreślić, że budżety projektów weryfikowane są w sposób indywidualny przez członków Komisji Oceny Projektów w stosunku do każdego projektu.

Zapisy art. 33 ustawy z dn. 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 stosuje się w przypadku wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Nabór: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-11-02 do 2015-11-13 )

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (IZ WRPO) informuje, iż w związku ze zmianą stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podjęta została decyzja, że w projektach pozakonkursowych (Poddziałanie 7.1.1 WRPO 2014+), nie ma obowiązku stosowania Programu Aktywizacja i Integracja jako instrumentu aktywizacji zawodowej, gdyż ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) nie wskazuje PCPR/MOPR jako realizatora tego programu. Współpraca w ramach projektu z właściwym terytorialnie powiatowym urzędem pracy ma polegać w szczególności na konsultowaniu składu grup docelowych oraz oferowanych uczestnikom projektu instrumentów wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej.

Jednocześnie zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 zostaną doprecyzowane przy najbliższej ich nowelizacji.

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projektu z III profilu pomocy muszą być objęci Programem Aktywizacji i Integracji. Jednocześnie można ich objąć wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach PAI.

PAI jest wymaganym minimum. Pozostałe działania uzupełniające zależą od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu i od beneficjenta. W ramach projektu kwalifikowalne będą działania, które wpisują się w instrumenty aktywizacji wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 oraz dokumentami programowymi, podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są również organizacje pozarządowe czyli m.in. fundacje (z wyłączeniem fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego).

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego WRPO 2014+ celem szczegółowym Poddziałania 7.1.2 jest wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu wykorzystująca instrumenty aktywizacji zdrowotnej powinna mieć na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, jednakże może być realizowana tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu powiązany z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż zgodnie z kryterium dostępu każdy uczestnik projektu musi zostać objęty Indywidualnym Planem Działania (IPD), tzn. osobistym programem poszukiwania pracy.

Mając na uwadze powyższe Instytucja Zarządzająca WRPO informuje, iż specjalistyczne, screeningowe badanie wzroku dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (0-3 kl.) nie może zostać sfinansowane ze środków przeznaczonych na aktywną integrację w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne.

Tak, koszt świadczeń integracyjnych w ramach uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej może stanowić wkład własny w projekcie. Fundusz Pracy może być wykorzystany jako wkład własny do projektu, zgodnie z prawodawstwem krajowym.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 oraz dokumentami programowymi, podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są również organizacje pozarządowe.

Organizacja pozarządowa możne aplikować o dofinansowanie  jedynie w ramach puli środków ( pula nr II) wyodrębnionej w ramach konkursu na projekty realizowane przez pozostałe podmioty, tj. inne podmioty niż podmioty ekonomii społecznej reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są wdrażane wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej w szczególności przez PUP, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe.

Grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projektu powinna zostać skonsultowana z PCPR/ MOPR/ OPS w celu zapewnieniu odpowiedniej jakości udzielonego wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

Co do zasady kontrakt socjalny lub równoważny powinien zostać zawarty w ramach uczestnictwa w projekcie. Jednocześnie jeżeli nie jest zasadne (lub celowe) podpisanie nowego kontraktu, możliwe jest rozszerzenie zakresu wsparcia wobec osoby, która już jest objęta takim narzędziem np. poprzez zastosowanie aneksu do tego narzędzia.

W przypadku określonych grup odbiorców zamiast kontraktu socjalnego można zamiennie stosować narzędzie będące jego odmianą:

 • w przypadku osób bezdomnych - indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
 • w przypadku uchodźców i imigrantów - indywidualny program integracyjny;
 • w przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży - indywidualny program usamodzielnienia;
 • w przypadku osób uczęszczających na zajęcia w ramach CIS - indywidualny program zatrudnienia socjalnego;
 • w przypadku osób niepełnosprawnych, osób w ramach interwencji kryzysowej oraz innych osób korzystających ze wsparcia PCPR, w projektach tych jednostek dopuszcza się możliwość działań indywidualnych (umowa) na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego.

Wniosek o dofinansowanie powinna podpisać osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Projektodawcy na dzień złożenia wniosku. Może to być również dyrektor OPS, pod warunkiem iż ma w tym zakresie odpowiednie i ważne pełnomocnictwo od prezydenta miasta.