Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe
Nabór: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 ( od 2017-06-30 do 2017-07-31 )

Zgodnie z pkt. 8 lit. b Podrozdziału 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Dlatego też Beneficjent ma obowiązek zweryfikowania spełnienia warunku dotyczącego nie przekroczenia 276 godzin przez pracownika etatowego, któremu zostały przydzielone dodatkowe obowiązki służbowe w ramach projektu oraz wypłacany jest tej osobie dodatek specjalny z powyższego tytułu.

W Regulaminie konkursu, ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ nie określono minimalnej ani maksymalnej liczby uczestników projektu. Decyzja ile osób objąć wsparciem w ramach projektu powinna być uzależniona od diagnozy sytuacji problemowej na planowanym terenie realizacji projektu oraz od potencjału kadrowego, finansowego i technicznego Wnioskodawcy. Wszelkie wymagania dotyczące kwalifikowalności uczestników projektu i warunki udzielenia im wsparcia opisane zostały w Regulaminie konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17.

Zgodnie z pkt. 1.1 Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 celem realizacji projektów jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa, w związku z powyższym uczestnikom projektu należy zapewnić kompleksowe wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb przy wykorzystaniu adekwatnych instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej.

Zgodnie z pkt. 1.1 Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 celem realizacji projektów jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa, w związku z powyższym jeżeli w projekcie realizowane są działania o charakterze środowiskowym konieczne jest jednoczesne zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej bądź edukacyjnej.

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest OPS i projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej, warunkiem koniecznym jest wdrożenie tych usług wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym mogą być realizowane przez:
a) partnerów OPS w ramach projektów partnerskich;
b) PUP na podstawie porozumienia, które określa zasady współpracy w zakresie realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym lub o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;
c) podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
d) podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane w e wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.
Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje w ramach projektu realizację 2 typu wsparcia dotyczącego sieciowania i dostarczania narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację warunkiem koniecznym jest nawiązanie partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje w ramach projektu realizację 2 typu wsparcia dotyczącego sieciowania i dostarczania narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację warunkiem koniecznym jest nawiązanie partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Realizując projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17, Wnioskodawca zobowiązany jest spełnić następujące kryterium: Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego. Oznacza to, że uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego oraz spełniają wymagania dotyczące grupy docelowej opisane w pkt. 3.2 Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17.
Ponadto, zgodnie z pkt. 1.1 przywołanego Regulaminu celem realizacji projektów jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa, w związku z powyższym uczestnikom projektu należy zapewnić kompleksowe wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb przy wykorzystaniu adekwatnych instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej. Natomiast sama pomoc prawna nie jest kompleksowym wsparciem uczestnika projektu.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji i nie mogą być finansowane ze środków EFS. Jednakże kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być uznana za wkład własny do projektu.

Realizując projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17, Wnioskodawca może wyposażać CIS, KIS, ZAZ, WTZ przy założeniu, że wskazane wyposażenie przysłuży się osiągnięciu celu, jakim jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące wkładu niepieniężnego stanowiącego wkład własny wniesiony na rzecz projektu znajdują się w Rozdziale 6 (pkt. 6.1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W przypadku realizacji projektu przez PUP wkład niepieniężny może być wnoszony poprzez wykorzystanie na rzecz projektu nieruchomości (np. koszt udostępnienia sal szkoleniowych na spotkania z psychologiem), urządzeń, materiałów (surowców) lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. opiekunowie nad dziećmi/osobami zależnymi, inny personel merytoryczny projektu).

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego stanowiącego 15% wydatków kwalifikowalnych niezależnie od rodzaju Wnioskodawcy i puli, w ramach której Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie.

W przedstawionej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania:
1. Projektodawca może złożyć jeden wniosek i ubiegać się o dofinansowanie w ramach I lub II puli środków (w zależności od rodzaju podmiotu) na realizację projektu na obszarze 3 gmin.
2. Projektodawca składa 2 wnioski: pierwszy wniosek w ramach I lub II puli środków (w zależności od rodzaju podmiotu) na realizację projektu na obszarze 2 gmin oraz drugi wniosek w ramach III lub IV puli na realizację na obszarze gminy w ramach OSI.

W przypadku, gdy projekt jest w całości skierowany do osób z niepełnosprawnościami nie obowiązuje limit średniej kwoty przypadającej na jednego uczestnika 9 840,75 zł. Jednakże Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego oszacowania stawek w projekcie, w oparciu w szczególności o miejsce realizacji projektu, wymagany standard, kwalifikacje osób realizujących działania projektowe, liczebność grupy docelowej itp. (szacunkowe stawki obowiązujące w województwie wielkopolskim zawiera załącznik 8.10 do Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17). Należy podkreślić, że budżety projektów weryfikowane są w sposób indywidualny przez członków Komisji Oceny Projektów w stosunku do każdego projektu.

Zapisy art. 33 ustawy z dn. 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 stosuje się w przypadku wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.