Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe
Nabór: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 ( od 2018-06-30 do 2018-07-31 )

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 grupę docelową projektu mogą stanowić osoby lub/i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osoby w ich otoczeniu. Kwalifikowalne natomiast są działania, mające na celu integrację i aktywizację społeczno - zawodową poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Ponadto w ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów usług aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

W związku z powyższym w projekcie skierowanym do osób z chorobami neurologicznymi kwalifikowalne będą koszty dotyczące działań z zakresu integracji społecznej, natomiast nie jest możliwe ponoszenie kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem ośrodka.

Zgodnie z pkt. 2.2.5 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publicznego/prywatnego) decyduje status prawny Wnioskodawcy/Partnera. W związku z powyższym Zakład Aktywności Zawodowej będący Partnerem projektu może wnieść wkład własny w postaci Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem EFS i EFRR na lata 2014‑2020 w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dotychczas zatrudnione w ZAZ. Wskazane osoby z niepełnosprawnościami powinny zostać objęte nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. Zgodnie z załącznikiem 8.19 Sposób pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projekcie Regulaminu konkursu do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej są wliczane osoby, które otrzymały usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, a jego wykonanie w przypadku osób zatrudnionych w ZAZ jest spełnione, gdy osoba podejmie zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w przedsiębiorstwie społecznym.

Premia motywacyjna dla uczestników CIS może być kwalifikowalna w projekcie w ujęciu wartości brutto brutto pod warunkiem niefinansowania jej jednocześnie z innych źródeł (np. Fundusz Pracy).

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które wcześniej uzyskały wsparcie ze środków EFS w ramach tego samego działania, nie ma także określonej granicy czasu jaki musi upłynąć od zakończenia udziału w poprzednim wsparciu. Jednakże zaleca się obejmowanie wsparciem nowych osób, gdyż objęcie takim samym wsparciem ponownie tej samej osoby wskazuje na niską efektywność działań prowadzonych w poprzednim projekcie. 

Zakup hafciarki do warsztatu krawiecko-rękodzielniczego CIS może być kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że zagwarantuje on powstanie nowego miejsca reintegracji (otwarcie nowego warsztatu w ramach CIS lub zwiększenie liczby osób uczestniczących w działającym już warsztacie).

Sfinansowanie zajęć szkolnych uczestnika związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie wyższym może być kwalifikowalne w projekcie pod dwoma warunkami: cykl uzupełnienia kształcenia musi się zakończyć w czasie trwania projektu – maksymalnie 2 lata, a fakt uzupełnienia kształcenia przez uczestnika projektu musi prowadzić do dostosowania jego wykształcenia do potrzeb rynku pracy.

Zgodnie z pkt. 3.1.1 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, którymi - zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 nr MR/2014‑2020/18(04) obowiązujących od 9 stycznia 2018 r. – są m.in.: podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS i KIS; ZAZ i WTZ. W związku z powyższym Wnioskodawcą może być podmiot prowadzący KIS – gmina, który kieruje wsparcie dla uczestników KIS przede wszystkim poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie powinien być wyższy niż kwota 9 840,75 PLN. Beneficjent powinien tak realizować projekt, aby przy odpowiednim nakładzie spełnić jego założenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego oszacowania stawek w projekcie, w szczególności w oparciu o miejsce realizacji projektu, wymagany standard, kwalifikacje osób realizujących działania projektowe oraz liczebność grupy docelowej. Ponadto, Wnioskodawca w projektach ogólnodostępnych nie powinien zabezpieczać w ramach budżetu projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych usprawnień, ponieważ nie ma pewności, że w projekcie wezmą udział osoby z niepełnosprawnością (w tym z określonym rodzajem). W przypadku projektów ogólnodostępnych mechanizm ten jest uruchamiany w momencie pojawienia się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, a limit przewiedziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi 12 tys. PLN/osobę. nie należy, więc na etapie konstruowania budżetu projektu uwzględniać w nim kosztów na racjonalne usprawnienia, gdy projekt nie jest w całości skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w projektach dedykowanych wydatki bezpośrednio dotyczące osób z niepełnosprawnościami przewidziane są we wniosku o dofinansowanie i nie obowiązuje w tym zakresie limit 12 tys. PLN. Jednocześnie, koszt wsparcia jednego uczestnika projektu może być wyższy w projektach realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), co wynika z warunków udzielania wsparcia przez te podmioty określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020. 

Z uwagi na ograniczenia czasowe, wydaje się niemożliwe, aby uczestnik projektu był w stanie równocześnie z odbywaniem stażu na otwartym rynku pracy świadczyć pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W związku z powyższym niezasadne jest wypłacanie stypendium stażowego dla dotychczasowych pracowników wraz z wypłatą wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią pkt. 3.1.1 Regulaminu konkursu ograniczenie związane z posiadaniem statusu podmiotu ekonomii społecznej dotyczy tylko podmiotów, które jako Wnioskodawca ubiegają się o dofinansowanie projektu. Podmiot, który jest instytucją rynku pracy spełnia wymagania dotyczące typu beneficjenta określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014‑2020 i może być partnerem w projekcie.

Punkt 4.3.1 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 - kryterium dostępu nr 7, wskazuje, iż projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W związku z powyższym możliwe jest oferowanie kilku form wsparcia jednemu uczestnikowi zgodnie z opracowaną indywidualną ścieżką reintegracji.

Zatrudnienie wspierane udzielanie jest zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1828, z późn.zm.) i odnosi się w szczególności do działalności centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej. Pracodawca w ramach zatrudnienia wspieranego zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 obowiązującymi od 9 stycznia 2018 r. wsparcie w ramach ZAZ odbywa się między innymi poprzez objęcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. Zgodnie z powyższym możliwość sfinansowania wynagrodzenia dotychczasowych pracowników ZAZ jako uczestników projektu istnieje wyłącznie pod warunkiem objęcia ich nową ofertą usług aktywnej integracji w dotychczasowym wymiarze czasowym. 

nie ma przeciwskazań, aby do projektu zrekrutować uczestników z WTZ, którzy docelowo będą zatrudnieni w ZAZ. Równocześnie należy zaznaczyć, że we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej można uwzględnić jedynie tych uczestników, którzy jako osoby zatrudnione w ZAZ w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w PS.

Zgodnie z definicją zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014‑2020 EFS wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Wskaźnik ten mierzy zmianę statusu zatrudnienia po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS: w chwili wejścia do projektu EFS – uczestnik bierny zawodowo, a w ciągu 4 tygodni po opuszczeniu projektu – osoba poszukująca pracy. Przez osoby poszukujące pracy należy rozumieć osoby niepracujące, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Mogą to być osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowane, lecz spełniające powyższe przesłanki.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP. 07.01.02-IP-03-30-001/18 wsparcie w ramach projektu może zostać skierowane do osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających te pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przed osiągnięciem przez nie wieku aktywności zawodowej (np. do dzieci przebywających w pieczy zastępczej w wieku od 4 do 15 roku życia). Natomiast rodzaj określonego wsparcia powinien wynikać z indywidualnej ścieżki reintegracji opracowanej dla uczestnika projektu. Ponadto informuję, iż w ramach niniejszego konkursu nie wskazano limitu, który ograniczyłby procentowy udział wyżej wymienionych osób w projekcie.

Celem Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ jest kompleksowa aktywizacja społeczno – zawodowa osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 projekt powinien oferować zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów aktywnej integracji. Jeżeli opracowana dla każdego uczestnika indywidualna ścieżka reintegracji nie wskaże konieczności stosowania jakichkolwiek instrumentów aktywizacji zawodowej, może taka osoba zostać objęta wsparciem, należy jednak pamiętać, że wówczas nie jest ona wliczana do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.