Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe
Nabór: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 ( od 2019-12-30 do 2020-02-28 )

Zgodnie z pkt. 3.6.1 Regulaminu konkursu wybór Partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w pkt. 3.1.1. Regulaminu konkursu tzn. :

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe,

- instytucje rynku pracy,

- jednostki organizacyjne jst,

- państwowe jednostki budżetowe,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W związku z powyższym spółka z o.o. może być partnerem w projekcie, jeżeli jest np. instytucją rynku pracy (zgodnie z art.6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482)).

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 kryterium ”Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego naboru” dotyczy projektów złożonych w ramach I puli. Powyższe oznacza, że jeżeli, dla przykładu Wnioskodawca złoży wniosek o dofinansowanie w ramach I puli wówczas nie może, jako ten sam podmiot złożyć wniosku w ramach puli II lub III.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wsparcie w ramach CIS uznawane jest za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową. W związku z powyższym w dniu rozpoczęcia realizacji projektu, którego głównym celem będzie aktywizacja społeczno - zawodowa, Centrum Integracji Społecznej musi już funkcjonować.

Poziom deprywacji poszczególnych gmin określony został w dokumencie pt. „Ubóstwo w gminach województwa Wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU) - 2017” opracowanym przez Obserwatorium Integracji Społecznej działające w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Należy mieć jednak na uwadze, iż wybór poszczególnych gmin objętych wsparciem w ramach danego projektu winien być dokonany w porozumieniu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (warunkiem realizacji w projekcie 2 typu operacji tj. sieciowania jest konieczność nawiązania partnerstwa z ROPS w Poznaniu).

Zgodnie z załącznikiem nr 8.19 do Regulaminu konkursu możliwym jest zakwalifikowanie uczestnika, który podejmie zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w ramach efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem, iż zmianie ulegnie sytuacja uczestnika w stosunku do momentu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. przystąpienia do pierwszej formy wsparcia lub w uzasadnionych przypadkach – zrekrutowania uczestnika do projektu. Należy mieć na uwadze, iż szczegółowy opis spełnienia efektywności społecznej oraz zatrudnieniowej został opisany w powyższym załączniku do Regulaminu konkursu.

Przygotowanie indywidualnych ścieżek reintegracji oraz umów na wzór kontraktu socjalnego dla uczestników projektu powinno zostać powierzone osobie, która posiada ku temu niezbędne kompetencje. Osoba ta powinna posiadać umiejętność dokonania kompleksowej analizy potrzeb i oczekiwań uczestników, na podstawie której w sposób optymalny dobierze instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej niezbędne do zrealizowania wyznaczonych celów. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż projekty realizowane w ramach Poddziałania 7.1.2 kierowane są do osób, wobec których w pierwszej kolejności wymagane jest zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. W takiej sytuacji okazać się może, iż zakres wiedzy i umiejętności doradcy zawodowego nie będzie wystarczający do prawidłowego sporządzenia omawianych dokumentów.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (UWRPO14+) status podmiotu ekonomii społecznej (PES) mają m.in. organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), w szczególności wymienione są tam także stowarzyszenia i fundacje.

Cel szczegółowy w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe określony został następująco: Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zatem rezultaty, które Beneficjent powinien osiągnąć dzięki realizacji projektu, powinny przyczyniać się do zwiększenia szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym realizacja projektu, polegającego jedynie na aktywizacji społecznej osób, których celem nie jest powrót na rynek pracy nie będzie zgodna z zapisami i celami szczegółowymi WRPO 2014+ oraz nie będzie odpowiadała na diagnozę zawartą w WRPO 2014+, a więc nie spełni kryterium merytorycznego o charakterze horyzontalnym.

Podkreślenia wymaga również fakt, że Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w podrozdziale 5.1 Ogólne warunki obowiązujące w ramach PI 9I ust. 9 wskazują, iż do dofinansowania będą wybierane projekty oferujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji, a tym w szczególności skierowane na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla uczestników nieposiadających doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami.

Beneficjenci realizujący projekty w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja zobowiązani są do stosowania „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, które gwarantują, że wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej odbywa się na podstawie „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”. Z kolei zgodnie z zapisami tych wytycznych [Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020] „Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. W związku z powyższym Beneficjent jest zobligowany do ujęcia tego wydatku w budżecie projektu.

Obowiązek zachowania trwałości dotyczy tych projektów współfinansowanych ze środków EFS, w których wystąpiły wydatki poniesione w ramach cross-financingu. W pozostałych projektach (gdy Wnioskodawca nie zadeklaruje również trwałości rezultatów), w pkt. 6.1 wniosku o dofinansowanie należy, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku…, na pytanie „Czy zostanie zachowana trwałość projektu” odpowiedzieć „NIE” a w wierszu „Ewentualne zagrożenia w trwałości projektu” wpisać „Nie dotyczy”.

Jednocześnie informuję, iż Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o Dofinansowanie… w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 została skonstruowana w taki sposób, iż co do zasady każdemu z projektów, w przypadku prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie, przyznawana jest maksymalna liczba punktów za spełnienie danego ogólnego kryterium merytorycznego - punktowego. W związku z powyższym, jeżeli, w danym projekcie nie występuje obowiązek zachowania trwałości, a zatem wniosek o dofinansowanie zostanie wypełniony w ww. sposób (zgodnie z Instrukcją…), wówczas za kryterium Opis trwałości projektu przyznana zostanie maksymalna liczba punktów tzn. 4.

Do wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)”, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

W powyższej definicji nie określono formy zatrudnienia osób zaliczanych do ww. wskaźnika. Jednocześnie informuję, iż pełna definicja ww. wskaźnika zamieszczona została w Załączniku nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego (...).

Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej został szczegółowo przedstawiony w załączniku 8.19 do Regulaminu konkursu oraz w podrozdziale 5.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Powyższe dokumenty nie określają formy zatrudnienia uczestnika projektu, która musi być zachowana, aby został on wliczony do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu  nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/19 pkt. 7.1. Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie, każdy projekt powinien przewidywać preferencje dla osób lub rodzin otrzymujących wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. Przedmiotową informację należy ująć we wniosku o dofinansowanie w pkt. 3.5.3 opis grupy docelowej, w szczególności opisując sposób prowadzenia rekrutacji.

Jednocześnie, jeżeli Projektodawca nie zakłada do osiągnięcia wskaźnika specyficznego dla projektu Liczba osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ to nie zaznacza w pkt. 1.12 wniosku o dofinansowanie typu projektu odzwierciedlającego to wsparcie.

Zgodnie z Załącznikiem 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług do Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/19 stypendium stażowe wynosi do 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wartość zasiłku obowiązująca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). W związku z powyższym kwota stypendium stażowego może wynosić 1 033,70 zł. brutto i nie uwzględnia składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez płatnika tj. Wnioskodawcę. Zatem koszt tych składek jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie i nie zawiera się w kwocie stypendium, o którym mowa powyżej.

Ponadto objęcie stażami tylko części grupy docelowej jest możliwe tylko w przypadku, gdy wynika to z diagnozy przeprowadzonej w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) „personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.); personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.)”. Zgodnie  z  pkt. 6.15.2 ww. wytycznych

1) Koszt zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem jest kwalifikowalny pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

2) Koszt, o którym mowa w pkt 1, wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu.

3) Koszt, o którym mowa w pkt 1, jest dokumentowany notą księgową.

W związku z powyższym Beneficjent może samodzielnie wykonywać zadania projektowe, do których ma należyte wykształcenie.

Zgodnie z pkt. 3.4.1 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 Nie zezwala się na stosowanie w ramach kosztów bezpośrednich uproszczonych metod rozliczania wydatków tzn. kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych.

Zgodnie z pkt. 3.1.1 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. instytucje rynku pracy np. instytucje szkoleniowe, czyli publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

Przedmiotowa firma szkoleniowa może ubiegać się o dofinansowanie projektu o ile spełnia powyższą definicję i posiada wpis w KRS albo CEIDG, że prowadzi działalność w zakresie edukacji pozaszkolnej.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż w przypadku, gdy przedmiotowa firma szkoleniowa będzie chciała samodzielnie realizować szkolenia dla uczestników projektu będących osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, wówczas zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymagane będzie, aby posiadała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na jej siedzibę.

Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu zaleca się objęcie sieciowaniem jak największej liczby gmin/powiatów, z którymi podpisane zostaną porozumienia o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji.

Możliwe jest jednak realizowanie projektu, w którym działania z zakresu sieciowania prowadzone będą tylko w jednym subregionie (wraz z działaniami z zakresu integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej, tj. typu pierwszego) a na terenie pozostałych subregionów wdrażane będą wyłącznie działania z zakresu typu pierwszego. Wówczas dla zachowania przejrzystości należy zarówno w pkt. 3.4 jak i w pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie wymienić obszary na terenie których prowadzone będą działania z zakresu sieciowania.

Zgodnie z kryterium dostępu projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W związku z powyższym dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. Natomiast indywidualny plan działania to plan aktywizacji zawodowej. Dlatego też dla każdego uczestnika projektu, w tym również osób z niepełnosprawnościami, które przystąpią do projektu, musi zostać opracowana tylko indywidualna ścieżka reintegracji, która obejmuje zarówno plan aktywizacji zawodowej jak i społecznej.

Zgodnie z zapisami pkt 7.2.7 Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 wsparcie w ramach projektu może zostać skierowane do osób, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności pod warunkiem, że będą to osoby:

  1. wspierane w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. przebywające w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3. nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  4. Przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Należy jednak zaznaczyć, że cel szczegółowy w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe określony został następująco: Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zatem rezultaty, które Beneficjent powinien osiągnąć dzięki realizacji projektu, powinny przyczyniać się do zwiększenia szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu, polegającego jedynie na aktywizacji społecznej uczestników nie będzie zgodna z zapisami i celami szczegółowymi WRPO 2014+ oraz nie będzie odpowiadała na diagnozę zawartą w WRPO 2014+, a więc nie spełni kryterium merytorycznego o charakterze horyzontalnym.

W związku z powyższym w projekcie skoncentrowanym na wsparciu ww. osób IOK zaleca zastosowanie adekwatnych do ich wieku instrumentów aktywizacji zawodowej, np. określenie predyspozycji zawodowych poprzez wsparcie doradcy zawodowego, szkolenia zawodowe, itp. Zgodnie z załącznikiem 8.19 Sposób pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projekcie do Regulaminu konkursu, wyłączenie z obowiązku mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej stosuje się do:

  1. osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  2. osób do 18. roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  3. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.

Oznacza to, że osoby wyłączone z pomiaru efektywności nie są wliczane ani do licznika, ani do mianownika wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Jeżeli więc projekt zostanie skierowany wyłącznie do osób niepełnoletnich (patrz odpowiedź na pytanie nr 1), wówczas nie ma obowiązku określania minimalnych wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Jednocześnie w takim projekcie mierzona będzie tylko efektywność społeczna. Natomiast w sytuacji, gdy osoby niepełnoletnie będą stanowiły tylko część grupy docelowej wówczas wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczymy tylko dla uczestników pełnoletnich (zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

Warunki sfinansowania wydatków w ramach cross-financingu określone zostały w pkt. 6.8 i 8.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Natomiast warunki zakupu środków trwałych zawarte zostały w pkt. 6.12 ww. Wytycznych.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie WRPO 2014+) wartość wydatków poniesionych w ramach Poddziałania 7.1.2 na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej określonej w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.