Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe
Nabór: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 ( od 2022-02-11 do 2022-02-28 )

Wysokość stypendium stażowego (i szkoleniowego) określona została w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej w formach przewidzianych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020, jest realizowane na zasadach określonych w tych wytycznych, o ile szczegółowe zasady dotyczące realizacji danej formy wsparcia nie wynikają z przepisów krajowych.

W związku z powyższym obowiązuje stawka stypendium stażowego, zgodna z ww. ustawą i z zapisami załącznika 8.10 do Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 nie określa maksymalnej kwoty przeznaczonej na jednego Uczestnika Projektu. Jednakże Instytucja Pośrednicząca zaznacza, iż jednostkowe koszty wsparcia uczestnika oceniane będą indywidualnie pod kątem racjonalności, efektywności, zasadności i niezbędności do realizacji zaplanowanych zadań i osiągnięcia celu projektu.

Tak. Kryterium dostępu Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego naboru jako Wnioskodawca lub Partner zawarte w Regulaminie konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22, dotyczy wszystkich podmiotów, które występują jako Partner Wiodący lub Partner w projekcie (o czym mówi uzasadnienie kryterium: Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się do występowania danego podmiotu zarówno w charakterze Wnioskodawcy jak i partnera). Natomiast liczba mnoga (projekty) użyta w uzasadnieniu kryterium premiującego Projekt obejmuje działania typu 2 i realizowany jest w partnerstwie z ROPS w Poznaniu (wyłącznie w powiązaniu z typem 1) nie ma wpływu na obowiązek spełnienia przez Projektodawców (niezależnie od ich formy organizacyjnej i roli pełnionej w projekcie) ww. kryterium dostępu.

Powyższe kryterium dostępu nie wyklucza możliwości zawarcia umowy partnerskiej, w celu realizacji jednego projektu, przez więcej niż dwa podmioty.