Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe
Nabór: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 ( od 2018-12-31 do 2019-01-31 )

Podana w Regulaminie konkursu średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika w wysokości 9 840,75 zł wyliczana jest jako średnia arytmetyczna wartości ogółem budżetu projektu dzielonej na liczbę uczestników. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej związane z sieciowaniem ujęte są w budżecie jako jedno z zadań, a jego koszty liczone są łącznie do budżetu projektu, a co za tym idzie, do średniej kwoty przypadającej na jednego uczestnika projektu.

Podana w Regulaminie konkursu średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika w wysokości 9 840,75 zł jest kwotą, której nie należy przekraczać podczas konstruowania budżetu projektu. Określenie w Regulaminie średniej kwoty przypadającej na uczestnika pozwala na zachowanie odpowiedniej relacji nakład/rezultat, czyli osiągnięcie zaplanowanych w projekcie wartości wskaźników przy odpowiednim nakładzie finansowym. Racjonalność i efektywność zaplanowanych w projekcie działań i związanych z nimi nakładów finansowych oceniana jest podczas pracy Komisji Oceny Projektów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej jest mierzony w odniesieniu do osób, a zatem jednostką miary są osoby. Ponadto wartość docelową wskaźnika dotyczącego efektywności społecznej i zatrudnieniowej należy podawać zawsze w pełnej liczbie zaokrąglając otrzymany ułamek „w górę”.

Jednocześnie informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące sposobu i metodologii pomiaru w/w wskaźników znajdują się w załączniku nr 8.19 do Regulaminu konkursu oraz w Podrozdziale 5.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego (...).

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 jedno z obowiązkowych kryteriów merytorycznych I stopnia brzmi: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. W celu spełnienia powyższego kryterium wystarczy zawrzeć w składanym wniosku o dofinansowanie projektu deklarację utworzenia biura projektu na terenie województwa wielkopolskiego. Dokładny adres podany zostanie podczas rozliczania projektu.

Koszty związane z wynajmem sal na działania projektowe, w tym media i ogrzewanie stanowią wydatki kwalifikowalne i mają określoną stawkę w zał. 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług do Regulaminu Konkursu. Natomiast zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020 wydatki związane z adaptacją lub modernizacją pomieszczeń/budynku mogą być uznane za kwalifikowalne jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji projektu oraz zostanie opisane we wniosku o dofinansowanie. Przykładowy katalog kosztów do przedmiotowego wydatku przedstawia zał. nr 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe do Regulaminu Konkursu.

Zgodnie z Podrozdziałem 5.1 pkt. 7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z wyłączeniem projektów przeznaczonych dla osób:

 1. wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 4. przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 jedno z obowiązkowych kryteriów dostępu brzmi: Każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje umowę na wzór kontraktu socjalnego, którego obowiązkowym elementem są usługi aktywnej integracji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w sytuacji, gdy uczestnikiem projektu będzie osoba poniżej 18 roku życia zawarcie umowy na wzór kontraktu socjalnego możliwe jest za zgodą rodzica/opiekuna prawnego tej osoby. Umowa ta może zostać również podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

Określenie wartości docelowej wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej jest obligatoryjne z uwagi na fakt, że deklaracja osiągnięcia efektywności działań projektowych na określonym poziomie stanowi kryterium dostępu określone w Regulaminie konkursu.

Minimalne progi efektywności społecznej i zatrudnieniowej uzależnione są od struktury grupy docelowej i wynoszą:

 1. efektywność społeczna w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%
 2. efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%
 3. efektywność społeczna w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 34%
 4. efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 25%

Z powyższego wynika, że w każdym projekcie muszą zostać określone co najmniej dwa wskaźniki efektywności (chyba, że uczestnikami projektu będą osoby wyłączone z pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej).

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i metodologii pomiaru w/w wskaźników znajdują się w załączniku nr 8.19 do Regulaminu konkursu oraz w Podrozdziale 5.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 projekt może być skierowany bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osób w ich otoczeniu,
 • środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym o zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a nie status na rynku pracy, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania czy wiek.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 projekt nie może być skoncentrowany na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. Roku życia), z wyłączeniem projektów przeznaczonych dla osób:

 1. wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 4. przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej (tj. wyłączenie z licznika i mianownika we wskaźniku monitorującym spełnienie kryterium) stosuje się do:

 1. osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 2. osób do 18. roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 3. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.

Pozostałe grupy nie wskazane powyżej obligatoryjnie należy ujmować we wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej.

Ponadto w celu spełnienia obligatoryjnych kryteriów dostępu: „Projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W związku z powyższym dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji” , „Każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje umowę na wzór kontraktu socjalnego, którego obowiązkowym elementem są usługi aktywnej integracji.” oraz „W projektach realizowanych przez OPS i PCPR każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub indywidualny program, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub dokument równoważny w przypadku PCPR.” zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 , każdy z uczestników projektu obligatoryjnie winien być objęty Indywidualną Ścieżką Reintegracji oraz kontraktem socjalnym lub umową na wzór kontraktu socjalnego. Powyższe dokumenty winny być podpisane w szczególności przez rodzica/opiekuna prawnego, a także uczestnika projektu.

Należy mieć na uwadze, iż to na podmiocie realizującym projekt spoczywa odpowiedzialność udokumentowania oraz potwierdzenia kwalifikowalności uczestników w ramach realizowanego projektu tzn. w analizowanym przypadku zgromadzenie dokumentów potwierdzających przesłankę zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. wsparcie w ramach placówek wsparcia dziennego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 projekt może być skierowany bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osób w ich otoczeniu ;
 • środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020. W związku z powyższym możliwe jest objęcie wsparciem w 100% tylko osób starszych jeżeli spełniają one co najmniej jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jednocześnie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 Projektodawca jest zobowiązany do spełnienia kryterium dostępu: „Projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W związku z powyższym dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji”. Wobec tego nie jest wymagane podpisywane Indywidualnego Planu Działania jednakże dla każdego uczestnika projektu powinna zostać opracowana indywidualna ścieżka reintegracji (IŚR).

W ramach projektu należy realizować szkolenia zamknięte, które są szkoleniami przeznaczonymi dla ściśle określonej grupy docelowej, dla uczestników jednego projektu, umożliwiają one dostosowanie programu do oczekiwań konkretnych odbiorców oraz są poprzedzone analizą potrzeb uczestników – tematyka szkoleń/kursów będzie wynikała z indywidualnej ścieżki reintegracji. Z uwagi na powyższe niezasadne jest wskazywanie jako głównej formy wsparcia szkolenia TIK i szkolenia językowego.

Szkolenia podnoszące kompetencje informatyczne i szkolenia językowe są instrumentami aktywizacji edukacyjnej (kompetencje kluczowe) i mogą stanowić element wsparcia uczestników projektu a potrzeba realizacji tego typu szkoleń musi wynikać z IŚR.

Jak wspomniano powyżej wsparcie w ramach projektu ma mieć charakter kompleksowy i zindywidualizowany. Dlatego też konieczność określenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wystąpi wówczas, gdy uczestnicy projektu skorzystają z jakiejkolwiek formy aktywizacji zawodowej.

W celu wykazania w ramach projektu osób lub rodzin otrzymujących wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dla których zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z po PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w po PŻ, należy powyższą grupę osób ująć w pkt. 3.5.3. wniosku o dofinansowanie oraz we wskaźniku produktu Liczba osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‑2020 dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z po PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w po PŻ w pkt. 4.1. wniosku o dofinansowanie. Ponadto na etapie realizacji projektu powyższe osoby winny być wykazywane w kolejnych wnioskach o płatność w ww. wskaźniku.

Zatrudnienie wspomagane, jest to płatna praca wykonywana przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy, przy ciągłym wsparciu ze strony innych osób. Płatna praca oznacza taką samą płacę za taką samą pracę, jaką wykonują osoby sprawne zgodnie z definicją Światowego Stowarzyszenia Zatrudnienia Wspomaganego – World Association of Supported Employment (WASE). W ramach projektu zgodnie z załącznikiem 8.10. do Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18, finansowanie może być wynagrodzenie trenera pracy wspomaganej, psychologa, doradcy zawodowego do wysokości wykazanych stawek w powyższym załączniku oraz przy spełnieniu wskazanych w powyższym dokumencie wymagań. W ramach realizowanych projektów nie są finansowanie wynagrodzenia uczestników projektu, dla których przewidziano jako formę wsparcia zatrudnienie wspomagane.

Badania lekarskie oraz egzaminy zewnętrzne mogą być kwalifikowalne w ramach projektu pod warunkiem, że wskazana cena jednostkowa jest racjonalna oraz efektywna kosztowo. Powyższe wydatki należy wykazywać w pkt. 5.1.1. wniosku o dofinansowanie w ramach zadania, którego dany koszt dotyczy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy:

 1. zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS, lub
 2. przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy, lub
 3. podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie.

Ponadto kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania.

W związku z powyższym osoby, które podjęły zatrudnienie wspomagane i kontynuują udział w projekcie zalicza się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe projekty mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu;
 • środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Powyższy zapis oznacza, iż nie ma wymogu realizacji projektu dla dwóch z podanych grup, a grupa docelowa może obejmować w 100% osoby należące do jednej z powyższych kategorii. Istotne jest jedynie, aby każdy uczestnik należał co najmniej do jednej z wymaganych grup.

Jednocześnie należy pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca uzasadnia wybór konkretnej grupy docelowej i przedstawia diagnozę sytuacji problemowej, na którą odpowiedź będzie stanowiła realizacja projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 możliwym jest objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu.

Ponadto zgodnie z powyższym dokumentem dla opiekunów lub asystentów osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowemu sfinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdów związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach, związanych z realizacją projektu przez uczestników projektu, a także koszty wyżywienia podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji uczestników projektu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje również, iż dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu możliwym jest zaplanowanie ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, jednakże powyższe wsparcie zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 może zostać zrealizowane tylko w przypadku, gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem. Dla uczestników projektu należy również zaplanować co najmniej wsparcie w ramach aktywizacji społecznej. W związku z powyższym nie ma możliwości zaplanowania w ramach projektu jedynie działań związanych z aktywizacją zdrowotną uczestników projektu.

Należy mieć również na uwadze, iż wsparcie w ramach projektu winno wynikać z indywidualnych potrzeb uczestników projektu oraz sporządzonej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, która zgodnie z kryterium dostępu: „Projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji”, określa dla każdego z uczestników realizowane w ramach projektu kompleksowe wsparcie, bez ograniczenia możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.

Projektodawca winien również pamiętać, iż wsparcie realizowane w ramach projektu winno być kompleksowe tzn. odpowiadać na potrzeby uczestników projektu. Wsparcie w ramach projektu winno mieć charakter kompleksowy i zindywidualizowany. Dlatego też obligatoryjnie należy uwzględnić osoby z niepełnosprawnościami we wskaźniku efektywności społecznej „Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami - minimum 34%”, a w przypadku skorzystania przez uczestników projektu z jakiejkolwiek formy aktywizacji zawodowej, również we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej „Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – minimum 12%”.

Należy mieć również na uwadze, że celem Poddziałania 7.1.2 jest wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 (dalej: Regulaminem konkursu) oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 (dalej: Wytycznymi włączenia) o zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a nie status na rynku pracy, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania czy wiek.

Jeżeli przeprowadzona diagnoza potencjalnej grupy docelowej oraz zaplanowane do realizacji formy wsparcia uzasadniają zawężenie wieku grupy docelowej do osób powyżej 18 roku życia, to można zawrzeć takie zapisy we wniosku o dofinansowanie.

Dla spełnienia kryterium premiującego Projekt jest skierowany w co najmniej 10% do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) wystarczającym będzie wskazanie w pkt. 3.5.3 wniosku o dofinansowanie ogólnej liczby osób o stopniu lub rodzaju niepełnosprawności zgodnym z brzmieniem kryterium.

Weryfikacji podlegał będzie odsetek liczby osób spełniających kryterium w porównaniu do liczby wszystkich uczestników projektu.

Monitorowanie wskaźnika produktu Liczba osób, które uzyskały dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji wymagane jest dla spełnienia kryterium dostępu Szkolenia kończą się dokumentem potwierdzającym umiejętności/kompetencje/ kwalifikacje, które zgodnie z Regulaminem konkursu ma za zadanie zwiększenie efektywności i jakości szkoleń/kursów/warsztatów.

Przedmiotowy wskaźnik nie dotyczy wyłącznie osób, które uczestniczyły w szkoleniach/kursach zawodowych. Każdy kurs, szkolenie, warsztat, trening prowadzący do uzyskania przez uczestników projektu nie tylko kwalifikacji czy kompetencji ale również umiejętności zarówno zawodowych jak i społecznych musi zostać zakończony wydaniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Zaplanowany do realizacji trening kompetencji społecznych zapewne nie zakończy się egzaminem, w związku z tym założenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika produktu na poziomie niższym niż 100% osób uczestniczących w szkoleniach/kursach/warsztatach wymaga szczegółowego uzasadnienia.

W odniesieniu do drugiej części pytania należy zwrócić uwagę na główne różnice pomiędzy wskaźnikiem rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu a wskaźnikiem produktu Liczba osób, które uzyskały dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/ kwalifikacji. Wskaźnik produktu monitorowany jest od razu w momencie jego osiągnięcia, wskaźnik rezultatu dopiero w okresie do 4 tygodni od dnia zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Wskaźnik produktu spełniony będzie w przypadku, gdy uczestnik otrzyma dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji, natomiast wskaźnik rezultatu spełniony będzie wyłącznie w przypadku, gdy uczestnik uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje.

W związku z powyższym nie ma wymogu określenia wartości docelowych dla opisanych wskaźników na takim samym poziomie.

Zgodnie z treścią podrozdziału 5.3 pkt. 8 a) Wytycznych włączenia podjęcie zatrudnienia powinno być rozumiane zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie. za osoby pracujące uznaje się osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

W związku z powyższym umowa cywilno-prawna może stanowić dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia na potrzeby monitorowania wskaźników efektywności zatrudnieniowej.