Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Nabór: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21 ( od 2021-10-18 do 2021-10-29 )

Oba dokumenty – zarówno załącznik nr 8 do rozporządzenia, jak i „Model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” UKSW w Warszawie [dalej: model bielański] – są wobec siebie komplementarne. Zadaniem Wnioskodawcy jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży [dalej ŚCZP dim], które będzie zgodne z modelem bielańskim. Oznacza to, że należy zaplanować realizację wsparcia zarówno na I. oraz II. poziomie referencyjnym, utworzyć Centrum koordynacji, Rejestrację medyczną oraz działania profilaktyczne w środowisku (zostały one szczegółowo sklasyfikowane w dokumencie opisującym ŚCZP dim na warszawskich Bielanach). W kwestii organizacji usług świadczonych w Centrum, model bielański w pkt. 4. odnosi się bezpośrednio do załącznika nr 8 Rozporządzenia -> W ramach oddziaływań medycznych I i II poziom referencyjny, które stanowią część reformy psychiatrii dziecięcej (Dz.U.2019.164010 z późń. zm.), tworzą podstawową część ŚCZP dim. Jednocześnie mając na uwadze, że ŚCZP dim tworzone będą na różnych obszarach terytorialnej odpowiedzialności, które wymagają indywidualnych rozwiązań oraz zapewnienia elastyczności na początkowym etapie wdrażania modelu, wskazano w pkt. 7.1.9, iż w zakresie II poziomu referencyjnego, Beneficjent ma dążyć do zapewnienia standardu, który powinien odpowiadać, co do zasady, zał. 8. do ww. rozporządzenia. Należy przez to rozumieć, że Beneficjent nie jest zobowiązany do zapewnienia wszystkich wymagań II. poziomu referencyjnego w momencie rozpoczęcia funkcjonowania ŚCZP dim. Zakres zmian może dotyczyć np. liczby miejsc świadczenia usług na oddziale dziennym (na początku może być ona zmniejszona do 6), czy minimalnych wymagań wobec specjalistów – jeśli Wnioskodawca zdiagnozuje braki w dostępie do wyspecjalizowanego personelu, może założyć w projekcie podnoszenie kompetencji/kwalifikacji kadry Centrum, tak by do końca realizacji projektu dążyć do zapewnienia wymagań stawianych przez II. poziom referencyjny.

Więcej wiadomości na temat struktury organizacyjnej, minimalnych wymagań wobec kadry, zakresu pracy środowiskowej oraz organizacji wsparcia prewencyjnego znaleźć można w modelu bielańskim . Natomiast załącznik nr 8 do Rozporządzenia Warunki szczegółowe,(…) przyniesie szerszą wiedzę na temat zasad funkcjonowania ŚCZP dim.

Zgodnie z kryterium merytorycznym I stopnia nr 15 kwota dofinansowania projektu musi przekraczać równowartość 100 tys. EUR, a wniosek obligatoryjnie musi być rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków(wyjątek od tej reguły stanowią jedynie koszty pośrednie). Mając na uwadze powyższe oraz to, że świadczenia realizowane w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (NFZ) w ramach I poziomu referencyjnego są rozliczane z Narodowym Funduszem Zdrowia metodą uproszczoną, czyli ryczałtem, IZ nie widzi możliwości wnoszenia wkładu własnego z ww. świadczeń do projektu realizowanego w ramach konkursu: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21.

Jeśli Wnioskodawca zamierza wynająć wyłącznie powierzchnię do realizacji projektu, to nie ma konieczności przeprowadzenia procedury, co wynika z obowiązujących zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020 oraz Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakaz podwójnego finansowania oznacza brak możliwości równoległego korzystania przez Klienta ŚCZP dim z usług o tym samym charakterze, finansowanych z EFS oraz NFZ. Dla przykładu: dziecko nie może jednocześnie korzystać z psychoterapii, finansowanej z NFZ oraz z psychoterapii świadczonej w projekcie, nastolatek nie może mieć dwóch psychiatrów – przy czym jeden pomagałby na NFZ, a drugi z EFS. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których nie można byłoby uzyskać postępów w procesie zdrowienia dziecka lub nastolatka, przewiduje się możliwość np. kontynuacji leczenia farmakologicznego u lekarza psychiatry (NFZ), natomiast korzystania z pełnej oferty terapeutycznej oraz psychologicznej w ŚCZP dim (EFS) itp. Należy mieć jednak na uwadze, iż istotnym elementem funkcjonowania modelu bielańskiego jest koordynacja świadczeń na różnych jego poziomach oraz wsparcie „szyte na miarę” Klienta. Dlatego usługi świadczone na rzecz Klienta z funduszy NFZ powinny mieć charakter uzupełniający wobec oferty ŚCZP dim (EFS), tak by możliwe było planowanie świadomego oraz efektywnego procesu zdrowienia. 

IZ WRPO 2014+ przewiduje następujące modele współpracy międzysektorowej:

1) podmiot prowadzący Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w ramach I poziomu referencyjnego (NFZ) jest Liderem projektu:

a) Lider/Partner może prowadzić ośrodek w ramach I poziomu referencyjności poza projektem, wtedy obligatoryjnie należy utworzyć ze środków EFS: Centrum koordynacji, Rejestrację medyczną, II poziom referencyjności, profilaktykę. Ponadto w pkt. 3.6 WOD Projekt przewiduje utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego skierowanego do dzieci i młodzieży Wnioskodawca musi wskazać, że I poziom referencyjności finansowany jest z NFZ, nie stanowi wkładu własnego do projektu, jednak od momentu rozpoczęcia realizacji wsparcia staje się nierozerwalną częścią modelu bielańskiego i jest zarządzany przez Centrum koordynacji. Aby można było zastosować ww. rozwiązanie, Ośrodek z I poziomu referencyjności z NFZ musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na jego prowadzenie co najmniej do końca okresu realizacji projektu oraz umowa ta musi stwierdzać, że świadczenia z I poziomu referencyjności są kierowane do całego obszaru terytorialnej odpowiedzialności ŚCZP dim z EFS.

b) Lider/Partner może prowadzić Ośrodek w ramach I poziomu referencyjności poza projektem, natomiast w ramach projektu może utworzyć pełen model ŚCZP dim (EFS) – I poziom referencyjności, Centrum koordynacji, Rejestrację medyczną, II poziom referencyjności, profilaktykę. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, Wnioskodawca powinien opisać w pkt. 3.6 WOD Projekt przewiduje utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego skierowanego do dzieci i młodzieży, że ŚCZP dim, jest prowadzone zgodnie z modelem bielańskim, stanowi wyodrębnioną strukturalnie komórkę organizacyjną wobec Poradni Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży z I poziomu referencyjności (NFZ) oraz że Beneficjent dołoży wszelkich starań, by nie zaistniało podwójne finansowanie między dotychczas funkcjonującymi jednostkami podległymi podmiotowi leczniczemu, a nowoutworzonym ŚCZP dim.

IZ WRPO 2014+ podkreśla, że udział podmiotu leczniczego, prowadzącego I poziom referencyjności ze środków NFZ, w roli Lidera projektu, nie jest obligatoryjny i nie jest traktowany przez IZ jako preferencyjny.

2) na terenie realizacji projektu funkcjonuje Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w ramach I poziomu referencyjności (NFZ), lecz nie jest podmiotem biorącym udział w realizacji projektu.

a) Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić w ramach projektu cały model bielański ŚCZP dim – I poziom referencyjności, Centrum koordynacji, Rejestrację medyczną, II poziom referencyjności oraz profilaktykę.

IZ WRPO 2014+ przypomina, iż wszystkie świadczenia udzielane w ramach ŚCZP dim muszą odbywać się na całym, wybranym przez Wnioskodawcę, obszarze terytorialnej odpowiedzialności.

a. Utworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży [ŚCZP dim] wpisuje się w kluczowe działania samorządu województwa wielkopolskiego w obszarze opracowania i wspierania wdrażania planu rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego, zapewniających kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Założenia i cele zaplanowanych do realizacji zadań zostały sformułowane i przyjęte Uchwałą Nr 2932/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2020 roku. Należy mieć zatem na uwadze, że powstanie ŚCZP dim, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wpisane jest w wieloletni plan rozwoju usług zdrowotnych i społecznych województwa wielkopolskiego. Beneficjent powinien dążyć do wdrożenia całego modelu bielańskiego, a po zakończeniu realizacji projektu podjąć starania celem utrzymania w okresie trwałości co do zasady wszystkich zaplanowanych w ramach ŚCZP dim usług.

Jednym z rozwiązań na utrzymanie trwałości może być finansowanie świadczeń w ramach umów zawieranych z NFZ dla I oraz II poziomu referencyjnego (jeśli takowe będą dostępne) oraz pozyskiwanie umów na udzielanie świadczeń z NFZ w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla dzieci, Świadczeń Psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, Zespołu leczenia środowiskowego ect.

Ponadto obecnie trwają prace nad założeniami do nowej perspektywy finansowej 2020‑2027, w ramach której planowane jest dalsze wsparcie obszaru zdrowia, w tym tworzenie i funkcjonowanie ŚCZP. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami centra, które będą zgodne z modelem bielańskim, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie i liczyć na punkty premiujące w trakcie ogłaszanych naborów.

b. Co do zasady Beneficjent powinien podjąć wszelkie możliwe próby utrzymania w okresie trwałości wszystkich usług, które realizuje ŚCZP dim.

c. ŚCZP dim powinno funkcjonować w pełnym zakresie – uwzględniając ewentualne modyfikacje wynikające ze zmian legislacyjnych np.: dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Należy zatem podjąć aktywne próby finansowania ŚCZP dim ze środków krajowych/unijnych przeznaczonych na kontynuację funkcjonowania ŚCZP na danym obszarze terytorialnej odpowiedzialności.

Tak to omyłka, oświadczenie dotyczy kryterium premiującego nr 5. W przypadku, gdy Wnioskodawca nawiązał współpracę z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny i ww. ośrodek działa na całym obszarze lub na części obszaru terytorialnej odpowiedzialności ŚCZP dim – należy oznaczyć „tak”. Jeśli Wnioskodawca nie nawiązał współpracy z żadnym ośrodkiem lub ośrodek działa poza obszarem terytorialnej odpowiedzialności ŚCZP dim – należy zaznaczyć „nie dotyczy”.

Spełnienie kryterium premiującego nr 5 będzie weryfikowane przez Komisję Oceny Projektów w sposób bezpośredni na etapie oceny merytorycznej punktowej. Weryfikacja ta nie będzie opierała się wyłącznie na złożeniu oświadczenia nr 22. IZ WRPO 2014+ rekomenduje by opis planowanej współpracy znalazł się w pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie – warto wskazać nazwę podmiotu, z którym Wnioskodawca zamierza współdziałać oraz zakres działań przyczyniających się do organizowania i rozwoju profesjonalnej pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

IZ WRPO 2014+ informuje, iż wnioski o dofinansowanie projektu, składane w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21, powinny być przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w brzmieniu aktualnym na dzień ogłoszenia naboru. Ww. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień jest obecnie na etapie opiniowania i konsultacji publicznych, a więc nie zostało przyjęte i opublikowane jako akt prawny, do którego można byłoby się odnieść.

IZ WRPO 2014+ podkreśla, iż niezależnie od zakresu korekt zaproponowanych w zmianach ww. rozporządzenia, oba dokumenty, tj. ww. rozporządzenie wraz z zał. 8 dot. funkcjonowania I oraz II poziomu referencyjnego oraz Model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, opracowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mają być, co do zasady, wobec siebie komplementarne. Rozdział 4. Organizacja usług w ŚCZP dim w modelu bielańskim wskazuje jednoznacznie: W ramach oddziaływań medycznych I i II poziom referencyjny, które stanowią część reformy psychiatrii dziecięcej tworzą podstawową część ŚCZP dim.

IZ WRPO 2014+ informuje również, iż wnioski o dofinansowanie, które zostaną skierowane do etapu negocjacji, będą dostosowane do ewentualnych zmian wprowadzonych do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.