Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.07.02.03‑IZ.00‑30‑001/19 ( od 2019-07-29 do 2019-09-06 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.03‑IZ‑00‑30‑001/19, w ramach budżetu planowanego wniosku (kontynuującego dotychczas finansowane działania), możliwe jest uwzględnienie kosztów służących utrzymaniu trwałości wcześniej zrealizowanego projektu. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ oraz Instytucja Pośrednicząca podkreślają przy tym, że podstawowym celem projektu powinno być finansowanie nowych miejsc, nie zaś wyłącznie utrzymanie trwałości miejsc już istniejących - stosunek wydatków dotyczących nowych zadań oraz tych związanych z kontynuacją dotychczasowych działań (zachowanie trwałości) podlegać będzie ocenie w zakresie nakład/rezultat.

Trwałość utworzonych w projekcie miejsc świadczenia usług, możliwa jest poprzez realizację nowego projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, niemniej jednak, Wnioskodawca zobowiązany jest w pkt. 6.1 wniosku wskazać z jakich innych środków planuje zapewnić trwałości tworzonych w projekcie miejsc, po zakończeniu finansowania ze środków EFS, tak by uniezależnić się od finansowania ze środków europejskich.

Wnioskodawca planując zachowanie trwałości poprzez realizację kolejnego projektu, zobowiązany jest do jednoznacznego opisania planowanych w tym zakresie działań, przy czym wskaźniki rezultatu dotyczące utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych, planowane do osiągnięcia w projekcie powinny dotyczyć jedynie nowoutworzonych miejsc – nie należy wykazywać miejsc utworzonych w poprzednim projekcie, pomimo iż dotyczą ich wydatki zawarte w budżecie wniosku (wykazywany będzie jedynie wzrost miejsc w stosunku do wcześniejszych działań Wnioskodawcy).

 

Przykładowo:

Wnioskodawca w kończącym się projekcie stworzył 10 miejsc usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w kolejnym planuje utrzymanie trwałości wcześniej utworzonych 10 miejsc oraz stworzenie 5 kolejnych – we wskaźniku wykaże utworzenie 5 miejsc usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Departament Polityki Regionalnej informuje, iż pomimo faktu niewystępowania w konkursie RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19, ogłoszonym dla poddziałania 7.2.3 w roku 2019, kryterium trwałości projektu nie zwalania to projektodawców z jego zachowania. Zgodnie z pkt. 1.1.3 Regulaminu przedmiotowego konkursu Beneficjent realizujący projekt musi dążyć do osiągnięcia celu Programu i celu Strategii ZIT MOF Poznania, który wyrażony jest wartością zaplanowanych do realizacji wskaźników. Wnioskodawca winien tak planować działania, aby proporcjonalnie do wartości projektu osiągnąć wskaźniki zaplanowane w ramach konkursu (relacja nakład/rezultat).

Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z definicją wskaźnika rezultatu bezpośredniego (załącznik nr 8.1 do Regulaminu) - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – Miejsce świadczenia usługi społecznej to:

1. miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym.

2. osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie EFS (np. szkolenie) lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu EFS (np. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym należy przyjąć, iż trwałość miejsc świadczenia usług społecznych odnosi się również do osób świadczących takowe usługi, a co za tym idzie gotowości do realizacji przez nich usług we wskazanym okresie trwałości. Zatem kwestia zachowania trwałości projektu realizowanego w latach 2017-2020 zostanie spełniona, zgodnie z uprzednio udzieloną odpowiedzią.