Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Nabór: RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-07-11 do 2019-08-08 )

Wydatkiem kwalifikowalnym mogą być koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń/warsztatów dla rodziców/opiekunów dzieci pod warunkiem, że działania te będą stanowić element projektu wskazanego w typie wsparcia nr 1. Przedmiotowe szkolenia/warsztaty mają na celu doskonalenie współpracy nauczyciela z rodzicami oraz wspólne rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka i mogą dotyczyć np. radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zgodnie z pkt. 7.2.11 Regulaminu konkursu dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych stanowi nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. W związku z powyższym koszty organizacji i przeprowadzenia ww. zajęć (dla wszystkich dzieci danego OWP) będą stanowić koszt kwalifikowalny. Przy formułowaniu wskaźników dotyczących zajęć dodatkowych należy skorzystać z wskaźników wyszczególnionych w pkt. 1.1.3 Regulaminu konkursu oraz załączniku nr 8.1. Dodatkowo można również skorzystać z przykładowych wskaźników pomocnych przy rozliczaniu projektu kwotami ryczałtowymi wskazanych w punkcie 7.2.21.

Zapis z pkt. 7.2.18 zakazuje pobierania dodatkowych opłat od rodziców dzieci. Jeśli jakiś wydatek nie został zaplanowany a konieczność jego poniesienia pojawi się na etapie realizacji projektu, Beneficjent (o ile nie jest to projekt rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych)może zgłosić do IZ WRPO 2014+ prośbę o akceptację zmian we wniosku o dofinansowanie.

Nabór: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-06-30 do 2015-07-13 )

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości realizacji projektu dotyczącego wyłącznie rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Zgodnie z pkt. 1.1 Regulaminu konkursu numer RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 podstawowym typem projektu jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, natomiast realizacja wsparcia w postaci rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci jest działaniem uzupełniającym i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż projekt nie musi być realizowany w partnerstwie z jst. Jednocześnie projekty, które przewidują realizacje projektu w partnerstwie z gminą/gminami, której/których dotyczy projekt otrzymają dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej (zgodnie z kryterium premiującym nr 6 zawartym w pkt. 4.7.1 Regulaminu konkursu).

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż działania dotyczące rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci (typ projektu nr 2) oraz wsparcie podwyższania kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego (typ projektu nr 3) będą realizowane w analogicznym okresie co działalność bieżąca ośrodka wychowania przedszkolnego.

Wobec powyższego jeżeli projektodawca postanowi, iż okres realizacji projektu będzie dłuższy niż okres finansowania działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego, to w tym czasie może prowadzić jedynie działania techniczne związane z realizacją projektu. Przede wszystkim w tym okresie beneficjent może przewidzieć działania związane z dostosowaniem oraz modernizacją pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji przedszkolnej, prowadzeniem rekrutacji do projektu, przewidziane mogą być również inne działania organizacyjne niezbędne dla utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Ponadto istnieje możliwość zaplanowania odpowiedniego okresu czasu po zakończeniu realizacji finansowania działalności bieżącej, w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

Należy podkreślić, iż spełnianie przedmiotowego kryterium dostępu będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej, natomiast zasadność oraz efektywność przyjętego okresu realizacji projektu, będą weryfikowane w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Wobec powyższego jeżeli projektodawca przewidzi zbyt długi okres realizacji projektu (nieefektywny w kontekście realizowanych zadań), Komisja Oceny Projektów może zaproponować jego skrócenie. 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż weryfikacja spełnienia przez wniosek o dofinansowanie tego kryterium będzie każdorazowo dokonywana podczas oceny merytorycznej KOP i dotyczyć będzie oceny jego spełniania w kontekście założeń konkretnego projektu. Zgodnie z kryterium, Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowej analizy faktycznego i prognozowanego zapotrzebowania na usługi wychowania przedszkolnego na terenie realizacji projektu w perspektywie 3-letniej. Jeżeli zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w gminie może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc przedszkolnych, interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest uzasadniona.

Ponadto w wyniku realizacji projektu obowiązkowo musi zostać zwiększona liczba miejsc wychowania przedszkolnego podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. W ramach konkursu RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15, Wnioskodawca jest zobowiązany zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na IV kwartał 2015 co oznacza, iż wzrost liczby miejsc przedszkolnych odnosi się do roku 2014.

Równocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zaznacza, iż wniosek o dofinansowanie powinien zostać wypełniony zgodnie z dokumentami programowymi, w tym Regulaminem konkursu RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 oraz Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w ramach Poddziałania 8.1.1 możliwe jest ponoszenie wydatków na adaptacje budynku na przedszkole. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020 wydatki na adaptacje budynków i pomieszczeń objęte są cross-financingiem. Jednocześnie ich wysokość nie może przekraczać 10% wartości projektu.

Dodatkowo Projektodawca może realizować projekt komplementarny z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego tj. projekt inwestycyjny, który jest realizowane bądź jest planowany do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + zaznacza jednak, iż projekt inwestycyjny powinien być skonkretyzowany, a jego realizacja prawdopodobna (np. Wnioskodawca posiada już dokumentację techniczną ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013). 

Liczba miejsc w przedszkolu nie jest  równoznaczna z liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola.  Liczba dzieci zapisanych do przedszkola może być mniejsza od liczby dostępnych miejsc w danym przedszkolu, np. w przedszkolu jest 20 miejsc a zrekrutowano tylko 15 dzieci.

Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o dofinasowanie w wersji elektronicznej przed zamknięciem konkursu, tj. 13 lipca 2015 roku o godz. 15.30. Wersja papierowa wniosku może być złożona po tym terminie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia wersji elektronicznej.

Nie ma określonej minimalnej liczby nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba utworzonych miejsc musi wynikać z analizy zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego na obszarze objętym wsparciem (gmina/miasto).

Analiza zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego musi dotyczyć całego obszaru przewidzianego do wsparcia (gminy/miasta), niezależnie od statusu podmiotu wnioskującego o dofinansowanie.

Diagnoza przedstawiona we wniosku o dofinansowanie powinna potwierdzić brak miejsc oraz zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego w perspektywie 3 letniej dla dzieci stanowiących grupę docelową, tj. 3 i 4 letnich.

Analiza zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego musi potwierdzać zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego w perspektywie 3 letniej na obszarze przewidzianym do wsparcia (gminy/miasta). Wobec  tego diagnoza oparta na liście rezerwowej dzieci uczestniczących w rekrutacji do danego przedszkola jest niewystarczająca.

Przygotowując diagnozę należy przyjąć najbardziej aktualne dane z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego podlegających pod konkretny organ prowadzący przedszkole odnosi się do najbardziej aktualnych danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Zaznaczyć należy, iż gdy w przedszkolu jest np. 50 miejsc, a dzieci do przedszkola uczęszcza 40 to niezajęte miejsca (10 miejsc) nie mogą zostać dofinansowane w ramach Poddziałania 8.1.1, gdyż nie występuje tutaj wzrost liczby miejsc przedszkolnych.

W ramach Poddziałania 8.1.1 grupę docelową stanowią dzieci w wieku 3-4 lata. Nie ma możliwości objęciem wsparciem dzieci 5 letnich.

W zajęciach dodatkowych mogą uczestniczyć również inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Jednakże dzieci te muszą wpisywać się w grupę docelową, tzn. być w wieku 3-4 lata.

W ramach Poddziałania 8.1.1 grupę docelową stanowią dzieci w wieku 3-4 lata. Nie ma możliwości objęcia wsparciem dzieci starszych, nawet w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Podstawowym typem projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe są działaniem uzupełniającym i nie mogą być realizowane bez utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nawet w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dziecko z niepełnosprawnością to dziecko posiadające orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

Wiek dziecka należy weryfikować w momencie rozpoczęcia jego udziału w projekcie. Pod uwagę należy wziąć rok urodzenia dziecka.

Źródłem wkładu własnego w ramach projektu mogą być  środki pochodzące z opłat pobranych od rodziców dzieci. Należy zaznaczyć jednak, iż w ramach projektu niedozwolone jest podwójne finansowanie, tj. finansowanie tych samych wydatków w ramach działalności ośrodka wychowania przedszkolnego z różnych źródeł (dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+, opłaty rodziców, inne).

Źródłem wkładu własnego w ramach projektu mogą być  zarówno środki prywatne jak i publiczne np. pozyskane z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaznaczyć należy jednak, iż z uwagi na zapisy pkt. 13 Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, w ramach wkładu własnego nie jest możliwe wniesienie do projektu dotacji otrzymanej na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawca nie może również angażować jako wkład własny środków pozyskanych z innych programów, w których jasno określono, że nie mogą one stanowić wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu niedozwolone jest także podwójne finansowanie, tj. finansowanie tych samych wydatków w ramach działalności ośrodka wychowania przedszkolnego z różnych źródeł (dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+, opłaty rodziców, inne).

Brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (PKD 85.10. Z.) nie uniemożliwia otrzymania przez podmiot prywatny prowadzący przedszkole dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1.

Należy pamiętać jednak, iż  zgodnie z art. 89a ustawy o systemie oświaty zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne chcące prowadzić wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach muszą uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Natomiast w przypadku tworzenia publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, osoba fizyczna, osoba prawna, inna niż jednostka samorządu terytorialnego musi uzyskać zezwolenie gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tych form (np. 58 ustawy o systemie oświaty).

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich określonych przepisami prawa zezwoleń na otwarcie przedszkola. Jednakże przedmiotowe zezwolenia są konieczne do rozpoczęcia bieżącej działalności ośrodka wychowania przedszkolnego. 

W ramach Poddziałania 8.1.1 nie ma obowiązku realizacji projektu w partnerstwie. Należy podkreślić jednak, iż projekty realizowane w partnerstwie z gminą/gminami, której/których dotyczy projekt otrzymają dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

Realizacja projektu w partnerstwie wymaga jego wyboru przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. We wniosku należy wskazać dane partnera. Na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie ocenie podlega m. in. zasadność wyboru partnera oraz jego wkład w prawidłową realizację projektu.

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Wybór partnera musi nastąpić zatem poprzez otwarty nabór, z uwzględnieniem m. in. zgodności działania potencjalnego partnera

z celami partnerstwa czy oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, co zostało określone w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, tj. maksymalnie 12 miesięcy. Możliwe jest zatem zrealizowanie 3-semestralnych studiów podyplomowych pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych przed zakończeniem realizacji projektu.  Jednak w przedstawionej sytuacji tylko część kosztów realizacji przedmiotowych studiów (pokrywająca się z okresem bieżącej działalności ośrodka wychowania przedszkolnego) zostanie dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zwraca uwagę, że celowość realizacji studiów podyplomowych musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy i każdorazowo podlega ocenie na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. 

Zasadność ponoszenia wydatków na dowóz dzieci do przedszkola każdorazowo będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. Uzasadnieniem przedmiotowego wydatku może być np. odległość miejsca zamieszkania dzieci  od ośrodka wychowania przedszkolnego bądź konieczność dowozu dziecka z niepełnosprawnością. 

Stawka w taryfikatorze odnosi się do zajęć trwających 60 minut. W przypadku zajęć trwających krócej we wniosku o dofinansowanie należy podać odpowiednio niższą kwotę.

Miasto Poznań nie jest wykluczone z możliwości otrzymania wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1. Jednym z głównych warunków uzyskania dofinansowania jest wykazanie w diagnozie zawartej we wniosku o dofinansowanie, że na danym obszarze brakuje miejsc wychowania przedszkolnego oraz zapotrzebowanie na nowe miejsca utrzyma się w perspektywie 3 letniej. 

Wynagrodzenie pomocy nauczyciela stanowi koszt bieżącego funkcjonowania przedszkola. Jeśli w ramach projektu niezbędne jest zatrudnienie pomocy nauczyciela, to taki wydatek  będzie kwalifikowalny. Należy zaznaczyć jednak, iż podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie każdy wydatek jest oceniany pod kątem zasadności, racjonalności i

efektywności.

Wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji  w zakresie wykonywanej pracy

zostało przewidziane dla  nauczycieli wychowania przedszkolnego, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w ośrodkach wychowania przedszkolnego. Pracownik wykonujący obowiązki pomocy nauczyciela nie należy do grupy tych osób.

Planując realizację projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 komplementarnego z EFRR należy wpisać odroczoną datę rozpoczęcia realizacji projektu. Harmonogram realizacji zadań ujęty we wniosku o dofinansowanie powinien uwzględniać konieczność wcześniejszej realizacji zadań w ramach projektu współfinansowanego z EFRR.

Planując do realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 komplementarnego z EFRR wnioskodawca nie musi wziąć udziału w bieżącym konkursie. Istnieje możliwość wzięcia udziału w konkursie przeznaczonym wyłącznie dla projektów komplementarnych, który zostanie ogłoszony równorzędnie do konkursu w ramach EFRR.

Należy zaznaczyć, iż składając wniosek o dofinasowanie projektu komplementarnego z EFRR wnioskodawca musi wykazać prawdopodobieństwo realizacji takiego projektu (np. wnioskodawca posiada już dokumentację techniczną ze środków

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

Istotna jest również konieczności przedstawienia we wniosku o dofinansowanie analizy potwierdzającej zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego w odroczonym okresie (okresie bieżącego funkcjonowania przedszkola w ramach projektu) oraz perspektywie 3 letniej. 

Planując do realizacji projekt komplementarny wnioskodawca może wziąć udział zarówno w bieżącym konkursie jaki i w konkursie przeznaczonym wyłącznie dla projektów komplementarnych, który zostanie ogłoszony równorzędnie do konkursu w ramach EFRR. Istnieje również możliwość złożenia przez wnioskodawcę w bieżącym konkursie wniosku o dofinansowanie projektu nie powiązanego z EFRR , a w przyszłym konkursie wniosku o dofinansowanie projektu komplementarnego z EFRR. 

W obecnej perspektywie finansowania koszty pośrednie w projektach współfinansowanych z EFS rozliczane są wyłącznie za pomocą stawek ryczałtowych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 . Beneficjent może ponosić wydatki w ramach kosztów pośrednich przed rozpoczęciem  realizacji bezpośrednich zadań projektu, gdyż po podpisaniu umowy o dofinansowanie otrzymuje zaliczkę na realizację projektu. Jednak, wydatki te muszą być uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. Podkreślić należy, iż zadania i wydatki muszą być tak zaplanowane w trakcie realizacji projektu, aby we wniosku o płatność beneficjent rozliczył minimum 70% otrzymanej zaliczki, co umożliwi wnioskowanie o kolejną transzę dofinansowania.

W każdym przedszkolu objętym wsparciem muszą powstać nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Nie ma możliwości utworzenia miejsc wychowania przedszkolnego w jednym przedszkolu, a w drugim realizacji wyłącznie zajęć dodatkowych.

Wsparciem w ramach projektu można objąć zarówno rodziców dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej w ramach nowych miejsc wychowania przedszkolnego jak i dzieci korzystających wyłącznie z zajęć dodatkowych.

Gmina nie znajdująca się w wykazie gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego może otrzymać dofinansowanie. Zaznaczyć należy jednak, iż gmina znajdująca się w przedmiotowym wykazie dostanie dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu odpowiada okresowi realizacji projektu. Aby wydatek został uznany za kwalifikowalny musi zostać poniesiony w związku z realizacją projektu. Nie wystarczy więc aby faktyczna zapłata za wydatek nastąpiła w okresie trwania projektu. Istotne jest również czy zobowiązanie dotyczy zadań zrealizowanych w okresie realizacji projektu. Może wystąpić sytuacja, w której beneficjent poniesie wydatek 30.06.2015 r., ale nie będzie on uznany za kwalifikowalny, gdyż będzie dotyczył zadań zrealizowanych przed rozpoczęciem projektu.   Należy zaznaczyć również, iż koszty związane z realizacją projektu przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko.

W przypadku zatrudnienia w przedszkolu personelu, który realizuje zadania zarówno dla dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach nowo utworzonych miejsc  jak i pozostałych dzieci wynagrodzenie w ramach projektu należy obliczyć proporcjonalnie, tzn. uwzględniając stosunek liczby dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach nowo utworzonych miejsc  do liczby wszystkich dzieci w przedszkolu.

W przypadku zatrudnienia w przedszkolu nauczyciela, który w ramach jednej grupy realizuje zajęcia zarówno dla dzieci w ramach projektu jak i pozostałych dzieci wynagrodzenie w ramach projektu należy obliczyć proporcjonalnie, tzn. uwzględniając stosunek liczby dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach projektu do liczby wszystkich dzieci w grupie.

Limit wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wartości projektu, nawet w przypadku projektów wprowadzających mechanizm racjonalnych usprawnień w przedszkolu. Podkreślić należy jednak, iż w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 limit wydatków ponoszonych na środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 350 zł netto wynosi 20% wartości projektu (w limicie tym zawierają się wydatki w ramach cross-financingu). Dodatkowo, w przypadku gdy planowane wydatki inwestycyjne przekraczają 10% wartości projektu (limit wydatków w ramach cross-financingu), projektodawca może rozważyć realizacji projektu komplementarnego z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego.

Do zadań beneficjenta należy ustalenie terminu rozpoczęcia rekrutacji. Zaznaczyć należy, iż rekrutacja powinna być powszechna i dotyczyć grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie. Podkreślić należy również, iż projektodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje sposób przeprowadzenia rekrutacji, w tym procedurę rekrutacyjną, co każdorazowo podlega ocenie na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej powinny być realizowane zgodnie z Podrozdziałem 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Oznacza to, że wsparcie udzielane w powyższym zakresie obejmuje m. in. kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym realizację rożnych form rozwijających uzdolnienia np. zajęć z baletu. Zaznaczyć należy jednak, iż konieczność realizacji określonych zajęć musi wynikać z diagnozy przedstawionej we wniosku o dofinansowanie.

Działalność edukacyjna przedszkoli stanowi realizację konstytucyjnego obowiązku i jest w tym zakresie finansowania przez Państwo również w odniesieniu do podmiotów niepublicznych świadczących ww. usługi. Co do zasady zatem wsparcie działalności przedszkola nie będzie stanowiło pomocy publicznej.  Podkreślić należy jednak, iż ustalenie czy w danym wypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów.

Oddział dla dzieci przyjętych do ośrodka wychowania przedszkolnego w ramach nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego może mieścić się w innym budynku niż istniejący już oddział.

Wsparciem w ramach projektu można objąć zarówno nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu, jak i obecnie pracujących w przedszkolu, jednak w każdym przypadku potrzeba realizacji kursu czy szkolenia musi znaleźć uzasadnienie w zapisach wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo forma zatrudnienia nauczyciela musi być zgodna z przepisami prawa krajowego.

W polu 1.10 LSI 2014+ w zależności od działań zaplanowanych w projekcie należy wybrać temat uzupełniający EFS, który w najwyższym stopniu wskazuje, w jaki sposób projekt pośrednio przyczynia się do wdrażania innych celów tematycznych. Należy podkreślić, iż uzupełnienie pola jest nieobowiązkowe.

W ramach Poddziałania 8.1.1 określono kryterium premiujące dotyczące obszaru wsparcia.  Przedmiotowe kryterium służy premiowaniu projektów realizowanych na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego. Aby uzyskać dodatkowe punkty projekt musi być realizowany wyłącznie na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego. 

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola stanowi koszt zarządu, który mieści się w otwartym katalogu kosztów pośrednich. Koszty pośrednie obejmują wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty działalność oświatowa nie stanowi działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako PKD projektu należy podać kod 85.10.Z, pomimo braku przedmiotowego kodu w dokumentach rejestracyjnych. Jednocześnie, w pkt. 3.2 należy wskazać działalność zgodnie z PKD projektu.  

Należy pamiętać również, iż  zgodnie z art. 89a ustawy o systemie oświaty zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne chcące prowadzić wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach muszą uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Natomiast w przypadku tworzenia publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, osoba fizyczna, osoba prawna, inna niż jednostka samorządu terytorialnego musi uzyskać zezwolenie gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tych form.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpoczęcie studiów podyplomowych/szkoleń/kursów przed rozpoczęciem działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego. Jednakże konieczność wcześniejszej realizacji wsparcia nauczycieli musi wynikać z diagnozy przedstawionej we wniosku o dofinansowanie. Podkreślić należy, iż finansowanie wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawsze trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, tj. maksymalnie 12 miesięcy.

W ramach projektu możliwe jest zaplanowanie kosztów transportu, jednakże zasadność ponoszenia wydatków na dowóz dzieci do przedszkola każdorazowo będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Uzasadnieniem przedmiotowego wydatku może być np. odległość miejsca zamieszkania dzieci od ośrodka wychowania przedszkolnego bądź konieczność dowozu dziecka z niepełnosprawnością.

W ramach limitu wydatków na zakup środków trwałych, który wynosi 20% wydatków projektu zawierają się wydatki objęte cross-financingiem, których limit wynosi 10% wydatków projektu. Dlatego też podczas weryfikacji wysokości wydatków na zakup środków trwałych pod uwagę będą brane zarówno wydatki oznaczone jako środek trwały jak i wydatki w ramach cross-financingu. Jednocześnie spełnienie kryterium dostępu numer 4 „Kryterium środków trwałych” oceniane będzie na podstawie tabel finansowych zawartych we wniosku o dofinansowanie w pkt. 5.1.1 „Planowane wydatki w ramach projektu w PLN” oraz pkt. 5.1.4 „Budżet projektu”. Wydatki stanowiące zarówno środek trwały jak i wydatek objęty cross-financingiem nie będą liczone podwójnie.  

Kwoty zawarte w załączniku nr 8.10 do Regulaminu są kwotami brutto. 

Taryfikator został opracowany na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2014, poz. 191) oraz Ustawy Budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 153). Dodatkowo kwalifikowalne są m. in. składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W podrozdziale 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zostały szczegółowo opisane koszty związane z angażowaniem personelu.

Jednocześnie dopuszczalne jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie kwoty wynagrodzenia wyższej niż wynikająca z taryfikatora, uwzględniającej np. dodatki wynikające z przepisów prawa krajowego lub regulaminu wynagradzania danej instytucji. W takiej sytuacji należy jednak szczegółowo uzasadnić wysokość przedmiotowego wydatku. Pamiętać należy również, iż wysokość wydatków na wynagrodzenie personelu powinna odpowiadać stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie składa oświadczenie, iż informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach. Przedmiotowy wymóg wynika z zapisów pkt. 13 Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W związku z powyższym, ośrodek wychowania przedszkolnego nie może pobierać dotacji na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty na dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej w ramach projektu.

Koszty związane z eksploatacją oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu (np. koszty ogrzewania) stanowią koszty bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. Wobec tego mogą zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie oraz stanowią koszty kwalifikowalne, o ile spełnią pozostałe warunki kwalifikowalności wydatków określone w Podrozdziale 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Podkreślić należy jednak, iż opłaty związane obsługą administracyjną projektu rozliczane będą w ramach kosztów pośrednich, z wykorzystaniem stawki ryczałtowej.

Wnioskodawca ma obowiązek wybrania przynajmniej jednego wskaźnika horyzontalnego. Jednakże w przypadku, gdy w ramach projektu nie zaplanowano działań do których odnoszą się poszczególne wskaźniki horyzontalne, np. wnioskodawca nie zaplanował działań związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jako wartość docelową należy wpisać 0.

Spełnienie kryteriów dostępu oraz kryteriów premiujących w ramach przedmiotowego konkursu oceniane będzie na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym, pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie jest zablokowany do edycji i nie podlega wypełnieniu w ramach niniejszego konkursu.

Wkład własny w projekcie może zostać wniesiony zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej, np. w postaci udostępnienia sali na zajęcia dydaktyczne. W celu określenia wysokości przedmiotowego wkładu należy dokonać wyceny biorąc po uwagę m. in. koszty eksploatacji/utrzymania danego metrażu.

W ramach Poddziałania 8.1.1 uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej. Wsparcie nie jest skierowane bezpośrednio do instytucji, dlatego też we wniosku o dofinansowanie w pkt. 3.5.1a należy wybrać opcję „nie dotyczy”.

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego na poziomie projektu nie przekracza wyrażanej w PLN równowartości kwoty 100.000 EUR na poziomie projektu, przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkurs stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne. 

W przypadku projektów, które realizowane są na terenie kilku gmin/miast jako obszar dominujący należy potraktować miejsce, w którym znajduje się ośrodek wychowania przedszkolnego.

Jak zabawki wielofunkcyjne należy rozumieć zabawki na plac zabaw, które stanowią zestaw złożony z kilku różnych elementów, np. huśtawki, drabinki, zjeżdżalni, domku.

Zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej powinny być realizowane zgodnie z Podrozdziałem 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Oznacza to, że wsparcie udzielane w powyższym zakresie obejmuje m. in. kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Zaznaczyć należy jednak, iż konieczność realizacji określonych zajęć musi wynikać z diagnozy przedstawionej we wniosku o dofinansowanie.

W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektów zawierających elementy pomocy publicznej/pomocy de minimis. Działalność edukacyjna przedszkoli stanowi realizację konstytucyjnego obowiązku i jest w tym zakresie finansowania przez Państwo również w odniesieniu do podmiotów niepublicznych świadczących ww. usługi. Co do zasady zatem wsparcie działalności przedszkola nie będzie stanowiło pomocy publicznej.  Podkreślić należy jednak, iż ustalenie czy w danym projekcie występuje pomoc publiczna jest możliwe dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów. W przypadku, gdy osoby oceniające stwierdzą występowanie pomocy publicznej projekt zostanie odrzucony.

Nabór: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-03-08 do 2016-03-18 )

Zgodnie z pkt. 11 f Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w takim zakresie, w którym nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy. W związku z powyższym możliwe jest wprowadzenie nowego rodzaju zajęć, jeśli przedmiotowy zakres wsparcia wynika z przeprowadzonej diagnozy. Jednakże należy podkreślić, że jeśli w poprzednim roku dzieci danej placówki uczestniczyły w zajęciach dodatkowych np. w zakresie gimnastyki korekcyjnej finansowanych z gminy, to w ramach realizowanego projektu EFS istnieje możliwość sfinansowania zajęć z tego zakresu tylko dla dzieci przystępujących do projektu - czyli dla dzieci, dla których są tworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego.

Wydatki spełniające jednocześnie definicję cross-financingu i środka trwałego, w celu uniknięcia podwójnego liczenia, powinny zostać zakwalifikowane tylko i wyłącznie do cross-financingu. W takiej sytuacji Projektodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie powinien w budżecie projektu oznaczyć taki wydatek jako cross-financing. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż limit wydatków objętych cross-financingiem w Poddziałaniu 8.1.1 wynosi 10% wartości projektu.

Prowadzenie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Nie wymaga zatem rejestracji w CEIDG. Dlatego też brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (PKD 85.10.Z.) nie uniemożliwia otrzymania przez podmiot prywatny prowadzący przedszkole dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1.

Należy pamiętać jednak, iż zgodnie z art. 89a ustawy o systemie oświaty zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne chcące prowadzić wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach muszą uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Natomiast w przypadku tworzenia publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, osoba fizyczna, osoba prawna, inna niż jednostka samorządu terytorialnego musi uzyskać zezwolenie gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tych form (art. 58 ustawy o systemie oświaty).

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich określonych przepisami prawa zezwoleń na otwarcie przedszkola. Jednakże przedmiotowe zezwolenia są konieczne do rozpoczęcia bieżącej działalności ośrodka wychowania przedszkolnego.

Regulamin konkursu numer RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 nie określa maksymalnego terminu odroczenia w czasie rozpoczęcia realizacji projektu. Realizacja projektu przyjętego do dofinansowania z EFS powinna rozpocząć się po zakończeniu inwestycji ze środków EFRR. Należy jednak pamiętać o konieczności dokonania analizy zapotrzebowania na miejsca przedszkolne. Przedmiotowa analiza musi odnosić się do okresu realizacji oraz trwałości projektu, a zatem musi obejmować takie roczniki dzieci, które w momencie rozpoczęcia realizacji projektu oraz w ciągu dwóch lat od jego zakończenia stanowić będą grupę docelową, tj. dzieci w wieku 3 i 4 lata. W związku z powyższym, realizacja projektu nie może być zbyt odłożona w czasie, gdyż nie pozwoli to na dokonanie powyższej analizy.

W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólny projekt. Wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w pkt. 3.1.1 Regulaminu konkursu nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16, tj. wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W związku z powyższym możliwe jest zawarcie partnerstwa z podmiotem prywatnym w celu realizacji zadań związanych z organizacją zajęć dodatkowych przewidzianych w projekcie.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 3 Kryterium analizy zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowej analizy faktycznego i prognozowanego zapotrzebowania na usługi wychowania przedszkolnego na terenie realizacji projektu w perspektywie 3-letniej. Nie ma przeciwwskazań, aby przygotowując przedmiotową diagnozę wziąć pod uwagę również niewystarczającą liczbę miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich z racji pozostania w przedszkolu dzieci 6 letnich. Tym bardziej, że realizacja projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 ma na celu właśnie wzrost miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lata.

Należy jednak pamiętać, iż w wyniku realizacji projektu obowiązkowo musi zostać zwiększona liczba miejsc wychowania przedszkolnego podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projekt. 

Zgodnie z kryterium premiującym nr 2 Kryterium stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dodatkowo punktowane będzie utworzenie miejsca wychowania przedszkolnego w gminie o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego. W przypadku niespełnienia powyższego kryterium  wniosek podczas oceny Komisji Oceny Projektów nie otrzyma dodatkowych 8 punktów premiujących. Jednocześnie zgodnie z Regulaminem konkursu RPWP 08.01.01-IZ-00-30-001/16 brak jest kryterium określającego poziom wskaźnika upowszechnienia przedszkolnego, powyżej którego wnioski nie będą brane pod uwagę. Jednakże istotne jest, aby zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego wynikało z przeprowadzonej diagnozy. Jeżeli zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w gminie może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc przedszkolnych, interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest uzasadniona. 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 3 Kryterium analizy zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowej analizy faktycznego i prognozowanego zapotrzebowania na usługi wychowania przedszkolnego na terenie realizacji projektu w perspektywie 3-letniej. Jeżeli zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w gminie może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc przedszkolnych, interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest uzasadniona.

Ponadto w wyniku realizacji projektu obowiązkowo musi zostać zwiększona liczba miejsc wychowania przedszkolnego podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. W przypadku, gdy w przedszkolu nowy oddział przedszkolny został już utworzony we wrześniu 2015 r. nie ma możliwości jego dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu.

Podmioty, które prowadzą przedszkole dofinansowane ze środków EFS w ramach poprzedniego konkursu nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 nie są wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie w obecnym konkursie. Należy jednak pamiętać, iż w wyniku realizacji projektu obowiązkowo musi zostać zwiększona liczba miejsc wychowania przedszkolnego podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. W związku z powyższym, nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na funkcjonowanie istniejących już miejsc wychowania przedszkolnego.

Kryterium dostępu nr 4 dotyczące projektów zintegrowanych będzie weryfikowane na podstawie deklaracji Projektodawcy zawartej we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy Projektodawca zadeklaruje, że złoży bądź złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w konkursie na projekty infrastrukturalne współfinansowane ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+ powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, kryterium dostępu zostanie uznane za spełnione. 

W przypadku wyboru projektu zintegrowanego do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy ze środków EFS będzie otrzymanie dofinansowania ze środków EFRR. Jednocześnie środki finansowe na realizacje projektu będą przekazywane po potwierdzeniu zrealizowania inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (ze środków EFRR).

W ramach konkursu nie ma obowiązku realizacji projektów zintegrowanych. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu numer RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 grupę docelową w ramach przedmiotowego poddziałania stanowią dzieci w wieku 3 i 4 lata. Nie ma zatem możliwości objęcia wsparciem dzieci w wieku 5 i 6 lat.

W ramach konkursu numer RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego. Aby projekt otrzymał dodatkowe punkty przedszkole musi znajdować się na terenach wiejskich.

Należy pamiętać jednak, iż dzieci przyjmowane do przedszkola powinny mieszkać w gminie objętej diagnozą. W związku z powyższym, w przypadku gdy Wnioskodawca planuje objąć wsparciem dzieci mieszkające w dwóch różnych gminach analiza zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego powinna dotyczyć obu gmin.

Źródłem wkładu własnego w ramach projektu mogą być środki pochodzące z opłat pobranych od rodziców dzieci. Należy zaznaczyć jednak, iż opłaty nie powinny stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Informacja na temat pobierania opłat od rodziców powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu i podlegać będzie ocenie pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników projektu przez Komisję Oceny Projektów. Ponadto należy pamiętać, iż w ramach projektu niedozwolone jest podwójne finansowanie, tj. finansowanie tych samych wydatków w ramach działalności ośrodka wychowania przedszkolnego z różnych źródeł (dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+, opłaty rodziców, inne).

W ramach rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych możliwa jest wyłącznie realizacja zajęć mających na celu wyrównanie stwierdzonych deficytów np. zajęć z logopedą. Nie ma zatem możliwości realizacji zajęć z języka angielskiego. Ponadto należy pamiętać, iż realizacja zajęć dodatkowych jest możliwa wyłącznie jako element projektu w ramach którego zostaną utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego.

W ramach konkursu numer RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 brak jest kryterium ograniczającego liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przez jednego wnioskodawcę.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu numer RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 wymagane jest wniesienie wkładu własnego stanowiącego 15% wydatków kwalifikowalnych. Nie ma zatem możliwości wniesienia wkładu własnego w wyższej wysokości.

W przypadku gdy uczestnikami projektu są dzieci z niepełnosprawnościami wydatki związane z pokryciem ich specyficznych potrzeb mogą zostać pokryte w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. Koszt zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień nie został wliczony do kosztu jednostkowego przyjętego w Regulaminie konkursu (11 396,80 PLN).  Zgodnie z zapisami Podrozdziału 5.2 „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 000,00 PLN.  Podkreślić należy jednak, iż wszystkie planowane wydatki oceniane będą pod kątem efektywności i racjonalności. Wobec tego kwalifikowalność i zasadność poszczególnych wydatków będzie każdorazowo oceniana w kontekście działań realizowanych w projekcie oraz potrzeb grupy docelowej.

Premiowane będą projekty, które zakładają utworzenie miejsca wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich. Aby uzyskać dodatkowe punkty projekt musi być realizowany wyłącznie na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego. Dlatego też zarówno pierwszy jak i drugi ośrodek wychowania przedszkolnego musi znajdować się na terenach wiejskich.

Premiowane będą projekty, które zakładają utworzenie miejsca wychowania przedszkolnego wyłącznie w gminach o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego. Aby projekt otrzymał dodatkowe punkty zarówno pierwszy jak i drugi ośrodek wychowania przedszkolnego musi znajdować się na terenie takiej gminy.

Premiowane będą projekty, które zakładają utworzenie miejsca wychowania przedszkolnego wyłącznie na obszarze strategicznej interwencji. Aby projekt otrzymał dodatkowe punkty zarówno pierwszy jak i drugi ośrodek wychowania przedszkolnego musi znajdować się na obszarze o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe.

Projekt nie musi być realizowany w partnerstwie z gminą. Jednakże projekt, który przewiduje realizację projektu w partnerstwie z gminą/gminami, której/których dotyczy projekt może otrzymać dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

Analiza zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego musi dotyczyć całego obszaru przewidzianego do wsparcia (gminy/miasta), niezależnie od statusu podmiotu wnioskującego o dofinansowanie.

Nie ma określonej minimalnej liczby nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba utworzonych miejsc musi wynikać z analizy zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego na obszarze objętym wsparciem (gmina/miasto).

Tak. Jednak warunkiem koniecznym do spełnienia jest ten sam organ prowadzący dla ośrodków wychowania przedszkolnego biorących udział w projekcie. Ponadto należy zwrócić uwagę na relację nakład/rezultat. Należy pamiętać, iż przyjęty w regulaminie koszt jednostkowy wsparcia przypadający na utworzenie jednego miejsca wychowania przedszkolnego wraz z działaniami pobocznymi (tj. zajęciami dodatkowymi, w tym przypadku realizowanymi dla innych dzieci niż te, które zostaną przyjęte w ramach nowoutworzonych miejsc oraz wsparciem dla nauczycieli) nie powinien przekroczyć kwoty 11 396,80 PLN.

Gmina nie znajdująca się w wykazie gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego może otrzymać dofinansowanie. Zaznaczyć należy jednak, iż gmina znajdująca się w przedmiotowym wykazie może otrzymać dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

W ramach rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych możliwa jest wyłącznie realizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowanych w celu wyrównania stwierdzonych deficytów np. zajęcia z logopedą. Nie ma zatem możliwości realizacji zajęć z baletu. 

W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektów zawierających elementy pomocy publicznej/pomocy de minimis. Działalność edukacyjna przedszkoli stanowi realizację konstytucyjnego obowiązku i jest w tym zakresie finansowania przez Państwo również w odniesieniu do podmiotów niepublicznych świadczących ww. usługi. Co do zasady zatem wsparcie działalności przedszkola nie będzie stanowiło pomocy publicznej. Podkreślić należy jednak, iż ustalenie czy w danym wypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów.  W przypadku, gdy osoby oceniające stwierdzą występowanie pomocy publicznej projekt zostanie odrzucony.

Oddział dla dzieci przyjętych do ośrodka wychowania przedszkolnego w ramach nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego może mieścić się w innym budynku niż istniejący już oddział.

Wsparciem w ramach projektu można objąć wyłącznie nowozatrudnionych nauczycieli. Przedmiotowe wsparcie jest powiązane ze zwiększaniem liczby miejsc w ośrodku wychowania przedszkolnego. 

W ramach Poddziałania 8.1.1 uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej. Wsparcie nie jest skierowane bezpośrednio do instytucji, dlatego też we wniosku o dofinansowanie w pkt. 3.5.1a należy wybrać opcję „nie dotyczy”.

Wskaźnik „Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie” nie dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym. W przypadku Poddziałania 8.1.1 we wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić wskaźnik „Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej”.

Informacji na temat trwałości projektu nie należy ujmować w pkt. 4.1 wniosku o dofinansowanie – trwałość projektu nie stanowi jego produktu. Taką informację można zawrzeć np. w pkt. 3.5 Charakterystyka projektu, w pkt. 4.2 Planowane rezultaty realizacji projektu, w pkt. 6.1 Trwałość projektu, w taki sposób, by w treści wniosku o dofinansowanie zawarta została jednoznaczna deklaracja, iż po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca zapewni przez okres co najmniej 2 lat trwałość funkcjonowania utworzonych w ramach projektu nowych miejsc wychowania przedszkolnego. 

Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu. Organizacja kursów/szkoleń/ studiów podyplomowych dla nauczycieli będzie stanowiła zlecenie usługi, o ile zostanie zrealizowana zgodnie z powyższą definicją.

Należy pamiętać, iż wydatki związane z usługami zleconymi muszą zostać poniesione zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności z pkt. 8.5 Zlecanie usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS. 

We wskazanym w Regulaminie konkursu nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 koszcie jednostkowym wsparcia przypadającym na utworzenie jednego miejsca wychowania przedszkolnego zawarte są także ewentualne wydatki objęte cross-financingiem lub stanowiące środek trwały. 

Kryterium dostępu nr 3 określone w Regulaminie konkursu nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 wskazuje na konieczność dokonania analizy zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Jeżeli zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w gminie może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc przedszkolnych, interwencja EFS nie jest uzasadniona. Wnioski płynące z analizy powinny wskazać, iż na danym obszarze jest więcej dzieci w wieku 3-4 lat niż miejsc w przedszkolach. W takim przypadku zasadne jest realizowanie projektu polegającego na utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego przeznaczonych dla dzieci, które nie miałyby możliwości uczęszczania do ośrodków wychowania przedszkolnego bez interwencji EFS. W przedstawionej sytuacji nie można mówić o utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, ponieważ miejsca te już istnieją, nie są jedynie aktualnie wykorzystywane przez dzieci.

W celu spełnienia kryterium premiującego nr 4 wymagane jest objęcie wsparciem w projekcie co najmniej jednego dziecka niepełnosprawnego spełniającego wymagania grupy docelowej projektu tj. będącego w wieku 3 lub 4 lat (w uzasadnionych przypadkach w wieku 2,5 lat). Wsparcie to musi polegać na tworzeniu warunków sprzyjających zwiększeniu udziału dzieci z niepełnosprawnościami w edukacji ogólnodostępnej w miejscu zamieszkania. Zajęcia dodatkowe mogą umożliwiać tworzenie takich warunków. Należy jednak zaznaczyć, że muszą one dotyczyć kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście. Projekt obejmujący zajęciami dodatkowymi dziecko w wieku 5 lat z orzeczoną niepełnosprawnością nie otrzyma dodatkowych punktów za kryterium premiujące nr 4, ponieważ grupę docelową stanowią dzieci w wielu 3 i 4 lata.

Zgodnie z Podrozdziałem 6.6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w celu przeliczenia kwoty 100 000,00 EURO należy zastosować miesięczny obrachunkowy kursu wymiany stosowany przez Komisję Europejską aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. Kurs publikowany jest na stronie internetowej http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfmfuseaction=home&Language=en. W ramach przedmiotowego konkursu równowartość 1 EURO stanowi kwota 4,4534 PLN. W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza 445 340,00 PLN obligatoryjne jest stosowanie kwot ryczałtowych.

W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, w pkt. 2.2.1, w polu  „Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT” wybiera „NIE”, natomiast w polu „Uzasadnienie wraz z podstawą prawną” musi uzasadnić kwalifikowanie podatku VAT w ramach projektu powołując się na odpowiednie, aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego. W tym miejscu Wnioskodawca powinien powołać się na przepisy, z których wynika, iż nie jest podatnikiem VAT i nie ma możliwości jego odzyskania. Zwrot „NIE DOTYCZY” wybierają jedynie Wnioskodawcy, którzy nie kwalifikują podatku VAT w ramach projektu.

W ramach Poddziałania 8.1.1 nie ma możliwości zakupu działki inwestycyjnej na potrzebę budowy przedszkola ani budowy placówki wychowania przedszkolnego. 

Podstawowym typem projektu możliwym do realizacji jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) oraz dofinansowanie działalności bieżącej maksymalnie przez 12 miesięcy. Dodatkowo w projekcie można zaplanować wsparcie dla nauczycieli oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów, np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą. W ramach rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych nie ma możliwości realizacji dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Jednakże możliwe jest otwarcie sprofilowanego przedszkola, w którym podstawa programowa wychowania przedszkolnego byłaby realizowana w języku angielskim (pod warunkiem tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego). Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z Regulaminem konkursu numer RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 koszt jednostkowy wsparcia przypadający na utworzenie jednego miejsca wychowania przedszkolnego (wraz z działaniami pobocznymi, tj. zajęciami dodatkowymi dla dzieci oraz wsparciem dla nauczycieli) nie powinien przekroczyć kwoty 11 396,80 zł.

Projektodawca może zaplanować dodatkowo realizację typu projektu „Projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej” wskazanego w załączniku numer 8.2 do Regulaminu konkursu. Jednakże należy pamiętać, iż podstawowym typem projektu jest tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Wnioskodawcę obowiązują wszystkie kryteria określone w Regulaminie konkursu, w tym również wymagania dotyczące grupy docelowej, którą stanowią dzieci w wieku 3 i 4 lata oraz ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele i pracownicy przedszkoli, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego i ich organy prowadzące. Jednocześnie, w przypadku realizacji dodatkowego typu projektu, należy spełnić odpowiednio wymagania określone w opisie typu projektu wskazanym w ww. załączniku, co również będzie oceniane podczas prac Komisji Oceny Projektów.

Do projektu mogą być rekrutowane dzieci z sąsiednich gmin (o ile przedmiotowe gminy znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego). Należy jednak pamiętać, iż dzieci przyjmowane do przedszkola powinny mieszkać w gminie objętej diagnozą. W związku z powyższym, w przypadku gdy Wnioskodawca planuje objąć wsparciem dzieci mieszkające w dwóch różnych gminach analiza zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego powinna dotyczyć obu gmin.

W przypadku projektu zintegrowanego data rozpoczęcia realizacji projektu może być odłożona w czasie. Planując realizację projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 zintegrowanego z EFRR we wniosku o dofinansowanie należy wpisać odroczoną datę rozpoczęcia realizacji projektu. Harmonogram realizacji zadań, ujęty w pkt. 3.4 wniosku o dofinansowanie, również powinien uwzględnić konieczność wcześniejszej realizacji zadań w ramach projektu współfinansowanego z EFRR.

Należy pamiętać o konieczności dokonania analizy zapotrzebowania na miejsca przedszkolne. Przedmiotowa analiza musi odnosić się do okresu realizacji oraz trwałości projektu, a zatem musi obejmować takie roczniki dzieci, które w momencie rozpoczęcia realizacji projektu oraz w ciągu dwóch lat od jego zakończenia stanowić będą grupę docelową, tj. dzieci w wieku 3 i 4 lata. W związku z powyższym, realizacja projektu nie może być zbyt odłożona w czasie, gdyż nie pozwoli to na dokonanie powyższej analizy.

Analiza zapotrzebowania na nowe miejsca przedszkolne musi dotyczyć gminy/gmin objętej/tych wsparciem w projekcie. Przygotowując diagnozę należy opierać się na danych, w tym dotyczących liczby dzieci oraz miejsc przedszkolnych na terenie całej gminy, a nie wyłącznie z ,,rejonu” konkretnego przedszkola.

Ocena kwalifikacji nauczycieli niezbędnych do wykonywania opieki nad dziećmi pozostaje do decyzji dyrekcji ośrodka wychowania przedszkolnego, która ocenia, czy nauczyciel korzystający z kursów doskonalących jest dostatecznie przygotowany do pracy z dziećmi w danym zakresie. 

Diagnoza zapotrzebowania na miejsca wychowania przedszkolnego w przypadku projektu zintegrowanego powinna zostać przeprowadzona w ten sam sposób, jak w przypadku projektów, które nie zakładają jednoczesnej realizacji działań współfinansowanych ze środków EFRR. Jednakże uwzględnić należy późniejszy okres realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz wymogi konkursu w ramach Poddziałania 9.3.1. Analiza zapotrzebowania na miejsca przedszkolne musi odnosić się do okresu realizacji i trwałości projektu, a zatem musi obejmować takie roczniki dzieci, które w momencie rozpoczęcia realizacji projektu oraz w ciągu dwóch lat od jego zakończenia stanowić będą grupę docelową, tj. dzieci w wieku 3 i 4 lat. Dane przedstawione w projektach, których realizacja rozpocznie się w 2017 roku powinny więc odnosić się do liczby urodzonych dzieci w latach 2013-2015. Wnioskodawca w momencie składania wniosku o dofinansowanie nie może dysponować pełnymi danymi za rok 2016.

Zapisy Regulaminu konkursu nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 nie stanowią o obowiązku zatwierdzania diagnozy zapotrzebowania na miejsca wychowania przedszkolnego przez organ prowadzący. Jednakże dane na których opiera się diagnoza powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł, np. od podmiotów prowadzących statystyki urodzeń, takich jak urzędy gmin, urzędy statystyczne itp.

Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela stanowi koszt bieżącego funkcjonowania przedszkola i jest kwalifikowalny w projekcie. 

We wniosku o dofinansowanie należy zamieścić analizę potwierdzającą, iż liczba nowo utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na tego typu usługi na obszarze realizacji projektu. Przedmiotowa analiza musi dotyczyć całego obszaru przewidzianego do wsparcia (w tym przypadku gminy). Do wniosku o dofinansowanie nie dołącza się dokumentów dotyczących analizy, natomiast w treści wniosku należy opisać metodę jej przeprowadzenia oraz uzyskane wyniki. W związku z powyższym utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego musi zostać potwierdzone ww. analizą. Jednakże, jeśli z analizy wynikać będzie, iż z roku na rok liczba dzieci w wieku przedszkolnym będzie spadała, liczba miejsc dofinansowanych w ramach projektu powinna zostać utrzymana a na te miejsca mogą zostać wówczas przyjęte dzieci w wieku 5 i 6 lat. Należy przy tym pamiętać, że pierwszeństwo przyjęcia muszą mieć dzieci 3 i 4 letnie zgodnie z celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego 10i „Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lata”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu numer RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 nowe miejsca wychowania przedszkolnego tworzone są między innymi w nowej bazie lokalowej a zatem przedszkola mogą być tworzone w miejscu innym niż nowy budynek.

Jednocześnie informuję, iż wymogi dla budynków przeznaczonych na pobyt dzieci oraz budynków użyteczności publicznej zostały uregulowane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Natomiast w przypadku tworzenia innych form wychowania przedszkolnego należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Dopuszczalne jest ujmowanie w budżecie projektu kosztów niewskazanych w załączniku nr 8.12 do Regulaminu konkursu np. koszt wynagrodzenia woźnej oddziałowej w wysokości proporcjonalnej do zakresu czynności związanego z nowoutworzonymi miejscami wychowania przedszkolnego. Należy jednak pamiętać, że każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie przez Komisję Oceny Projektów, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań.

Przygotowując diagnozę stopnia przygotowania nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz analizę zapotrzebowania danego ośrodka wychowania przedszkolnego na określone kompetencje i kwalifikacje we wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać, jakie wymagania będą stawiane wobec osób starających się o pracę w danej placówce w związku z utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W przypadku gdy na rynku pracy brakuje osób posiadających takie kompetencje i kwalifikacje Projektodawca może zaplanować w projekcie działania dotyczące wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w tym zakresie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązek wprowadzenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym będzie obowiązywać od dnia 1 września 2017 r. wobec wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Ponadto powyższe rozporządzenie umożliwia wprowadzenie zajęć z obszaru „Przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” w stosunku do dzieci czteroletnich i młodszych już od dnia 1 września 2014 r. jeżeli placówka wychowania przedszkolnego jest gotowa do prowadzenia takich zajęć oraz otrzyma zgodę organu prowadzącego. W związku z powyższym możliwe jest wprowadzenie nauczania języka obcego nowożytnego w grupie 4 latków, a co za tym idzie zatrudnienie lektora języka angielskiego w projekcie w ramach zadania „Bieżące funkcjonowanie grupy” na umowę zlecenie lub część etatu.

Zgodnie z pkt. 3.7 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w przedmiotowym punkcie należy wskazać komplementarność z innymi projektami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków europejskich. W związku z tym przedmiotowy punkt nie dotyczy planowanych do realizacji projektów zintegrowanych. Informacje związane z projektem planowanym do realizacji w ramach Poddziałania 9.3.1 (w zakresie rozwoju infrastruktury przedszkolnej) należy podać w pkt. 3.4 wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu uzyskane w ramach projektu wsparcie powinno skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. W związku z powyższym do projektu w ramach nowo utworzonych miejsc (wynikających z analizy zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego) mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie dzieci nowo przyjęte do przedszkola. Jednocześnie dzieci w wieku 3 i 4 lat, które uczęszczają już do przedszkola, w którym będzie realizowany projekt, mogą zostać jego uczestnikami w zakresie dotyczącym rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z założeniami przyjętymi przez IZ WRPO 2014+ podczas opracowywania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajęciami dodatkowymi powinna zostać objęta zdecydowanie mniejsza liczba dzieci (6230) niż liczba utworzonych miejsc edukacji przedszkolnej (12460). Biorąc pod uwagę chęć osiągnięcia założonego celu jakim jest: „Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat” IZ WRPO 2014+ będzie dążyła do wyboru projektów, które będą miały na celu głównie utworzenie takich miejsc.

Zgodnie z pkt. 3.3.1 Regulaminu konkursu okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Należy jednak pamiętać, iż koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawca ponosi na własne ryzyko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązek wprowadzenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym będzie obowiązywać od dnia 1 września 2017 r. wobec wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Ponadto powyższe rozporządzenie umożliwia wprowadzenie zajęć z obszaru „Przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” w stosunku do dzieci czteroletnich i młodszych już od dnia 1 września 2014 r. jeżeli placówka wychowania przedszkolnego jest gotowa do prowadzenia takich zajęć oraz otrzyma zgodę organu prowadzącego. W związku z powyższym możliwe jest wprowadzenie nauczania języka obcego nowożytnego w grupie 3 i 4 latków w ramach zadania „Bieżące funkcjonowanie grupy”.

Wsparcie udzielane w ramach konkursu może obejmować m.in. działania związane z dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacją dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności (ten typ wsparcia może być realizowany samodzielnie wyłącznie w ramach projektu zintegrowanego).

W powyższym przypadku, gdy projekt nie przewiduje zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego na danym obszarze opis powinien zawierać analizę potrzeb i trendów demograficznych (w perspektywie kolejnych 3 lat) w odniesieniu do powstałej w projekcie zintegrowanym infrastruktury.

W ramach konkursu w projekcie możliwe jest ujęcie wydatków w ramach limitów środków trwałych i cross-financingu określonych w Regulaminie konkursu. W ramach przedmiotowego konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu. W przypadku wyłącznie wydatków w ramach cross-financigu limit ten wynosi 10% wartości projektu.

Wnioskodawca musi jasno określić we wniosku, iż przewidziane wydatki w ramach ww. limitu nie będą finansowane w ramach projektu zintegrowanego realizowanego z Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

Należy natomiast pamiętać, iż wszelkie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu działania oraz związane z nimi koszty będą podlegać ocenie pod kątem racjonalności i adekwatności podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

W przypadku realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 zintegrowanego z Poddziałaniem 9.3.1 finansowanego z EFRR data rozpoczęcia projektu może być odłożona w czasie (projekt nie musi rozpoczynać się w ostatnim kwartale 2016 roku). Jednocześnie należy pamiętać o konieczności dokonania analizy zapotrzebowania na miejsca przedszkolne. Przedmiotowa analiza musi odnosić się do okresu realizacji oraz trwałości projektu, a zatem musi obejmować takie roczniki dzieci, które w momencie rozpoczęcia realizacji projektu oraz w ciągu dwóch lat od jego zakończenia stanowić będą grupę docelową, tj. dzieci w wieku 3 i 4 lata. W związku z powyższym, realizacja projektu nie może być zbyt odłożona w czasie, gdyż nie pozwoli to na dokonanie powyższej analizy.

Informacje dotyczące komplementarności projektu należy wskazać w punkcie 3.4. Harmonogram realizacji projektu w części Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań. Jednakże w harmonogramie projektu złożonego w ramach Poddziałania 8.1.1 nie należy ujmować działań polegających na wybudowaniu w ramach Poddziałania 9.3.1 nowej infrastruktury przedszkolnej.

Projekt, w którym wsparciem zostanie objęte przedszkole znajdujące się na terenie wiejskim województwa wielkopolskiego, w tym na terenie wiejskim gminy wiejsko-miejskiej otrzyma dodatkowe punkty za spełnienie kryterium premiującego „Kryterium obszaru wsparcia” (o ile spełni pozostałe wymogi wynikające z Regulaminu konkursu).

W pkt. 3.3 wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie gminy, na terenie których realizowany będzie projekt. W związku z powyższym, w przedmiotowym punkcie należy uwzględnić te obszary, z których będą pochodzili uczestnicy projektu (dzieci). W państwa przypadku będzie to gmina miejsko-wiejska oraz sąsiednia gmina. Natomiast, w pkt. 3.3.1 należy wpisać obszar realizacji projektu, zgodny z miejscem zamieszkania większości dzieci.

W przypadku realizacji projektów zintegrowanych, Beneficjent w pierwszej kolejności realizować będzie działania w ramach Poddziałania 9.3.1 finansowane ze środków EFRR, a następnie działania w ramach Poddziałania 8.1.1 finansowane ze środków EFS. W związku z powyższym okresy kwalifikowalności przedmiotowych działań projektowych będą następowały po sobie. Jednocześnie nie będą przyjęte do dofinansowania projekty nadmiernie rozciągnięte w czasie, a przez to nieefektywne kosztowo. Co więcej, należy zwrócić uwagę na fakt, iż planując realizację projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 należy przeprowadzić analizę, która wykazać powinna zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego obecnie oraz w perspektywie 3-letniej (uwzględniając zmiany demograficzne, które nastąpią w okresie realizacji i trwałości projektu). Oznacza to jednocześnie, że termin realizacji projektu nie może być zbyt odległy w czasie gdyż nie pozwoli to dokonać powyższej analizy.

Grupę docelową w ramach konkursu stanowią dzieci w wieku 3 – 4 lat. Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. W związku z tym dzieci urodzone w roku 2012 mogą zostać objęte wsparciem w projekcie zaplanowanym na rok szkolny 2016/2017.

Koszt jednostkowy wsparcia przypadający na utworzenie jednego miejsca wychowania przedszkolnego (wraz z działaniami pobocznymi, tj. zajęciami dodatkowymi dla dzieci oraz wsparciem dla nauczycieli) nie powinien przekroczyć kwoty 11 396,80 PLN i dotyczy on wyłącznie tych dzieci, dla których w ramach projektu zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym w podanym przez Państwa przykładzie należy liczyć te miejsca, które Państwo planują utworzyć, czyli 20 x 11 396,80 PLN. W celu wyliczenia maksymalnej wartości projektu nie należy brać pod uwagę liczby dzieci, dla których będą realizowane wyłącznie zajęcia dodatkowe.

W ramach konkursu nie ma obowiązku realizacji projektów zintegrowanych. W związku z tym, jeżeli Projektodawca zakłada wyłącznie realizację projektu w ramach Poddziałania 8.1.1, kryterium nr 4 odnoszące się do projektów zintegrowanych nie dotyczy przedmiotowego projektu.

W celu uzyskania dofinansowania niezbędne jest złożenie oświadczenia, że organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego, w celu przeciwdziałania ryzyku podwójnego finansowania, pisemnie zadeklarował, iż informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w sprawozdaniach przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu. Przedmiotowy wymóg wynika z zapisów pkt. 13 Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz dotyczy sprawozdań składanych w okresie realizacji projektu. Beneficjent może natomiast ujmować w wyżej wymienionych sprawozdaniach dotychczasową liczbę dzieci objętą wychowaniem przedszkolnym i tym samym na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje. Dzieci finansowane z EFS nie mogą być zatem uwzględniane w sprawozdaniach, ponieważ gmina automatycznie naliczy na nie dotację– zgodnie z art. 80 (podmioty publiczne) oraz art. 90 (podmioty niepubliczne) ustawy o systemie oświaty. Dodatkowo istnieje możliwość pobierania opłat od rodziców dzieci, które mogą stanowić wkład własny w projekcie. Należy zaznaczyć jednak, iż opłaty nie powinny stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Informacja na temat pobierania opłat od rodziców powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu i podlegać będzie ocenie przez Komisję Oceny Projektów pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników projektu. Ponadto należy pamiętać, iż w ramach projektu niedozwolone jest podwójne finansowanie, tj. finansowanie tych samych wydatków w ramach działalności ośrodka wychowania przedszkolnego z różnych źródeł (dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+, opłaty rodziców, inne).

W Załączniku nr 8.12 do Regulaminu konkursu nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 kosztach wynagrodzeń dla personelu, w tym dla specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe, uwzględnione zostały także koszty zatrudnienia pracownika ponoszone przez pracodawcę.

Realizacja projektu musi przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej miasta/gminy w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. W związku z powyższym, liczba miejsc przedszkolnych musi wzrosnąć w stosunku do liczby miejsc we wszystkich ośrodkach wychowania przedszkolnego, za działalność których odpowiada dany organ prowadzący, a nie wyłącznie w ośrodku wychowania przedszkolnego objętym wsparciem w projekcie.

Wsparcie przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego ma na celu doskonalenie ich umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zgodnie z powyższym, studia z języka angielskiego dla nowozatrudnionych nauczycieli mogą zostać sfinansowane w ramach projektu, pod warunkiem wykorzystania zdobytej podczas nich wiedzy w celu realizacji zajęć z języka angielskiego w ramach podstawy programowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podstawowymi typami projektu możliwymi do realizacji są typy wymienione w Regulaminie konkursu nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16. Dodatkowo Projektodawca może zaplanować realizację typu projektu z katalogu wskazanego w załączniku nr 8.2 do Regulaminu. Wnioskodawcę obowiązują wówczas wszystkie kryteria określone w Regulaminie, w tym również wymagania dotyczące grupy docelowej. Ponadto w przypadku realizacji dodatkowego typu projektu należy spełnić odpowiednio wymagania określone w opisie typu projektu wskazanym w ww. załączniku, co również będzie oceniane podczas prac Komisji Oceny Projektów.

Podkreślić należy, iż w celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami możliwe jest finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień. Przedmiotowe wsparcie musi zostać przeprowadzone zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Przykładem działań stanowiących o zastosowaniu mechanizmu racjonalnych usprawnień jest zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.

W ramach projektu możliwa jest realizacja kursów podwyższających kwalifikacje nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy, w tym kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje do stosowania poszczególnych metod nauczania np. kurs pedagogiki Montessori. Należy pamiętać, że wsparcie to może zostać skierowane wyłącznie do nowozatrudnionych nauczycieli w ramach nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.

Nabór: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-03-03 do 2017-03-17 )

Kursy i szkolenia nauczycieli zatrudnionych w ośrodku wychowania przedszkolnego mogą być skierowane do całej kadry pedagogicznej danej placówki przedszkolnej, jednakże tylko pod warunkiem, że będzie to dodatkowy typ wsparcia w projekcie (tzn. projekt musi zakładać utworzenie nowych miejsc/ dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w danym OWP jako działanie podstawowe i wówczas kształcenie kadry pedagogicznej może być realizowane jako dodatkowe działanie w tym projekcie).

Nabór: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17 ( od 2017-03-03 do 2017-03-17 )

Kursy i szkolenia nauczycieli zatrudnionych w ośrodku wychowania przedszkolnego mogą być skierowane do całej kadry pedagogicznej danej placówki przedszkolnej, jednakże tylko pod warunkiem, że będzie to dodatkowy typ wsparcia w projekcie (tzn. projekt musi zakładać utworzenie nowych miejsc/ dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w danym OWP jako działanie podstawowe i wówczas kształcenie kadry pedagogicznej może być realizowane jako dodatkowe działanie w tym projekcie).

Nabór: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-003/17 ( od 2017-07-31 do 2017-08-21 )

Zgodnie z Kryterium dostępu nr 4: Beneficjentem jest organ prowadzący OWP do którego skierowane jest wsparcie w ramach projektu. Powyższe odnosi się również do Beneficjentów, którzy będą organami prowadzącymi OWP, do którego skierowane jest wsparcie. Zgodnie z zapisem kryterium wyłącznie Beneficjent (rozumiany jako strona umowy o dofinansowanie projektu/Partner Wiodący) musi być organem prowadzącym. Kryterium nie zostanie spełnione w przypadku, gry organem prowadzącym OWP będzie partner projektu.

Jeśli z przeprowadzonej diagnozy wyniknie potrzeba dostosowania miejsc przedszkolnych w zakresie konkretnej niepełnosprawności lub do potrzeb konkretnych dzieci wówczas wsparcie nie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

W wyniku realizacji projektu nie muszą zostać utworzone nowe miejsca przedszkolne tym samym projekt może obejmować zakres wsparcia taki jak realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności wyłącznie lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami pod kątem konkretnej niepełnosprawności lub konkretnych dzieci (użytkowników).