Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne
Nabór: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-11-30 do 2017-12-20 )

Informujemy, iż koszt dotyczący wyposażenia szkoły podstawowej w sprzęt IT – pozycja 5: Ekran do rzutnika multimedialnego zawartego w załączniku nr 8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług do Regulaminu konkursu nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17, został ustalony na poziomie 600,00 PLN. W związku z powyższym określenie przedmiotowego kosztu w załączniku nr 8.13 na poziomie 00,00 PLN należy uznać za omyłkę pisarską.

Gimnazjum/klasy gimnazjalne mogą zostać objęte wsparciem, należy jednak zwrócić uwagę na zasadność doposażenia pracowni przyrodniczych w przypadku szkół, które mają zostać wygaszone. We wniosku o dofinansowanie należy szczegółowo opisać sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu, związana z doposażeniem pracowni, po wygaszeniu gimnazjum.

Dostosowanie stron internetowych, na których będą publikowane informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne, do standardów WCAG 2.0 jest niezbędne, aby umożliwić pozyskanie informacji o rekrutacji osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Należy zapewnić różne sposoby informowania o możliwości udziału w projekcie: plakaty, ulotki, informacje w polskim języku migowym (film na www) itp. Proces rekrutacji musi być zaplanowany tak, aby nikomu nie ograniczał dostępu. Należy mieć na uwadze:

  • umieszczenie w materiałach informacyjnych i rekrutacyjnych wyraźnej informacji o możliwości skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu),
  • umieszczenia w materiałach informacyjnych i rekrutacyjnych opisu dostępności biura projektu/miejsc rekrutacji – (szerokość drzwi, możliwość pokonania schodów (winda, itp.), dostępność tłumaczenia na język migowy, możliwość korzystania z pętli indukcyjnej itp.).

Założenie, iż do projektu nie mogą zgłosić się, czy nie zgłaszają się osoby z niepełnosprawnościami, jest dyskryminacją.

Tak, ponadto w ramach konkursu przewidziane są dodatkowe punkty premiujące, gdy projekt jest skierowany do szkół specjalnych, o których mowa w art. 3 pkt 1a ustawy o systemie oświaty.

Zaleca się, aby doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty uwzględnione zostało jako odrębne zadanie we wniosku o dofinansowanie. Zwraca się również uwagę, że zakupione materiały w ramach doposażenia należy ująć zbiorczo, natomiast w punkcie 5.1.2. (Uzasadnienie kosztów) wniosku o dofinansowanie przedstawić szczegółowy opis zakupionych materiałów z uwzględnieniem ilości oraz ceny.

Tak, jednak należy mieć na uwadze, iż wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w pkt. 3.1.1 niniejszego Regulaminu. Wyboru partnera należy dokonać przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, potwierdzając powyższe złożonym oświadczeniem we wniosku o dofinansowanie. Wymagania dotyczące partnerstwa zostały opisane w pkt. 3.6 Regulaminu konkursu.

Tak, wsparcie, o którym mowa w regulaminie konkursu ppkt 7.1.1 lit. a i lit. d, może obejmować wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Zgodnie z definicją w słowniku pojęć Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 przez sieci współpracy rozumie się lokalne lub regionalne zespoły nauczycieli z różnych OWP, szkół lub placówek systemu oświaty, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniami. Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, że forma oferowanego wsparcia w ramach doskonalenia nauczycieli, w tym przypadku sieci współpracy, powinna wynikać z indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb danej szkoły. Zatem jeżeli zamierza się stworzyć ww. sieć skupiającą nauczycieli z różnych szkół, to również w przypadku każdej z nich potrzeba taka winna wynikać z przeprowadzonej diagnozy. W związku z tym, ze względu na grupę docelową, tj. nauczycieli kilku szkół, projekt musiałby objąć szkoły, w których nauczyciel jest zatrudniony. Ponadto, zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 6 – w takiej sytuacji, wniosek powinien zostać złożony przez partnerstwo utworzone przez organy prowadzące wszystkich szkół objętych projektem. W przypadku istnienia stowarzyszenia nauczycieli – podmiot ten mógłby wystąpić jako, np. partner projektu. Wówczas partnerstwo powinno zostać zawiązane zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły i placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły i placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły i placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach po KL albo programów rządowych. Przedmiotowe kryterium ma zapewnić, iż przedsięwzięcia finansowane w ramach przedmiotowego działania będą stanowiły uzupełnienie wcześniej prowadzonej edukacji przez szkoły i placówki oświatowe. Ponadto należy zaznaczyć, iż celowe obniżenie wydatków na działania szkoły wynikające z otrzymanego dofinansowania jest niedopuszczalne i stanowi zastąpienie finansowania krajowego przez EFS. Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020.

Każdy zakup o jednostkowej wartości początkowej równiej i wyższej niż 3500 zł netto oraz przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, który jest niezbędny do efektywnej realizacji projektu, może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny w ramach środków trwałych.

Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN. Katalog ma charakter otwarty i zawiera przykładowe rodzaje wyposażenia pracowni. Wnioskodawca planując wydatki w projekcie powinien kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej. W przypadku korzystania z propozycji wskazanych w katalogu istnieje możliwość zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu. Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą realizowały doświadczenia. Co do zasady, jeden zestaw laboratoryjny jest przewidziany dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego (JST) nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) przez nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej (jeżeli posiada ona dane w poniższym zakresie, w przeciwnym wypadku danymi właściwej JST).

W ramach projektów istnieje możliwość stworzenia nowych lub doposażenia istniejących pracowni szkolnych. W sytuacji, gdy szkoła prowadzi zajęcia oparte na metodzie eksperymentu lub doświadczenia, ale nie posiada wyodrębnionej pracowni matematyczno-przyrodniczej, dofinansowanie można przeznaczyć na dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia takiej pracowni, a także na zakup niezbędnego sprzętu (np. do przechowywania zakupionych modeli przyrodniczych lub matematycznych).

Działania obejmujące swym zakresem korzystanie z technologii informacyjno‑komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych, określone w Podrozdziale 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 nie są przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego.

Jednakże, w przypadku, gdy zajęcia przyrodniczo‑matematyczne prowadzone są w oparciu o metodę eksperymentu lub doświadczenia i potrzebna jest wiedza z obsługi urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu lub doświadczenia, wówczas jest to zgodne z regulaminem konkursu. Przeprowadzenie zajęć nastawionych wyłącznie na podniesie kompetencji cyfrowych nie jest przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego.

Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty, w tym zwłaszcza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia (o ile projekt zakłada wyposażenie pracowni/doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty). Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

Beneficjent jest zobowiązany, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, dokonać oszacowania podziału grupy docelowej ze względu na płeć. Jeżeli w czasie trwania projektu podział ten zostanie zaburzany wówczas Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zmian do wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem. Prowadząc rekrutację, należy jednak pamiętać, że liczba uczestników projektu objętych wsparciem nie może ulec zmianie a jedynie może zmienić się podział uczestników w strukturze grupy docelowej. Należy mieć na uwadze Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014‑2020.

Możliwy jest zakup sprzętów informatycznych, np. tablicy interaktywnej, w sytuacji, gdy występuje powiązanie z przeprowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu lub doświadczenia (np. e-podręczniki, e-zasoby), lub wynika to bezpośrednio z realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy.

Wydatki te mogą zostać uznane za uzasadnione w przypadku gdy Beneficjent przedstawi stosowne uzasadnienie wraz z kalkulacją kosztów przeznaczonych na ten cel. Potrzeba poniesienia tych wydatków powinna wynikać z specyfiki grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie.

W przypadku realizacji projektu zakładającego wsparcie indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, premiowane będą projekty, które zakładają wzrost umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. W oparciu o diagnozę potrzeb, Beneficjent musi dokonać wyboru, jakiego typu wsparcie zostanie udzielone nauczycielom. Kwalifikacje i kompetencje rozumiane są zgodnie z załącznikiem nr 8. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji, Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014‑2020.

Do wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane załączanie diagnozy. Ponadto, diagnoza może obejmować kilka szkół jednocześnie, o ile z tak sporządzonego dokumentu wynikać będą wyraźnie rekomendacje w zakresie wymaganego wsparcia dla każdej ze szkół.

W ramach projektu możliwe jest zaplanowanie wyłącznie takich wyjazdów edukacyjnych, które będą odbywały się na terenie Wielkopolski. Wyjazdy poza granicę województwa dopuszczalne będą jedynie w wyjątkowych sytuacjach, co będzie podlegało ocenie Komisji Oceny Projektów.

Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zwłaszcza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia (o ile projekt zakłada wyposażenie pracowni/doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty). Spis inwentarza dotyczy wyłącznie pracowni, które będą doposażane w ramach projektu, a nie całej szkoły.

W ramach proponowanego wsparcia, optymalne byłoby, aby zajęcia rozwijające kreatywność były powiązane i stanowiły uzupełnienie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, np. matematyczno-przyrodnicze, języki obce.

Indywidualny plan działania nie jest obligatoryjnym narzędziem wykorzystywanym w celu przeprowadzenia diagnozy. Indywidualizacja wsparcia przeprowadzana jest na podstawie rzetelnej analizy potrzeb oraz diagnozie sytuacji problemowej.