Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne
Nabór: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-07-30 do 2019-09-30 )

Wyposażenie mobilnych pracowni informatycznych w drukarki 3D by prowadzić kółko informatyczne oraz przeszkolenie nauczycieli w tym zakresie nie są przedmiotem niniejszego konkursu. Takie działania są realizowane w ramach Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy. Istnieje jednak możliwość realizacji w ramach typu 1 (jako jednego z elementów projektu) doposażenia pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Natomiast punkt 7.1.4 a) Regulaminu konkursu stanowi: wyposażenie szkolnych pracowni do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych odpowiada potrzebom konkretnej jednostki oświatowej. Przykładowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN. Katalog ma charakter otwarty i zawiera przykładowe rodzaje wyposażenia pracowni. Wnioskodawca planując wydatki w projekcie powinien kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej.

Wobec powyższego można uznać, że zakup drukarki 3D do np. pracowni przyrodniczej będzie stanowił uzupełnienie jej wyposażenia i będzie przyczyniał się do polepszenia warunków nauczania w danej placówce. Natomiast zgodnie z załącznikiem załącznik 8.11 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług istnieje możliwość zakupu pojedynczego laptopa i rzutnika do doposażonych pracowni, jednak podstawowym celem projektu powinno być kształcenie na podstawie eksperymentu a nie samo wyświetlanie wcześniej przygotowanych treści. W odniesieniu do szkolenia nauczycieli dopuszcza się przeszkolenie ich w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu, jeśli jego specyfika tego wymaga.

Zakup drukarki 3D dla działań z zakresu prowadzenia kółka informatycznego oraz przeszkolenia nauczycieli w tym zakresie nie jest możliwy, stąd też w ramach zakupów IT nie został ujęty w Załączniku 8.11 Regulaminu konkursu. Wyjątek stanowiłby projekt zakładający realizację typu 1 projektu z doposażeniem pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Dodatkowo konieczna byłaby realizacja typu 2 zakładająca wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej przez projekty edukacyjne lub realizacje różnych form rozwijające uzdolnienia lub kółka zainteresowań czy laboratoria dla uczniów).

Wydatek ten wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie i wykazania, że jego zakup jest niezbędny i zasadny dla przeprowadzenia zajęć na podstawie eksperymentu.

Należy każdorazowo określić, czy dany materiał eksploatacyjny spełnia wymóg środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości, tj. musi mieć określony przewidywany okres użytkowania dłuższy niż 1 rok, być kompletnym i zdatnym do użytku oraz spełniać kryterium ceny. W przypadku np. filamentu – wymogi te nie są spełnione.

Przytoczony zapis z Wytycznych w zakresie realizacji projektów w obszarze edukacji dotyczy podrozdziału 3.4 – Korzystanie z technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych, który nie stanowi przedmiotu niniejszego konkursu – jest on realizowany w ramach projektu systemowego dla Poddziałania 8.1.3.

Natomiast w ramach omawianego konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 30% wydatków projektu (w tym wydatki w ramach cross-financingu maksymalnie 10%).

Ponadto nie wszystkie pomoce dydaktyczne, o których mowa w Wytycznych w obszarze edukacji stanowią równocześnie środek trwały (m.in. brak spełnienia wymogu ceny oraz przewidywanego okresu używania dłuższego niż rok). Stąd planując wydatki w ramach projektów w odniesieniu do środków trwałych (w tym niektórych pomocy dydaktycznych) należy pamiętać o limicie 30%.

Umowę na realizację zajęć, o których mowa w pkt 7.2.5 Regulaminu konkursu podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku nauczycieli już zatrudnionych dyrektor szkoły powierza prowadzenie tych zajęć na podstawie Karty Nauczyciela (art. 35a). W przypadku zatrudnienia nowych nauczycieli - kwestie te reguluje Prawo oświatowe (art. 16).

Zgodnie z pkt 3.3.2 Regulaminu konkursu nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19, koszty mogą być kwalifikowane od dnia ogłoszenia konkursu, natomiast okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Należ również pamiętać, że koszty związane z realizacją projektu poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca ponosi na własne ryzyko. Ponadto koszty zostaną uznane za kwalifikowalne jeśli będą poniesione zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. do praw majątkowych zalicza się np. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020, środki trwałe to w szczególności nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. W związku z powyższym, np. zakup maszyny łącznie z oprogramowaniem będzie się wliczać do limitu środków trwałych, natomiast zakup samego oprogramowania już nie.

W przypadku realizacji projektu zarówno w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej prowadzonych przez różne organy prowadzące, konieczna jest realizacja projektu w partnerstwie co wynika bezpośrednio z kryterium dostępu nr 6 Beneficjent/Partner jest/będzie organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty, do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu. Wymagania dotyczące partnerstwa reguluje podrozdział 3.6 Regulaminu konkursu. W przypadku, gdy projekt partnerski dotyczy dwóch podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych, procedury wyboru partnera ujęte w pkt 3.6.9 Regulaminu konkursu/art. 33 Ustawy wdrożeniowej nie mają zastosowania. Zakres zawartego porozumienia oraz umowy o partnerstwie precyzuje pkt 3.6.4 Regulaminu konkursu.

Beneficjent przeprowadza postępowanie przetargowe zgodnie z obowiązującymi w instytucji procedurami oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020.

W typie 4 projektu dopuszcza się wsparcie nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi. Tym samym w ramach projektu nie może zostać sfinansowanie szkolenie z zakresu programowania i dotyczących IT.

Kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny merytorycznej wniosku. Niemniej jednak spełnienie niektórych kryteriów dostępu uzależnione jest od zakresu projektu (typów jakie projekt zakłada realizować). W przypadku braku założenia w projekcie wsparcia w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu – kryterium nr 2 nie dotyczy, analogicznie w przypadku braku działań z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem – kryterium nr 3 nie dotyczy.

Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, dla których nie przewidziano możliwości skierowania wniosku do poprawy lub uzupełnienia na etapie negocjacji - są odrzucane podczas oceny merytorycznej, zgodnie z etapami zawartymi w Karcie oceny merytorycznej. Ponadto kryterium nr 3, o którym mowa w pytaniu - gdy nie ma zasadności realizacji wszystkich form kompleksowego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami tj. np.: jeżeli Wnioskodawca posiada wykwalifikowaną kadrę i nie widzi konieczności podnoszenia jej kwalifikacji/kompetencji w ww. zakresie, wówczas jest on zobligowany odpowiednio uzasadnić ten fakt w treści wniosku o dofinansowanie. W powyższym przypadku kryterium zostanie uznane za spełnione. Gdy mowa o kryterium nr 2 (kryterium kompleksowości wsparcia) – zakup drukarek 3D dla kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przyrodniczych można potraktować jako narzędzie pomocne w kształceniu opartym na metodzie eksperymentu (niezbędne jest jednak uzasadnienie konieczności zakupu drukarki 3D we wniosku o dofinansowanie).

Ponadto IZ WRPO 2014+ może również uznać przedmiotowe kryterium za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawca zapewni realizację jednego z działań wynikających z powyższego kryterium, poza projektem. Wówczas Wnioskodawca jest zobligowany opisać ww. sytuację we wniosku o dofinansowanie.

Tak, ważne by dawały one możliwość doskonalenia teoretycznego i praktycznego nauczycieli oraz możliwość uzyskania przez nich kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu. W związku z powyższym udział nauczycieli w szkoleniach on‑line wymagać będzie uzasadnienia. Ich zasadność każdorazowo podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów.

W ramach projektu możliwe jest zaplanowanie wyłącznie takich wyjazdów edukacyjnych, które będą odbywały się na terenie Wielkopolski. Wyjazdy poza granicę województwa dopuszczalne będą w niektórych sytuacjach. Przykładem może być wyjazd do centrów/parków nauki, których odpowiednika nie ma na terenie województwa wielkopolskiego.

Wskaźnik produktu, o którym mowa w pytaniu, jest planowany do osiągnięcia przez Instytucję Zarządzającą WRP0 2014+ dla tego konkretnego naboru.

W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane powinny być mierzone odrębnie.

Określenie przedmiotów przyrodniczych, warunki wg których odbywa się doposażenie pracowni przyrodniczych lub matematycznych oraz typy szkół/placówek systemu oświaty zostały opisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020. Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkoły.